Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Język rosyjski R_A1.1_zo_30/_2 (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką języka rosyjskiego, wymową, akcentem, sposo-bem czytania oraz zapoznanie ich z podstawowymi funkcjami komunikacyjnymi, tak, aby potrafili poruszać się w podstawowych i prostych sytuacjach dnia codziennego.

Treści kształcenia

T.1 doskonalenie językowej kompetencji komunikacyjnej na określonym poziomie językowym poprzez kształcenie umiejętności czytania oraz słuchania ze zrozumieniem, wypowiadania się
T.2 wprowadzenie nowych zagadnień gramatycznych (alfabet rosyjski; I i II koniugacja czasowników; konstrukcje typu: у меня, у тебя, кто старше ⁄ моложе кого; przyimki у, около, в – из, на – с; I deklinacja rzeczowników rodzaju żeńskiego oraz II deklinacja rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na twardą spółgłoskę i nijakiego zakończonych na -o, -e, -ие, -ье; pytania где, куда, откуда; liczebniki główne od 1-100)
oraz doskonalenie umiejętności poprawnego ich użycia w określonych kontekstach
T. 3 kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur
T. 4 nabycie słownictwa w zakresie poniższych zagadnień:
przedstawienie siebie, rodziny i znajomych; profesje rodziców, rodziny i bliskich; szkoła i czas wolny, hobby; dni tygodnia, wizyta u lekarza, oznaki choroby)
T. 5 doskonalenie poprawnej wymowy oraz intonacji
T. 6 doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem według założeń określo-nych dla poziomu A1 w ESKJ.

Efekty kształcenia

E. 1 rozumie bardzo proste zdania na swój temat, na temat tego co jest mu bliskie i znane, jeśli rozmówcy mówią powoli i wyraźnie
E. 2 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych (na zajęciach, wizyta u lekarza)
E.3 formułuje bardzo proste wypowiedzi na tematy związane z jego osobą, rodziną, znajo-mymi
E. 4 prowadzi bardzo proste dialogi wykorzystując zwroty grzecznościowe z zakresu przed-stawiania, witania i żegnania się z kimś
E. 5 potrafi wypełnić prosty formularz, wpisując imię, nazwisko, narodowość, wiek, adres
E. 6 czyta ze zrozumieniem nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np. w ogłoszeniach, na pla-katach, w katalogach, w formularzach, najważniejsze polecenia w programie komputerowym
E. 7 opracowuje prostą, krótką notatkę o sobie

Metody dydaktyczne

M. 1 elementy metody konwersacyjnej
M. 2 elementy metody kognitywnej
M. 3 elementy metody audiolingwalnej
M. 4 podręcznik
M. 5 strony internetowe
M. 6 filmy obcojęzyczne
M. 7 materiały autentyczne
M. 8 słowniki

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W. 1 minimum dwa duże testy semestralne
W. 2 testy sprawdzające krótsze partie materiału lub określone sprawności
W. 3 wypowiedzi ustne
W. 4 zadania domowe
W. 5 krótkie wypowiedzi pisemne (napisanie notatki o sobie w wyznaczonym przez lektora terminie; nieusprawiedliwione opóźnienie w oddaniu pracy skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień)
W. 6 uczestnictwo w zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione; każda kolejna nieobecność na zajęciach musi być odrobiona na dyżurze)
W. 7 ocenianie ciągłe (aktywność)

Lektury podstawowe

Zybert M., Новые встречи 1, Warszawa 2004

Lektury uzupełniające

Chuchmacz D., Ossowska H, Вот грамматико! Repetytorium gramatyczne z języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2010
Makarewicz H., Paszport maturzysty, Warszawa 2005
Чакмишян К, Русский язык: игры и задачи
Materiały własne prowadzącego