Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Ćwiczenia ze styloznawstwa - średniowiecze (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Wykształcenie umiejętności stosowania wiedzy z zakresu opisu dzieła sztuki, rozpoznania technik, stylu oraz ikonografii dzieła sztuki.

Treści kształcenia

T.1 - Opis przykładów architektury średniowiecznej z praktycznym zastosowaniem wiedzy oraz właściwej terminologii z zakresu rozpoznania materiałowego, użytych technik oraz stylu, na wybranych budowlach Krakowa
T.2 - Opis przykładów rzeźby średniowiecznej z praktycznym zastosowaniem wiedzy oraz właściwej terminologii z zakresu rozpoznania materiałowego, użytych technik, właściwego datowania, ikonografii oraz stylu, na wybranych przykładach.
T.3 - Opis przykładów malarstwa tablicowego z praktycznym zastosowaniem wiedzy oraz właściwej terminologii z zakresu rozpoznania materiałowego, użytych technik, właściwego datowania, ikonografii oraz stylu, na wybranych przykładach dzieł średniowiecznych.

Efekty kształcenia

WIEDZA
HS1aK_W04, HS1aK_W07 Student potrafi zidentyfikować dzieło i osadzić go w kontekście kulturowym oraz nabywa umiejętności prawidłowego datowania dzieł sztuki i ustalenia chronologii we wskazanej grupie dzieł.
HS1aK_W02, HS1aK_W03, HS1aK_W07 Student umie posługiwać się fachową terminologią oraz przeprowadzać analizy stylowej na podstawie analizy stylu i opisu dzieła.

UMIEJĘTNOŚCI
HS1aK_U08 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować przydatne informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i metod.
HS1aK_U02 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie ochrony dóbr kultury i nauk pokrewnych.
HS1aK_U04 Student umie posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla ochrony dóbr kultury w typowych sytuacjach profesjonalnych.
HS1aK_U05 Student potrafi rozpoznać różne rodzaje dzieł sztuki, źródeł historycznych i archeologicznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
HS1aK_U06 Student posiada umiejętność samodzielnego, merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem literatury przedmiotu oraz formułowania wniosków.
HS1aK_U08 Student potrafi przeprowadzić kwerendy naukowe, a następnie na ich podstawie przygotować prace pisemne w języku polskim, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych źródeł i ujęć teoretycznych
HS1aK_U09 Student umie przygotować wystąpienie ustne w języku polskim, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych źródeł i ujęć teoretycznych.

KOMPETENCJE
HS1aK_K01 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności warsztatowych z zakresu ochrony dóbr kultury oraz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólno humanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.
HS1aK_K02 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role.
HS1aK_K03 Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
HS1aK_K04 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych i popularyzacji wiedzy z zakresu dóbr kultury.
K_5 Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.
K_6 Student potrafi przygotować pracę pisemną z wykorzystaniem wiedzy nabytej podczas zajęć

Metody dydaktyczne

M.1 Krótki wykład
M.2 Analiza i interpretacja dzieła sztuki w terenie lub w muzeum
M.3 Dyskusja problemowa przy zabytkach

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną.
Warunkiem zaliczenia jest:
a) przygotowanie i przedstawienie trzech prac pisemnych;
b) przygotowanie i zreferowanie treści związanych ze wskazanym obiektem w terenie;
c) aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Lektury podstawowe

Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, T. 1-3, Warszawa 1995;
Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1978;
Horzela D., Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce około 1440-1477, Kraków 2012;
Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A.S. Labuda, K. Secomska, T. 1-3, Warszawa 2004;
Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wiek, red. M. Walickiego, Warszawa 1971.
Walanus W., Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 1490-1540, Kraków 2006.

Lektury uzupełniające

Olszewski A.M., Pierwowzory graficzne późnogotyckiej sztuki małopolskiej, Ossolineum 1975;
Późny Gotyk. Sstudia nad sztuką przełomu średniowiecza i czasów nowych, red. Szczęsny Dettloff, Warszawa 1965;
Sztuka i ideologia XIII wieku, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1974;
Sztuka i ideologia XIV wieku, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1975;
Sztuka i ideologia XV wieku, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978;
Sztuka około 1400, red. T. Hrankowska, T. 1-2, Warszawa 1996.
Sztuka około 1500. Materiały z Sesji SHS, Warszawa 1997;
Walczak M., Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006.