Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Antropologia kulturowa i socjologia kultury (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Celem wykładu jest przegląd wybranej problematyki dotyczącej kultury jako przedmiotu zainteresowań antropologii kulturowej i socjologii kultury.

Treści kształcenia

T.1. Antropologia kulturowa a socjologia kultury (specyfika i granice dyscypliny, pola zainteresowań, jakościowe i ilościowe metody badań).
T.2.Kultura jako przedmiot poznania naukowego (pojęcie „kultury” i sposoby jego rozumienia, typy definicji, klasyfikacje zjawisk kultury, typy kultury).
T.3. Kategorie kultury i ich analityczna przydatność (czas, przestrzeń, sacrum/profanum, swój/obcy, mit, tradycja).

Efekty kształcenia

W.1. Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej.
W.2. Student zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie rozszerzonym.
U.1. Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów dzieł sztuki, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
U.2. Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie historii sztuki lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych.
K.1. Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
K.2. Student aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.
K.3. Student systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce.

Metody dydaktyczne

M.1. Wykład.
M.2. Prezentacja multimedialna.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1. Zaliczenie z oceną (test typu otwartego).

Lektury podstawowe

Eliade M., Sacrum i profanum. O istocie religijności, Warszawa 1996;
Kłoskowska A., (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wrocław 1991;
Niżnik J., Mit jako kategoria metodologiczna, „Kultura i Spoleczeństwo“ XXII:1978, nr 3;
Nowicka E., Świat człowieka - świat kultury, Warszawa 2006 (rozdz. 4, Problemy praktyki badawczej i zastosowanie wyników badań s.147 – 176);
Szacki J., Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa 1971;
Tarkowska E. (red.), Socjologia a antropologia. Stanowiska i kontrowersje, Wrocław 1992.

Lektury uzupełniające

Banaszkiewicz J., Fabularyzacja przestrzeni. Średniowieczny przykład granic, „Kwartalnik Historyczny” LXXXVI, 1979, z.1;
Barley N., Niewinny antropolog, Warszawa 1999;
Burszta J., Kultura ludowa – kultura narodowa, Warszawa 1974;
Bystroń J. S., Megalomania narodowa, wyd. II Warszawa 1995;
Czarnowski S., Podział przestrzeni i jej rozgraniczenie w religii i magii [w:] Tenże, Dzieła, t. I Warszawa 1956;
Czarnowski S., Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego, [w:] Tenże, Dzieła t. 1, Warszawa 1956;
Hammersley M., P. Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2000.
Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Warszawa 1978.