Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język niemiecki N_B2.2_zo_30_2 (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie B2.1, sprawdzona na podstawie testu poziomującego przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć.

Cele

1. Rozwój umiejętności językowych tak, aby student potrafił wyrażać własne opinie na tematy związane z naturą, opisem miejsca, pracy, relacji międzyludzkich oraz czytanych lektur.
2. Zdobycie oraz doskonalenie słownictwa oraz wybranych struktur gramatycznych.
3. Umiejętność dyskutowania na temat zalet i wad, przyswojenie sobie podstawowych zasad dyskusji

Treści kształcenia

-Rozwijanie kompetencji językowych na danym poziomie językowym poprzez ćwiczenie umiejętności wyrażania własnego zdania na wybrane tematy oraz dyskutowania i uzasadniania swojej opinii czy przekonań.
-Rozwijanie umiejętności poprawnego użycia form gramatycznych.
-Wzbogacanie zasobu słownictwa
- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
-Ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji.

1. Zakres leksykalny:
- natura, idea parków narodowych
- życie zawodowe, podanie o pracę,szukanie miejsca pracy
- słynne pary, hipoteza podobieństw, relacje partnerskie
- świat książki, rozwój czytelnictwa, warsztat pracy pisarza

2. Zakres strukturalno – gramatyczny:
- rozpoznawanie części zdania, zmiana pozycji wyrazów w zdaniu
- związki rzeczownikowo – czasownikowe
- zaimki zwrotne – powtórzenie
- pary przymiotnikowe: „los” i „voll”
- mowa zależna
- wyrażanie przeciwieństwa i skutku
- przyimki nieokreślone: „irgendwer” oraz „irgendwelche”.

3. Zakres wymowy i intonacji:
- długie i krótkie samogłoski
- końcówki „en”

4. Rodzaje tekstów:
- piosenka, ulotka reklamowa, wywiad, plakat kinowy, artykuł prasowy, poradnik, życiorys, ogłoszenie, blog, krytyka filmowa, artykuł z Wikipedii, cytaty, krótki kryminał, grafika.

Efekty kształcenia

W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi:
1. wyrażać przypuszczenia na temat treści tekstu
2.wyrażać własne zdanie na zadany temat
3. znaleźć w komentarzu kluczowe pojęcia oraz zaznaczyć w tekście słowa-klucze
4. przedyskutować hipotezy na temat tekstu
5. przeczytać tekst globalnie i wyjaśnić pojęcia za pomocą kontekstu
6. napisać podanie o pracę.

Metody dydaktyczne

1. elementy metody komunikacyjnej, kognitywnej oraz audiolingwalnej
2. Formy pracy: praca indywidualna, w parach, grupach, dyskusja, konwersacja, odgrywanie ról, prezentacja.
3. ćwiczenia fonetyczne
4.wykonywanie ćwiczeń leksykalnych
5. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych
6. gry językowe
7. krótkie wypowiedzi na zadany temat
8. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

1. dwa testy pisemne w semestrze
2.obowiązek frekwencji – dopuszczalna jest dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach
3.zaliczenie wypowiedzi ustnej
4.zaliczenie zadania domowego
5.zaliczenie prezentacji
6. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach
7.ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen

Lektury podstawowe

Studio d – Die Mittelstufe, Kuhn, Niemann, Winzer-Kiontke, Cornelsen

Lektury uzupełniające

Grosses Ubungsbuch Deutsch, Hueber