Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język rosyjski R_A1.2_zo_30/_2 (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie A1.1 określona na podstawie wyników testów przeprowadzanych w czasie zajęć w poprzednim semestrze

Cele

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką języka rosyjskiego, wymową, akcentem, sposo-bem czytania oraz zapoznanie ich z podstawowymi funkcjami komunikacyjnymi, tak, aby potrafili poruszać się w podstawowych i prostych sytuacjach dnia codziennego.

Treści kształcenia

T.1 doskonalenie językowej kompetencji komunikacyjnej na określonym poziomie językowym poprzez kształcenie umiejętności czytania oraz słuchania ze zrozumieniem, wypowiadania się
T.2 wprowadzenie nowych zagadnień gramatycznych (I i II koniugacja czasowników; odmiana przy-miotników twardo- i miękkotematowych; konstrukcje typu: как дойти, доехать, добраться ⁄ как попасть oraz ехать чем? / ехать на чём?; przysłówki typu: весной, осенью, летом, зимой, a także przysłówki здесь-там, сюда-туда, отсюда-оттуда; rzeczowniki nieodmienne)
oraz doskonalenie umiejętności poprawnego ich użycia w określonych kontekstach
T. 3 kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur
T. 4 nabycie słownictwa w zakresie poniższych zagadnień:
zwierzęta domowe i opieka nad nimi; pory roku i nazwy miesięcy; prognoza pogody; na ulicach miasta (zabytki Moskwy, pytanie o drogę); transport miejski)
T. 5 doskonalenie poprawnej wymowy oraz intonacji
T. 6 doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem według założeń określo-nych dla poziomu A1 w ESKJ.

Efekty kształcenia

E. 1 rozumie bardzo proste zdania na swój temat, na temat tego co jest mu bliskie i znane, jeśli rozmówcy mówią powoli i wyraźnie
E. 2 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych (pytanie o dro-gę, o zabytki Moskwy)
E.3 formułuje bardzo proste wypowiedzi na tematy związane ze zwierzętami domowymi
E. 4 prowadzi bardzo proste dialogi wykorzystując wyrażenia związane z opisywaniem pro-gnozy pogody
E. 5 czyta ze zrozumieniem słowa i bardzo proste wypowiedzi , np. komunikat o prognozie pogody
E. 6 opracowuje krótki list o sobie i swojej rodzinie.

Metody dydaktyczne

M. 1 elementy metody konwersacyjnej
M. 2 elementy metody kognitywnej
M. 3 elementy metody audiolingwalnej
M. 4 podręcznik
M. 5 strony internetowe
M. 6 filmy obcojęzyczne
M. 7 materiały autentyczne
M. 8 słowniki

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W. 1 minimum dwa duże testy semestralne
W. 2 testy sprawdzające krótsze partie materiału lub określone sprawności
W. 3 wypowiedzi ustne
W. 4 zadania domowe
W. 5 krótkie wypowiedzi pisemne (napisanie listu do kolegi / koleżanki na temat swojej osoby, rodziny, zainteresowań w wyznaczonym przez lektora terminie; nieusprawiedliwione opóźnienie w oddaniu pracy skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień)
W. 6 uczestnictwo w zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione; każda kolejna nieobecność na zajęciach musi być odrobiona na dyżurze)
W. 7 ocenianie ciągłe (aktywność)

Lektury podstawowe

Zybert M., Новые встречи 1, Warszawa 2004

Lektury uzupełniające

Chuchmacz D., Ossowska H, Вот грамматико! Repetytorium gramatyczne z języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2010
Makarewicz H., Paszport maturzysty, Warszawa 2005
Чакмишян К, Русский язык: игры и задачи
Materiały własne prowadzącego