Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język rosyjski (R_A2.2_zo_60/_4)_3_6 (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie A2.1 określona na podstawie wyników testów przeprowadzanych w czasie zajęć w poprzednim semestrze

Cele

Celem zajęć jest pogłębienie znajomości języka rosyjskiego, doskonalenie wymowy, akcentu, czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz zapoznanie studentów ze słownictwem niezbędnym w procesie komunikacyjnym w wielu sytuacjach życia codziennego.

Treści kształcenia

T.1 doskonalenie językowej kompetencji komunikacyjnej na określonym poziomie językowym poprzez kształcenie umiejętności czytania oraz słuchania ze zrozumieniem, wypowiadania się
T.2 wprowadzenie nowych zagadnień gramatycznych (stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków; odmiana zaimków dzierżawczych; koniugacja czasowników ждать, (с)петь, есть, пить, бежать, бегать, дать, давать, a także czasowników w bezokoliczniku zakończonym na –чь; III deklinacja rzeczowników rodzaju żeńskiego; przyimki за i через w konstrukcjach określających czas; pisownia przedrostków zakończonych na –з(-с), с-, от-)
oraz doskonalenie umiejętności poprawnego ich użycia w określonych kontekstach
T. 3 poszerzanie informacji związanych z kulturą i tradycjami Rosji, a także kartografią i za-bytkami Petersburga
T. 4 wprowadzenie słownictwa w zakresie poniższych zagadnień:
zakupy w sklepie AGD; wizyta w teatrze, opis spektaklu; polska i rosyjska kuchnia, nazwy dań; sport w życiu człowieka, nazwy dyscyplin; inna Rosja – Syberia, jej krajobraz i klimat)
T. 5 wprowadzenie słownictwa potrzebnego do wyrażania swojej opinii na temat spektaklu te-atralnego, sportu
T. 6 doskonalenie poprawnej wymowy oraz intonacji
T. 7 doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem według założeń określo-nych dla poziomu A2 w ESKJ.

Efekty kształcenia

E. 1 rozumie często używane słowa i wyrażenia na swój temat, swojej rodziny, na temat tego, co jest mu bliskie i znane
E. 2 rozumie główną informację komunikatów i wiadomości, jeśli rozmówca mówi powoli
E. 3 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych (zakupy w sklepie, rezerwacja i zakup biletu do teatru, zamówienie dania w restauracji)
E.4 formułuje prostą wypowiedź na temat obejrzanego spektaklu zawierającą elementy warto-ściujące
E. 5 przygotowuje pisemną i/lub ustną wypowiedź na temat roli sportu w życiu człowieka
E. 6 przygotowuje prostą prezentację multimedialną na temat Petersburga lub Syberii
E. 7 czyta ze zrozumieniem plakaty prezentujące tematykę teatralną oraz karty dań

Metody dydaktyczne

M. 1 elementy metody konwersacyjnej
M. 2 elementy metody kognitywnej
M. 3 elementy metody audiolingwalnej
M. 4 podręcznik
M. 5 strony internetowe
M. 6 filmy obcojęzyczne
M. 7 materiały autentyczne
M. 8 prezentacje multimedialne
M. 9 słowniki

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W. 1 minimum dwa duże testy semestralne
W. 2 testy sprawdzające krótsze partie materiału lub określone sprawności
W. 3 wypowiedzi ustne
W. 4 prezentacje
W. 5 zadania domowe
W. 6 krótkie wypowiedzi pisemne (napisanie pracy na dany temat w wyznaczonym przez lek-tora terminie; nieusprawiedliwione opóźnienie w oddaniu pracy skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień)
W. 7 uczestnictwo w zajęciach (dopuszcza się trzy nieobecności nieusprawiedliwione; każda kolejna nieobecność na zajęciach musi być odrobiona na dyżurze)
W. 8 ocenianie ciągłe (aktywność)

Lektury podstawowe

Zybert M., Новые встречи 2, Warszawa 2004

Lektury uzupełniające

Dobrowolski J., 300 ćwiczeń z gramatyki języka rosyjskiego, Warszawa 2004
Makarewicz H., Paszport maturzysty, Warszawa 2005
Milczarek W., Język rosyjski od A do Z. Repetytorium, Warszawa 2004
Wiatr-Kmieciak M., Вот и мы 1,2. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa 2009
Materiały własne prowadzącego