Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Język francuski F_A1.1_zo_30/20_2 (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką języka francuskiego, wymową, akcentem, sposobem czytania i wymawiania oraz zapoznanie ich z podstawowymi funkcjami komunikacyjnymi, tak, aby umieli poruszać się w podstawowych i prostych sytuacjach dnia codziennego.

Treści kształcenia

1.Komunikacja i sprawności językowe:
Przedstawianie się, powitania, pożegnania, pytanie o samopoczucie, zwroty grzecznościowe, udzielanie informacji o sobie, pytanie o informacje i udzielanie odpowiedzi.
Pytanie o cenę.
Wyrażanie swoich gustów i upodobań (cz.1), mówienie o swoich zainteresowaniach i marzeniach.
Prosty opis miasta i dzielnicy, nazywanie i lokalizacja obiektów w mieście, pytanie i wskazywanie drogi.
Rezerwowanie noclegu.
Pisanie prostej kartki pocztowej z wakacji.
Mówienie o swoich zajęciach w czasie wolnym (cz.1).
Mówienie o pogodzie (cz.1)
2.Gramatyka:
Czasowniki w czasie teraźniejszym: regularne (I gr.) czasownik zwrotny s’appeler oraz nieregularne: être, avoir, prendre, descendre.
Przymiotniki wyrażające narodowość (tworzenie r. żeńskiego).
Rodzajnik określony i nieokreślony.
Zaimek przymiotny dzierżawczy (wybrane formy).
Zaimek przymiotny wskazujący.
Przeczenie ne … pas, pytania zamknięte z est-ce que, słowa pytające: quel(les), pourquoi/parce que.
Przyimki przed nazwami miast i państw.
Przyimki wyrażające lokalizację + rodzajnik ściągnięty.
3.Słownictwo:
Alfabet francuski.
Nazwy języków, narodowości, nazwy państw.
Liczebniki główne 0-100 i liczebniki porządkowe 1-10.
Pory dnia, dni tygodnia, nazwy miesięcy.
Formułki powitania i pożegnania w kontaktach formalnych i nieformalnych.
Słownictwo związane z przedstawianiem się, wyrażaniem upodobań.
Obiekty w mieście i okoliczniki miejsca.
Terminy związane z zakwaterowaniem i wskazywaniem drogi.
Wyrażenia grzecznościowe, terminy związane z korespondencją – formuły na początek i koniec listu, kartki pocztowej.
4.Fonetyka:
Akcent i intonacja zdań oznajmujących i pytających,
Rozróżnianie dźwięków [y]/ oraz /[z],
Wymowa liczebników i ich połączenie z rzeczownikami, zjawisko „liaison” (połączeń międzywyrazowych – cz.1)

Efekty kształcenia

WIEDZA:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1.Poznaje alfabet francuski i potrafi przeliterować poznane słowa.
2.Zna zwroty używane w codziennej komunikacji międzyludzkiej. Potrafi nazywać przedmioty codziennego użytku.
3.Zna odmianę czasowników regularnych (I grupa) oraz wybranych czasowników nieregularnych.
UMIEJĘTNOŚCI
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1.Rozpoznaje język francuski, zapoznaje się z jego charakterystyczną wymową i pisownią.
2.Rozróżnia kontakty formalne (vous) i nieformalne (tu).
3.Posługuje się liczebnikami w zakresie od 0 do 100.
4.Umie przedstawić siebie i inną osobę, przywitać się lub pożegnać.
5.Rozumie krótkie teksty słuchane i czytane.
6.Sam potrafi stworzyć krótki tekst (dialog) pisemnie i ustnie.
7.Potrafi pracować w zespole.

Metody dydaktyczne

1.Czytanie dialogów na głos,
2.powtarzanie,
3.słuchanie nagrań,
4.oglądanie krótkich filmów związanych z tematyką zajęć,
5.wykonywanie ćwiczeń gramatycznych,
6.wykonywanie ćwiczeń leksykalnych
7.wykonywanie ćwiczeń fonetycznych,
8.odpowiedzi na pytania lektora, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi,
9.pisanie dialogów lub innych krótkich tekstów,
10.przygotowywanie i odgrywanie scenek,
11.gry językowe,
12. praca w parach lub grupach oraz
13.ćwiczenia audytoryjne.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Sposoby sprawdzania:
1. Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne oraz rozumienie ze słuchu przeprowadzane po każdej jednostce (dossier).
2. Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru).
3. 2-3 krótkie pisemne zadania domowe.
warunki zaliczenia:
1. Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów.
2. Zaliczenie zadań domowych.
3. Zaliczenie ustnej prezentacji.
4. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach).
5. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen.

Lektury podstawowe

1. Annie Berthet, E. Daill, Catherine Hugot, Véronique M. Kizirian, Monique Waendendries, Alter Ego + 1 (podręcznik studenta), Paris, 2012
2. Annie Berthet, Alter Ego + 1, Cahier d’activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2012

Lektury uzupełniające

Brak