Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Język niemiecki N_B1.1_zo_30_2 (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie A2.3, sprawdzona na podstawie testu poziomującego przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć.

Cele

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wykazać znajomość słownictwa potrzebnego do tworzenia wypowiedzi na temat sytuacji stresowych, kłótni, właściwie reagować w sytuacjach wymagających uzasadnienia czegoś, tworzyć wypowiedzi w trybie przypuszczającym oraz w prostych wypowiedziach rozumieć słowa w dialekcie.

Treści kształcenia

Rozwijanie kompetencji językowych na danym poziomie językowym poprzez ćwiczenie umiejętności wyrażania własnego zdania na wybrane tematy oraz dyskutowania i uzasadniania swojej opinii czy przekonań.
-Rozwijanie umiejętności poprawnego użycia form gramatycznych.
-Wzbogacanie zasobu słownictwa
-Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
-Ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji.

1. Zakres leksykalny:
- etapy życia
- historia Bramy Brandenburskiej
- czas, historia Niemiec
- stres codzienności (w banku, na policji)
- stres – przyczyny i strategie
- śmiech to zdrowie
- partnerstwo oraz konflikty
- przemysł, wypadki w pracy, ubezpieczenie

2. Zakres strukturalno – gramatyczny:
- powtórzenie zdań pobocznych oraz czas przeszły Prateritum
- zdania poboczne z „wahrend”
- tryb przypuszczający Konjunktiv II Prasens
- spójniki: darum, deshalb, deswegen
- bezokolicznik z „zu”
- przymiotniki z - „un” und „los”
- przymiotnik przed rzeczownikiem
- zdrobnienia

3. Zakres wymowy i intonacji:
- wymowa „z”
- uprzejma informacja
- długie i krótkie samogłoski
- ćwiczenie końcówek przymiotnikowych

4. Teksty:
- wiersz, czasopismo, przysłowia, pojęcia słownikowe, piosenka, wywiad, statystyka.

Efekty kształcenia

WIEDZA:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. wybiera właściwe słownictwo w danym zakresie leksykalnym,
2. charakteryzuje własny region.

UMIEJĘTNOŚCI
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi:
1.zadawać pytania i odpowiadać na nie,
2. opowiadać o problemach dnia codziennego oraz uzasadniać swoje zdanie,
3. rozumieć słowa w dialekcie

Metody dydaktyczne

1. elementy metody komunikacyjnej, kognitywnej oraz audiolingwalnej
2. Formy pracy: praca indywidualna, w parach, grupach, dyskusja, konwersacja, odgrywanie ról, prezentacja.
3. ćwiczenia fonetyczne
4.wykonywanie ćwiczeń leksykalnych
5. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych
6. gry językowe
7. krótkie wypowiedzi na zadany temat
8. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

1. dwa testy pisemne w semestrze
2.obowiązek frekwencji – dopuszczalna jest dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach
3.zaliczenie wypowiedzi ustnej
4.zaliczenie zadania domowego
5.zaliczenie prezentacji
6. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach
7.ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen

Lektury podstawowe

Studio d – B1, Kuhn, Niemann, Winzer-Kiontke, Cornelsen

Lektury uzupełniające

Grosses Ubungsbuch Deutsch, Hueber