Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język niemiecki N_B1.2_zo_30_2 (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie B1.1, sprawdzona na podstawie testu poziomującego przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć.

Cele

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wykazać znajomość słownictwa potrzebnego do tworzenia wypowiedzi na temat klimatu oraz pogody, przygotowywać prognozy, rozpoznawać przyczyny konfliktów, właściwie skomentować daną sytuację, właściwie czasu przyszłego, tworzyć wypowiedzi z zaimkiem względnym.

Treści kształcenia

-Rozwijanie kompetencji językowych na danym poziomie językowym poprzez ćwiczenie umiejętności wyrażania własnego zdania na wybrane tematy oraz dyskutowania i uzasadniania swojej opinii czy przekonań.
- Rozwijanie umiejętności poprawnego użycia form gramatycznych.
-Wzbogacanie zasobu słownictwa
- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
-Ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji.


1. Zakres leksykalny:
- szkoła
- środowisko, klimat, pogoda
- problemy, mowa ciała, odgłosy

2. Zakres strukturalno – gramatyczny:
- tryb przypuszczający Konjunktiv II Prasens
- powtórzenie zdań względnych
- “wegen” z dopełniaczem
- czas Futur z werden
- spójniki złożone: je... desto, sowohl......... als auch
- imiesłów Partizip I
- zdania poboczne z “obwohl”

3. Zakres wymowy i intonacji:
- akcenty kontrastowe
- złożenia spółgłoskowe

4. Teksty:
- plan lekcji, grafika, artykuł prasowy, broszura informacyjna.

Efekty kształcenia

WIEDZA:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student student:
1.charakteryzuje warunki klimatyczne oraz pogodowe,
2.wylicza powody, rozpoznaje i rozwiązuje konflikty.

UMIEJĘTNOŚCI
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi:
1.przygotować prognozę pogody,
2.skomentować sytuację, rozmawiać o swoich życzeniach oraz czymś nierealnym,
3.wypowiadać się na temat szkoły i zawodów.

Metody dydaktyczne

1. elementy metody komunikacyjnej, kognitywnej oraz audiolingwalnej
2. Formy pracy: praca indywidualna, w parach, grupach, dyskusja, konwersacja, odgrywanie ról, prezentacja.
3. ćwiczenia fonetyczne
4.wykonywanie ćwiczeń leksykalnych
5. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych
6. gry językowe
7. krótkie wypowiedzi na zadany temat
8. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

1. dwa testy pisemne w semestrze
2.obowiązek frekwencji – dopuszczalna jest dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach
3.zaliczenie wypowiedzi ustnej
4.zaliczenie zadania domowego
5.zaliczenie prezentacji
6. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach
7.ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen

Lektury podstawowe

Studio d – B1, Kuhn, Niemann, Winzer-Kiontke, Cornelsen

Lektury uzupełniające

Grosses Ubungsbuch Deutsch, Hueber