Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język rosyjski (R_B1.3_B1.4_zo_60/_4)_5_6 (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie B1.2 określona na podstawie wyników testów przeprowadzanych w czasie zajęć w poprzednim semestrze

Cele

Celem zajęć jest pogłębienie znajomości struktur języka rosyjskiego, utrwalenie wymowy, akcentu oraz zapoznanie studentów z konstrukcjami gramatycznymi oraz ze słownictwem niezbędnym do prowadzenia dialogu w różnych sytuacjach życia codziennego.

Treści kształcenia

T.1 doskonalenie językowej kompetencji komunikacyjnej na określonym poziomie językowym poprzez kształcenie umiejętności wypowiadania się, czytania oraz słuchania ze zrozumieniem
T.2 doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi ustnych właściwych pod względem gramatycznym i logicznym
T. 3 doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi pisemnych właściwych pod względem gramatycznym i logicznym
T. 4 wprowadzenie nowych zagadnień gramatycznych formy gramatyczne wyrazów określających ilość: много, немного, несколько; liczebniki porządkowe, zbiorowe; formy gramatyczne zaimków nieokreślo-nych z partykułami кое-, -то, -либо, -нибудь; konstrukcje przyimkowe за...до...через...после..., określające czas) oraz doskonalenie umiejętności poprawnego ich użycia w określonych kontekstach
T. 5 wzbogacenie zasobu słownictwa w zakresie poniższych zagadnień:
podróże – korzystanie z usług hotelowych; środki masowego przekazu: prasa, radio, telewizja, Internet; podróż samolotem – wyjazd za granicę, pieniądze w Rosji, wymiana pieniędzy; plany na przyszłość – wybór uczelni, zawodu, miejsca pracy; problemy życiowe współczesnej młodzieży
T. 6 doskonalenie poprawnej wymowy oraz intonacji
T. 7 doskonalenie poprawnego użycia znanych już struktur gramatycznych
T. 8 wprowadzenie słownictwa potrzebnego do: rozpoczęcia, kontynuacji / przerwania, zakoń-czenia dyskusji, prezentacji
T. 9 doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem według założeń określo-nych dla poziomu B1 w ESKJ.

Efekty kształcenia

E. 1 rozwija słownictwo w zakresie omówionych tematów
E. 2 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych (rezerwacja noclegu w hotelu, zakup biletu na samolot, zakup gazety, czasopisma)
E. 3 rozpoznaje swoje błędy i stopniowo poprawia je
E. 4 formułuje krótkie wypowiedzi na tematy poruszane na zajęciach dobierając właściwe słownictwo
E. 5 kontroluje swoją wypowiedź zarówno pod względem treści, jak i poprawności grama-tycznej
E. 6 opracowuje ustną dłuższą wypowiedź na temat wybranej przez siebie gazety (polskiej i/lub rosyjskiej)/ czasopisma
E. 7 przygotowuje prezentację na temat plusów i minusów Internetu
E. 8 czyta ze zrozumieniem teksty o różnorakiej tematyce

Metody dydaktyczne

M. 1 elementy metody konwersacyjnej
M. 2 elementy metody kognitywnej
M. 3 elementy metody audiolingwalnej
M. 4 podręcznik
M. 5 strony internetowe
M. 6 filmy obcojęzyczne
M. 7 prezentacje multimedialne
M. 8 materiały autentyczne
M. 9 artykuły z prasy
M. 10 słowniki

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W. 1 minimum dwa duże testy semestralne
W. 2 testy sprawdzające krótsze partie materiału lub określone sprawności
W. 3 wypowiedzi ustne
W. 4 prezentacje
W. 5 zadania domowe
W. 6 krótkie wypowiedzi pisemne (napisanie pracy na dany temat w wyznaczonym przez lek-tora terminie; nieusprawiedliwione opóźnienie w oddaniu pracy skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień)
W. 7 uczestnictwo w zajęciach (dopuszcza się trzy nieobecności nieusprawiedliwione; każda kolejna nieobecność na zajęciach musi być odrobiona na dyżurze)
W. 8 ocenianie ciągłe (aktywność)

Lektury podstawowe

Zybert M., Новые встречи 3, Warszawa 2004

Lektury uzupełniające

Dobrowolski J., 300 ćwiczeń z gramatyki języka rosyjskiego, Warszawa 2004
Dołowa A., Rosyjski. Testy gramatyczno-leksykalne dla średnio zaawansowanych. Poziom B1-B2, Warszawa 2011
Makarewicz H., Paszport maturzysty, Warszawa 2005
Тесты, тесты, тесты. Пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и грамматике, Санкт-Петербург 2008
Materiały własne prowadzącego