Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język angielski (A_B2.1_zo_30/20_2) "3" (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie B2 określona na podstawie wyników testu plasującego online przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć

Cele

Cele zajęć oparte są na wytycznych dla poziomu B2 zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie opracowanego przez Radę Europy. Celem jest doskonalenie umiejętności językowych w zakresie powyższych obszarów do poziomu B2.

Treści kształcenia

T.1 doskonalenie językowej kompetencji komunikacyjnej na określonym poziomie językowym poprzez kształcenie umiejętności opowiadania o sobie, swoim charakterze, uczuciach, problemach społecznych, zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i sposobami jego zapewnienia
T.2 doskonalenie umiejętności poprawnego użycia właściwych form gramatycznych w określonych kontekstach,
T.3 kształcenie umiejętności pisania listu w określonym celu,
T.4 doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
T.5 kształtowanie postawy szacunku dla innych kultur,
T.6 wzbogacanie zasobu słownictwa z analizowanych tematów,
T.7 kształcenie umiejętności przeprowadzania rozmowy telefonicznej oraz wyrażania własnych opinii w sposób kulturalny,
T.8 ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji.

Efekty kształcenia

E.1 właściwie rozumie oraz interpretuje sens przeczytanych tekstów,
E.2 zna słownictwo potrzebne do opisu siebie, swojego charakteru, uczuć, problemów społecznych, zagadnień związanych z bezpieczeństwem i sposobami jego zapewnienia
E.3 rozróżnia utrwalone czasy i właściwie wykorzystuje je w wypowiedziach ustnych oraz pisemnych
E.4 podejmuje działania komunikacyjne wymagające użycia określonych wyrażeń oraz struktur
E.5 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych
E.5 stosuje określoną formę oraz wyrażenia w trakcie pisania listu
E.6 wykorzystuje zasady tworzenia zdań w stronie biernej w celu opisania konkretnych wydarzeń
E.7 posługuje się specjalistycznym słownictwem opisując problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w wirtualnej rzeczywistości.

Metody dydaktyczne

Metody nauczania:
M.1 elementy metody konwersacyjnej,
M.2 elementy metody kognitywnej,
M.3 elementy CLL
Narzędzia:
M.4 podręcznik,
M.5 komputer,
M.6 oprogramowanie do podręcznika,
M.7 rzutnik,
M.8 odtwarzacz CD oraz DVD,
M.9 płyty CD oraz DV,
M.10 materiały interaktywne dołączone do podręczników,
M.11 strony internetowe,
M.12 filmy obcojęzyczne,
M.13 prezentacje multimedialne,
M.14 materiały autentyczne,
M.15 artykuły z prasy,
M.16 słowniki

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
W.2 zadania domowe - obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane;
W.3 prezentacje - obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.4 projekty grupowe obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.5 obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach);
W.6 zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut
- w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu lub ustalenia terminu jego napisania
- w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);

Ocena za semestr jest średnią ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach).

Lektury podstawowe

Clare Antonia, Eales Frances i inni, SpeakOut Upper Interemdiate, Longman – Pearson Education, 2011

Lektury uzupełniające

Malcolm Mann, Taylor Knowles, Destination B2 Grammar & Vocabulary, Macmillian 2010

Uwagi

część zajęć może być prowadzona w formie online (wg zasad prowadzenia zajęć e-learningowych określonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)