Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język francuski F_B1.3_zo_30/20_2 (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru ósmego (poziom wewnętrzny B1.2)

Cele

1. Doskonalenie u studentów umiejętności językowych w celu mówienia o wyglądzie zewnętrznym, charakteryzowania, opisywania wyglądu, dawania porad.
2. Doskonalenie u studentów umiejętności językowych w celu robienia zakupów przez Internet, negocjowania ceny, pisania reklamacji.
3. Rozwijanie u studentów umiejętności używania trybu łączącego subjonctif w opozycji do trybu oznajmującego indicatif.

Treści kształcenia

1. Komunikacja i sprawności językowe:
 Mówienie o swoim wyglądzie zewnętrznym oraz wyrażanie opinii nt. swojego stosunku do wyglądu zewnętrznego.
 Pisanie e-maila z pytaniem o informacje i o radę.
 Charakterystyka osób i ich zachowania.
 Wyrażanie pochwał, sugestii i zarzutów.
 Dawanie porad i rozkazywanie.
 Wyrażanie uczuć – c.d.
 Mówienie o swoim sposobie robienia zakupów.
 Charakteryzowanie przedmiotu i usługi.
 Pisanie e-maila z reklamacją.
 Negocjowanie ceny.
 Przytaczanie opinii i słów innej osoby.
 Zwracanie uwagi.
 Czytanie ze zrozumieniem fragmentów literatury francuskiej.
2. Gramatyka:
 Zaimki względne proste – utrwalenie, uwypuklanie treści zdania za pomocą tych zaimków.
 Użycie trybu oznajmującego indicatif oraz łączącego subjonctif.
 Wyrażenia służące porównywaniu – utrwalenie.
 Zaimki względne złożone.
 Mowa zależna w czasie przeszłym i zgodność czasów.
3. Słownictwo:
 Cechy charakteru.
 Nazwy ubrań i dodatków.
 Terminy związane z wyrażaniem uczuć.
 Chirurgia plastyczna.
 Cechy zawodowe dobrego pracownika.
 Terminy związane z zakupami i konsumpcją.
 Używanie internetu.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W efekcie przeprowadzonych zajęć student:
1. Posługuje się odpowiednimi wyrażeniami oraz strukturami gramatycznymi w celu wyrażania swojej opinii nt. wyglądu zewnętrznego swojego i innej osoby.
2. Przytacza opinie i słowa innej osoby zachowując przy tym zasadę zgodności czasów w języku francuskim.
3. Rozumie oryginalne teksty (artykuły prasowe) dotyczące opinii związanych z wyglądem zewnętrznym, sposobami robienia zakupów oraz posługiwania się Internetem.

UMIEJĘTNOŚCI
W efekcie przeprowadzonych zajęć student:
1. Redaguje krótkie teksty argumentacyjne i informacyjne w tym wiadomości e-mail.
2. Dyskutuje na temat przeczytanego artykułu dotyczącego opinii związanych z wyglądem zewnętrznym, sposobami robienia zakupów oraz posługiwania się Internetem.
3. Rozumie i interpretuje krótkie fragmenty literatury francuskiej.

Metody dydaktyczne

1. Ćwiczenia audytoryjne,
2. praca w małych grupach lub parach: czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem,
3. rozumienie ze słuchu,
4. ćwiczenia fonetyczne,
5. zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów,
6. krótkie wypowiedzi na zadany temat,
7. dyskusja,
8. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań,
9. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych
10. wykonywanie ćwiczeń leksykalnych,
11. gry językowe.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Sposoby sprawdzania:
1. Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne, rozumienie krótkiego tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej (opis, tekst argumentacyjny, list, e-mail) przeprowadzane po każdej jednostce (dossier).
2. Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru).
3. 2-3 krótkie pisemne zadania domowe.
Warunki zaliczenia:
1. Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów.
2. Zaliczenie zadań domowych.
3. Zaliczenie ustnej prezentacji.
4. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach).
5. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen.

Lektury podstawowe

1. Catherine Dollez, Sylvie Pons – Alter Ego 3 – podręcznik studenta, Paris, 2007
2. Emmanuelle Daill, Pascale TREVISIOLE - Alter Ego 3 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2007

Lektury uzupełniające

Brak