Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język niemiecki N_A2.2_zo_30_2 (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie A2.1, sprawdzona na podstawie testu poziomującego przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć.

Cele

Student powinien przy użyciu prostego słownictwa oraz wybranych struktur gramatycznych wypowiadać się na temat czasu wolnego, życia na wsi i w mieście, wykazać się znajomością słownictwa dotyczącego poszukiwania mieszkania i przeprowadzki oraz potrafić zamówić danie w restauracji. Właściwie rozróżniać i używać wybrane czasy do opisu konkretnych sytuacji;

Treści kształcenia

- Rozwijanie kompetencji językowych na danym poziomie językowym poprzez ćwiczenie umiejętności wyrażania własnego zdania na wybrane tematy oraz dyskutowania i uzasadniania swojej opinii czy przekonań.
- Rozwijanie umiejętności poprawnego użycia form gramatycznych.
- Wzbogacanie zasobu słownictwa
- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
- Ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji.


1. Zakres leksykalny:
- poczta, komputer, internetowej
- media na codzień
- reklamacja
- gastronomia, wyjście do miasta, poznawanie ludzi
- życie na wsi, poszukiwanie mieszkania
- pierwsza pomoc
- kultura, relacje międzyludzkie

2. Zakres strukturalno – gramatyczny:
- pytania pośrednie w zdaniu pobocznym
- zdania z „ob”, pośrednie pytania na „w”
- przymiotniki bez rodzajnika w mianowniku oraz bierniku
- zaimek osobowy w celowniku
- czasowniki modalne w czasie Prateritum
- czasowniki w czasie Prateritum
- czasy Perfekt i Prateritum

3. Zakres wymowy i intonacji:
- wymowa głoski „h”na początku sylaby
- wymowa głoski „sch”
- intonacja teatralna

4. Teksty
- sms, e-mail, statystyka, website, wywiad, menu, ogłoszenia mieszkaniowe, wiersz, plan miasta

Efekty kształcenia

WIEDZA:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1.wymienia zalety i wady życia w mieście i na wsi
2. dobiera odpowiednie słownictwo przy zamówieniu w restauracji

UMIEJĘTNOŚCI
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi:
1. rozmawiać o czasie wolnym
2. napisać krótką informację (sms, e-mail)
3.rozumieć jadłospis i coś zamówić,
4.czytać i oceniać ogłoszenia mieszkaniowe, pytać o mieszkanie,
5.zaplanować oprowadzanie po mieście,
6. rozmawiać i pisać o przeszłości

Metody dydaktyczne

1.elementy metody komunikacyjnej, kognitywnej oraz audiolingwalnej
2. Formy pracy: praca indywidualna, w parach, grupach, dyskusja, konwersacja, odgrywanie ról, prezentacja.
3. rozumienie ze słuchu
4. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych
5. wykonywanie ćwiczeń leksykalnych
6. praca z podręcznikiem
7. dodatkowe audiowizualne materiały dydaktyczne

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

1.dwa testy pisemne w semestrze
2.obowiązek frekwencji – dopuszczalna jest dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach
3.ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach
4.zaliczenie zadań domowych
5.zaliczenie ustnej prezentacji
6.ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen

Lektury podstawowe

Studio d – A2, Kuhn, Niemann, Winzer-Kiontke, Cornelsen

Lektury uzupełniające

Grosses Ubungsbuch Deutsch, Hueber