Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język niemiecki N_A2.1_zo_30_2 (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie A1.3, sprawdzona na podstawie testu poziomującego przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć.

Cele

Student powinien przy użyciu prostego słownictwa oraz wybranych struktur gramatycznych opowiadać o sobie i swojej rodzinie oraz zainteresowaniach, wykazać się znajomością słownictwa dotyczącego planowania podróży oraz wyrażać opinie przeciwne.

Treści kształcenia

- Rozwijanie kompetencji językowych na danym poziomie językowym poprzez ćwiczenie umiejętności wyrażania własnego zdania na wybrane tematy oraz dyskutowania i uzasadniania swojej opinii czy przekonań.
- Rozwijanie umiejętności poprawnego użycia form gramatycznych.
- Wzbogacanie zasobu słownictwa
- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
- Ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji.

1. Zakres leksykalny:
- języki obce, nauka języków, wielojęzyczność
- rodzina, pokrewieństwo, uroczystości rodzinne
- planowanie podróży
- formy spędzania wolnego czasu, zainteresowania, stowarzyszenia, sport

2. Zakres leksykalno – gramatyczny:
- zdania poboczne z „weil”
- porównywanie za pomocą „als”
- stopień najwyższy
- przymiotniki w celowniku
- zdania poboczne z „dass”
- czasownik modalny „sollen”
- zaimek zwrotny „sich”

3. Zakres wymowy i intonacji:
- rozpoznawanie słów niemieckich
- wymowa spółgłosek „b, v, m”
- zabarwienie emocjonalne języka

4. Teksty:
- biografia, statystyka, artykuł prasowy, ogłoszenie reklamowe, kartki okolicznościowe, piosenki urodzinowe, rozkład jazdy, wiersz, pocztówka, pamiętnik, e-mail

Efekty kształcenia

WIEDZA:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1.objaśnia swoje racje,
2.wskazuje przeciwieństwa oraz alternatywy,
3.formułuje przypuszczenia.

UMIEJĘTNOŚCI

W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi:
1. rozmawiać o rodzinie, świętach, zaprosić kogoś,
2. wypowiadać się o podróżowaniu, czytać rozkłady jazdy,
3. zareagować pozytywnie lub negatywnie.

KOMPETENCJE

Metody dydaktyczne

1. Elementy metody komunikacyjnej, kognitywnej oraz audiolingwalnej
2. Formy pracy: praca indywidualna, w parach, grupach, dyskusja, konwersacja, odgrywanie ról.
3. praca z podręcznikiem: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie
4. objaśnianie teoretyczne reguł gramatycznych
5. prezentacja multimedialna
6. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

1. dwa testy pisemne w semestrze
2. obowiązek frekwencji – dopuszczalna jest dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach
3. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach
4. zaliczenie zadań domowych oraz prezentacji
5. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen.

Lektury podstawowe

Studio d – A2, Kuhn, Niemann, Winzer-Kiontke, Cornelsen

Lektury uzupełniające

Grosses Ubungsbuch Deutsch, Hueber