Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język rosyjski (R_B1.1_B1.2_zo_60/_4)_4_6 (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie A2.2 określona na podstawie wyników testów przeprowadzanych w czasie zajęć w poprzednim semestrze

Cele

Celem zajęć jest pogłębienie znajomości struktur języka rosyjskiego, utrwalenie wymowy, akcentu oraz zapoznanie studentów z konstrukcjami gramatycznymi oraz ze słownictwem niezbędnym do prowadzenia dialogu w różnych sytuacjach życia codziennego.

Treści kształcenia

T.1 doskonalenie językowej kompetencji komunikacyjnej na określonym poziomie językowym poprzez kształcenie umiejętności wypowiadania się, czytania oraz słuchania ze zrozumieniem
T.2 doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi ustnych właściwych pod względem gramatycznym i logicznym
T. 3 doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi pisemnych właściwych pod względem gramatycznym i logicznym
T. 4 wprowadzenie nowych zagadnień gramatycznych (krótka i pełna forma przymiotnika; przysłówki typu: по-моему, по-новому; по-русски; odmiana rzeczowników typu время; konstrukcje z przyimkami для i на określające cel i przeznaczenie oraz z przyimkami из-за, от, по określające przyczynę; odmiana czasowników нести, вести, везти; odmiana zaimków весь (вся, всё) oraz zaimków przeczących никто, ничто, некого,
нечего) oraz doskonalenie umiejętności poprawnego ich użycia w określonych kontekstach
T. 5 wzbogacenie zasobu słownictwa w zakresie poniższych zagadnień:
charakterystyka człowieka: wygląd zewnętrzny, cechy charakteru; środki transportu – podróż koleją; pomieszczenia dworcowe, zakup biletu; czas wolny – muzeum; wybitni twórcy kultury rosyjskiej – malarze; podróż samochodem: zakup paliwa, awaria – naprawy; polskie i rosyjskie święta religijne i związane z nimi tradycje
T. 6 doskonalenie poprawnej wymowy oraz intonacji
T. 7 doskonalenie poprawnego użycia znanych już struktur gramatycznych
T. 8 wprowadzenie słownictwa potrzebnego do: rozpoczęcia, kontynuacji / przerwania, zakoń-czenia dyskusji, prezentacji
T. 9 doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem według założeń określo-nych dla poziomu B1 w ESKJ.

Efekty kształcenia

E. 1 rozwija słownictwo w zakresie omówionych tematów
E. 2 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych (zakup biletu na dworcu, wizyta na stacji benzynowej, u mechanika)
E. 3 rozpoznaje swoje błędy i stopniowo poprawia je
E. 4 formułuje krótkie wypowiedzi na tematy poruszane na zajęciach dobierając właściwe słownictwo
E. 5 kontroluje swoją wypowiedź zarówno pod względem treści, jak i poprawności grama-tycznej
E. 6 opracowuje ustną dłuższą wypowiedź na temat wybranej przez siebie osoby (jej wygląd zewnętrzny oraz cechy charakteru)
E. 7 przygotowuje prezentację na temat wybranych muzeów i/lub malarzy rosyjskich i/lub pol-skich
E. 8 czyta ze zrozumieniem teksty o różnorakiej tematyce

Metody dydaktyczne

M. 1 elementy metody konwersacyjnej
M. 2 elementy metody kognitywnej
M. 3 elementy metody audiolingwalnej
M. 4 podręcznik
M. 5 strony internetowe
M. 6 filmy obcojęzyczne
M. 7 prezentacje multimedialne
M. 8 materiały autentyczne
M. 9 artykuły z prasy
M. 10 słowniki

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W. 1 minimum dwa duże testy semestralne
W. 2 testy sprawdzające krótsze partie materiału lub określone sprawności
W. 3 wypowiedzi ustne
W. 4 prezentacje
W. 5 zadania domowe
W. 6 krótkie wypowiedzi pisemne (napisanie pracy na dany temat w wyznaczonym przez lek-tora terminie; nieusprawiedliwione opóźnienie w oddaniu pracy skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień)
W. 7 uczestnictwo w zajęciach (dopuszcza się trzy nieobecności nieusprawiedliwione; każda kolejna nieobecność na zajęciach musi być odrobiona na dyżurze)
W. 8 ocenianie ciągłe (aktywność)

Lektury podstawowe

Zybert M., Новые встречи 3, Warszawa 2004

Lektury uzupełniające

Dobrowolski J., 300 ćwiczeń z gramatyki języka rosyjskiego, Warszawa 2004
Dziewanowska D., Грамматика без проблем. Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, War-szawa 2005
Makarewicz H., Paszport maturzysty, Warszawa 2005
Тесты, тесты, тесты. Пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и грамматике, Санкт-Петербург 2008
Materiały własne prowadzącego