Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Celem przedmiotu jest uzyskanie podstawowej, ogólnej wiedzy o zasadniczych zjawiskach sztuki średniowiecznej - od VI do końca XV wieku w poszczególnych regionach Europy. Wiedza ta obejmuje zagadnienia stylistyczne, jak i zasadnicze treści dzieł sztuki.

Treści kształcenia

T.1 - Sztuka ostrogocka
T.2 - sztuka anglosaska i celtycka
T.2 - Sztuka longobardzka
T.3 - Sztuka merowinska
T.4 - Sztuka karolińska
T.5 - Sztuka ottońska
T.6 - Sztuka romańska - architektura
T.7 - Sztuka romańska - rzeźba
T.8 - Sztuka romańska - malarstwo
T.9 - Sztuka gotycka - architektura
T.10 - Sztuka gotycka - rzeźba
T.11 - Sztuka gotycka - malarstwo Wykład poświęcony jest dziejom sztuki europejskiej w kręgu łacińskiego średniowiecza. Jego celem jest omówienie najważniejszych zjawisk artystycznych w dziedzinie architektury, malarstwa, rzeźby od okresu ostrogockiego po schyłek gotyku. Zagadnienia dotyczące formy, treści ideowych oraz funkcji dzieł sztuki rozpatrzone zostaną w kontekście przemian historycznych, religijnych i kulturowych epoki. Problematyka poruszana w wykładzie obejmie takie kwestie jak recepcja antyku i stosunek do tradycji klasycznej, związki pomiędzy sztuką a liturgią, drogi rozprzestrzeniania się wzorów formalnych i ideowych, znaczenie mecenatu dla rozwoju sztuk, rola duchowości poszczególnych okresów średniowiecza w kształtowaniu się nowych form przekazu artystycznego.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 W wyniku przeprowadzenia zajęć student poznaje terminologię właściwą dla nauk historii sztuki średniowiecznej.
W_2 Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii sztuki średniowiecznej, jej periodyzacji,stylistyki,ikonografii i treści ideowych.
W_3 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych.

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 Student potrafi rozpoznać dzieło sztuki, scharakteryzować jego problematykę artystyczną i nakreślić kontekst kulturowy.
U_2 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
U_3 Student potrafi rozpoznać różne rodzaje dzieł sztuki, źródeł historycznych i archeologicznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
M.2 Wykład konwersatoryjny
M.3 Indywidualna lektura opracowań

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Egzamin z oceną.
I. Egzamin ustny:
1. Rozpoznanie prezentowanego na ilustracji dzieła sztuki oraz omówienie związanej z nim problematyki artystycznej w zakresie, w którym problematyka ta jest ujmowana w podstawowej literaturze przedmiotu. Oprócz rozpoznania i właściwego scharakteryzowania związanych z danym dziełem zagadnień historyczno-artystycznych, oceniana jest także umiejętność posługiwania się właściwą terminologią oraz wiedza na temat historyczno-kulturowego kontekstu danego zjawiska artystycznego (znajomość podstawowych faktów z zakresu historii, religii, filozofii i kultury literackiej epoki)
2. Przedstawienie wybranego zagadnienia z zakresu historii sztuki powszechnej, z uwzględnieniem charakterystyki zachodzących procesów artystycznych w oparciu o treści zawarte w podstawowej literaturze przedmiotu.
II. Egzamin pisemny:
Pisemne opracowanie w czasie egzaminu składa się z trzech postawionych zadań. Jedno z nich ma charakter materiałowy, to znaczy polegać będzie na scharakteryzowaniu podstawowych zagadnień sztuki średniowiecznej (np. rzeźba gotycka – Francja - okres wczesny) wykazanych w oddanym do użytku studenta konspekcie wykładu.Drugie zadanie będzie miało charakter problemowy i polegać będzie na sformułowaniu próby rozwiązania postawionego w zadaniu problemu stylistycznego czy treściowego osadzonego w określonej epoce sztuki. Trzecie zadanie będzie odpowiedzią na pytanie wymagające przeczytania wyznaczonych uprzednio lektur.

Lektury podstawowe

Białostocki J., Sztuka XV w. od Parlelów do Dürera, Warszawa 2010.
Filitz H., Das Mittelalter, „Propyläen Kunstgeschichte”, t. 5, Berlin 1969.
Gotyk. Architektura-rzeźba-malarstwo, red. Toman R., Olsztyn 2004.
Sauerländer W., Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978.
Simson O. von, Das hohe Mittelalter, „Propyläen Kunstgeschichte”, t. 6, Berlin 1972.
Simson O. von, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie, Warszawa 1989.
Skubiszewska M., Malarstwo Italii w latach 1250-1400, Warszawa 1980.
Skubiszewski P., Sztuka Europy Łacińskiej od VI do IX w., Lublin 2001.
Sztuka romańska. Architektura, rzeźba, malarstwo, red. R Toman Olsztyn 2004.
Świechowski Z., Nowak L., Gumiński B., Sztuka romańska, Warszawa 1976.
Skubiszewski P., Sztuka Europy Łacińskiej od VI do IX w., Lublin 2001.
Świechowski Z., Nowak L., Gumiński B., Sztuka romańska, Warszawa 1976.
Toman R., Gotyk. Architektura-rzeźba-malarstwo, Olsztyn 2004.

Lektury uzupełniające

G. Henderson, Wczesne średniowiecze, Warszawa 2000
E. Panofsky, Średniowiecze, Warszawa 2001
Skubiszewski P., Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa 1973
L. Webster, Anglo-saxon art, London 2012
Ziemba A., Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500, t. 1, Sztuka dworu burgundzkiego oraz miast niderlandzkich, warszawa 2008; t. 2, Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430-1500, Warszawa 2011.