Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język angielski (A_B 1.2_zo_30/20_2_4) "3" (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie A2.2 określona na podstawie wyników testu plasującego online przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć

Cele

Cele zajęć oparte są na wytycznych dla poziomu A2 zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie opracowanego przez Radę Europy. Celem jest doskonalenie umiejętności językowych w zakresie powyższych obszarów do poziomu B2.

Treści kształcenia

T.1 doskonalenie językowej kompetencji komunikacyjnej na określonym poziomie językowym poprzez kształcenie umiejętności opowiadania o sobie, swoim otoczeniu, doświadczeniach z przeszłości oraz sytuacjach obecnych,
T.2 doskonalenie umiejętności poprawnego użycia właściwych form gramatycznych w określonych kontekstach,
T.3 doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
T.4 kształtowanie postawy szacunku dla innych kultur,
T.5 wzbogacanie zasobu słownictwa,
T.6 ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji.
T.7 opis swojej pracy i swoich predyspozycji zawodowych,
T.8 wyrażenia opisujące preferencje na przykładzie słownictwa związanego z Internetem,
T.9 kolokacje ze słownictwem związanym z biznesem
T.10 użycie „silnych” przymiotników (strong adjectives), słownictwo specjalistyczne
T.11 tworzenie zdań z czasownikami modalnymi: must, have to, should
 -konstrukcja would/ used to
T.12 opisywanie planów na przyszłości (will, going to, might)
T.13 konstrukcje opisujące przewidywanie przyszłości (will, might, may, could, going to, likely to)
T.14 osiąganie porozumienia, problemy i ich rozwiązywanie, radzenie sobie z nieporozumieniami, prowadzenie rozmów w biurze
T.15 Inne: doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem. Tworzenie prostych wypowiedzi pisemnych na wybrany temat.

Efekty kształcenia

E.1 pogłębia znajomość słownictwa w zakresie omówionych tematów.
E.2 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych o różnym charakterze o sobie, swoim otoczeniu, doświadczeniach z przeszłości oraz sytuacjach obecnych,
E.3 wykazuje znajomość słownictwa potrzebnego do opisu spraw dla niego ważnych;
E.4 znajduje konkretne, informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, rozumie sens tekstów
E.5 rozumie wyrażenia i używane słowa związane ze sprawami ważnymi dla osoby mówiącej, wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych
E. 6 opisuje siebie, swoje emocje, upodobania, pracę
E.7 radzi sobie w rozmowach wymagających użycia określonych wyrażeń i struktur
E.8 wybiera właściwe konstrukcje gramatyczne potrzebne do opisu wydarzeń mających miejsce w różnych okresach czasowych
E.9 potrafi napisać prosty list, notatkę, wiadomość

Metody dydaktyczne

Metody nauczania:
M.1 elementy metody konwersacyjnej,
M.2 elementy metody kognitywnej,
M.3 elementy CLL
Narzędzia:
M.4 podręcznik,
M.5 komputer,
M.6 oprogramowanie do podręcznika,
M.7 rzutnik,
M.8 odtwarzacz CD oraz DVD,
M.9 płyty CD oraz DV,
M.10 materiały interaktywne dołączone do podręczników,
M.11 strony internetowe,
M.12 filmy obcojęzyczne,
M.13 prezentacje multimedialne,
M.14 materiały autentyczne,
M.15 artykuły z prasy,
M.16 słowniki

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
W.2 zadania domowe - obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane;
W.3 prezentacje - obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.4 projekty grupowe obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.5 obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach);
W.6 zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut
- w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu lub ustalenia terminu jego napisania
- w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);

Ocena za semestr jest średnią ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach).

Lektury podstawowe

Clare Antonia, Wilson JJ Speakout intermediate, Students’ book and workbook Pearson Longman

Lektury uzupełniające

Murphy Raymond, English Grammar in Use, A self-study reference and practice book for intermediate students, Cambridge University Press