Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język niemiecki N_B2.1_zo_30_2 (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie B1.3, sprawdzona na podstawie testu poziomującego przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć.

Cele

1. Rozwój umiejętności językowych tak, aby student potrafił podać powody dla których uczy się j. niemieckiego, porównywać obrazy, rozmawiać o prawach i obowiązkach, dyskutować o mediach oraz jedzeniu, streścić tekst.
2. Zdobycie oraz doskonalenie słownictwa oraz wybranych struktur gramatycznych.

Treści kształcenia

-Rozwijanie kompetencji językowych na danym poziomie językowym poprzez ćwiczenie umiejętności wyrażania własnego zdania na wybrane tematy oraz dyskutowania i uzasadniania swojej opinii czy przekonań.
-Rozwijanie umiejętności poprawnego użycia form gramatycznych.
-Wzbogacanie zasobu słownictwa
- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
-Ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji.


1. Zakres leksykalny:
- zaproszenia oraz prezenty w krajach niemieckojęzycznych
- bajki, biografie, Saksonia
- prawa i obowiązki, skargi, absurdalne ustawy
- media: komputer, radio i telewizja, kino, telefon komórkowy, portale społecznościowe
- artykuły spożywcze, zamówienia na telefon

2. Zakres strukturalno – gramatyczny:
- spójniki czasowe
- powtórzenie czasów: Prateritum oraz Plusquamperfekt.
- bezokolicznik z „zu” w Perfekt
- stopniowanie przysłówków
- podwójne przeczenie
- Partizip I z czasownikiem lub rzeczownikiem
- zdanie poboczne przed zdaniem głównym

3. Zakres wymowy i intonacji:
- intonacja zdania
- uprzejme wnoszenie skarg
- akcentowanie przysłówków w wyższych stopniach

4. Rodzaje tekstów:
- zaproszenie, bajka, komentarz, nota encyklopedyczna, wywiad, ulotka reklamowa, ustawa, blog, poradnik, listy czytelników, zażalenie, tekst fachowy, ankieta, spot radiowy, artykuł prasowy, program telewizyjny, rozmowa telefoniczna.

Efekty kształcenia

WIEDZA:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. rozróżnia znaczenia w słowniku niemiecko – niemieckim,
2.dobiera odpowiednie słownictwo związane z mediami.

UMIEJĘTNOŚCI:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi:
1.utworzyć asocjogram oraz przygotować Mindmap,
2. opowiadać bajki,
3. przeczytać biografię i zrobić na jej podstawie notatkę,
4. dyskutować o prawach i obowiązkach, rozwiązywać konflikty,
5.komentować krótko czyjeś wypowiedzi,

Metody dydaktyczne

1. elementy metody komunikacyjnej, kognitywnej oraz audiolingwalnej
2. Formy pracy: praca indywidualna, w parach, grupach, dyskusja, konwersacja, odgrywanie ról, prezentacja.
3. ćwiczenia fonetyczne
4.wykonywanie ćwiczeń leksykalnych
5. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych
6. gry językowe
7. krótkie wypowiedzi na zadany temat
8. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

1. dwa testy pisemne w semestrze
2.obowiązek frekwencji – dopuszczalna jest dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach
3.zaliczenie wypowiedzi ustnej
4.zaliczenie zadania domowego
5.zaliczenie prezentacji
6. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach
7.ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen

Lektury podstawowe

Studio d – Die Mittelstufe, Kuhn, Niemann, Winzer-Kiontke, Cornelsen

Lektury uzupełniające

Grosses Ubungsbuch Deutsch, Hueber