Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język hiszpański H_A2.2_zo_30/?_4 (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

umiejętność komunikowania się na poziomie A2.1. w zakresie tematów zrealizowanych na poprzednich etapach.

Cele

1. rozwijanie kompetencji komunikacyjnych: rozumienia i tworzenia prostych wypowiedzi ustnych
i pisemnych, uczestniczenia w prostej rozmowie i reagowania w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach dotyczących życia codziennego;
2. rozwijanie ciekawości i otwartości wobec kultury krajów hiszpańskojęzycznych;
3. rozwijanie świadomości językowej.

Treści kształcenia

Rozwijanie pięciu obszarów kompetencji językowej:
1. wiadomości – znajomości środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących tematów:
1.1. człowiek: problemy etyczne;
1.2. edukacja: system szkolnictwa w Hiszpanii;
1.3. żywienie: posiłki i lokale gastronomiczne;
1.4. zakupy i usługi: rodzaje sklepów, towary, środki płatnicze;
1.5. podróżowanie i turystyka: środki transportu informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki zwiedzanie;
1.6. kultura: uczestnictwo w kulturze, twórcy i ich dzieła;
1.7. świat przyrody: klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe;
1.8. nauka i technika: podstawowe urządzenia techniczne, wynalazki, odkrycia naukowe, technologie informacyjno-komunikacyjne (komputer, Internet);
1.9. życie społeczne/państwo i społeczeństwo: przestępczość;
1.10. elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym,
z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego: system szkolnictwa w Hiszpanii
i w Polsce, klimat i atrakcje turystyczne Meksyku;
1.11. powtórki do egzaminu.
2. recepcji – rozumienia prostych, krótkich wypowiedzi pisemnych i ustnych (artykułowanych powoli
i wyraźnie) w zakresie ww. tematów;
3. produkcji – tworzenia bardzo prostych, krótkich i zrozumiałych wypowiedzi ustnych i pisemnych
w zakresie ww. tematów;
4. interakcji – prowadzenia prostej rozmowy, formułowania zrozumiałych pytań i odpowiedzi w formie ustnej i pisemnej zakresie ww. tematów;
5. mediacji – przetwarzania formy ustnego lub pisemnego przekazu w zakresie ww. tematów.

Efekty kształcenia

WIEDZA – w wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym minimum komunikacji językowej w zakresie realizowanych treści leksykalno-gramatycznych;
UMIEJĘTNOŚCI – w wyniku przeprowadzonych zajęć student:
2. rozumie sformułowane pisemnie oraz ze słuchu (jeśli są artykułowane powoli i wyraźnie) znane sobie słowa, podstawowe wyrażenia i proste zdania w zakresie zrealizowanych tematów;
3. tworzy krótką, prostą i zrozumiałą wypowiedź ustną i pisemną w zakresie zrealizowanych tematów;
4. reaguje ustnie i pisemnie w prosty i zrozumiały sposób w omówionych sytuacjach życia codziennego;
5. przetwarza tekst ustnie lub pisemnie, np. przekazuje w języku hiszpańskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i prostych tekstach obcojęzycznych; przekazuje
w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z prostego tekstu w języku obcym.

Metody dydaktyczne

Metoda komunikacyjna, łącząca w sobie elementy różnych metod, konwencjonalnych
i niekonwencjonalnych, a wśród nich:
1. metoda aktywizująca (np. sytuacja, symulacja, dyskusja, gra dydaktyczna, projekt),
2. podająca (np. prezentacja, wykład, objaśnianie/wyjaśnianie),
3. praktyczna (ćwiczeniowa).
Narzędzia dydaktyczne:
1. podręcznik podstawowy z płytą CD,
2. ćwiczenia do podręcznika z płytą CD,
3. podręczniki uzupełniające,
4. słowniki dwujęzyczne,
5. lektury adaptowane,
6. materiały dostarczone przez prowadzącego (materiały informacyjne, formularze osobowe, foldery, mapy, prezentacje multimedialne, nagrania, filmy edukacyjne oraz inne materiały służące rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej).

Formy pracy: indywidualna, w parach, grupach i w całym zespole.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Sprawdzanie i oceniane osiągnięć studenta odbywa się w ciągu całego semestru.
Sprawdzaniu i ocenianiu podlegają:
• znajomość środków językowych;
• sprawności językowe;
• znajomość realiów i zagadnień kulturowych krajów hiszpańskojęzycznych omawianych
na zajęciach;
• aktywność studenta na zajęciach (praca indywidualna, w parach, grupie i zespole).

Sposoby sprawdzania osiągnięć studenta
Ocenianie bieżące:
1. kartkówka (zapowiedziana lub niezapowiedziana) obejmująca krótkie partie materiału (nie więcej jak jeden blok tematyczny), sprawdzająca znajomość środków językowych lub/i sprawności językowe, trwająca nie dłużej jak 20 minut;
2. wypowiedź ustna;
3. zadanie domowe (krótkoterminowe, np. ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, krótka wypowiedź pisemna lub długoterminowe, np. projekt, prezentacja, lektura)
4. aktywność studenta na zajęciach.

Ocenianie okresowe:
5. sprawdzian pisemny z materiału obejmującego co najmniej jeden blok tematyczny, trwający od 45 do 90 minut, zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, z podaniem zakresu materiału objętego sprawdzianem;
6. sprawdzian ustny realizowany na warunkach jw.

Warunki zaliczenia
1. Warunkiem zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu jest spełnienie wymagań na poziomie co najmniej takim, jaki przewidywany jest na ocenę dostateczną, obliczoną jako średnia ważona uzyskanych w semestrze ocen cząstkowych.
2. Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności.
3. Jeśli student był nieobecny w dniu pisania sprawdzianu lub w dniu ustalenia terminu
i zakresu sprawdzianu i nie miał możliwości uzyskania informacji na ten temat, to ma prawo do napisania sprawdzianu w terminie późniejszym, ustalonym z lektorem, pod warunkiem, że w obu ww. przypadkach była to nieobecność usprawiedliwiona. W przeciwnym razie student traci prawo do zaliczenia sprawdzianu.
4. Jeśli w dniu pisania kartkówki student był nieobecny i była to nieobecność usprawiedliwiona lub jedna z dwóch przysługujących mu nieobecności nieusprawiedliwionych, to ma prawo do zaliczenia kartkówki na warunkach ustalonych z lektorem. W innym przypadku student traci prawo do zaliczenia kartkówki.
5. Oddanie pracy domowej z tygodniowym opóźnieniem z winy studenta wiąże się z obniżeniem skali procentowej służącej do ustalenia oceny o 20%. Po tym terminie praca nie zostanie przyjęta i będzie uznana jako niezaliczona.

Warunki zdania egzaminu
Struktura Egzaminu
Egzamin pisemny składa się z dwóch części (60 minut):
1. rozumienia czytania (25 min.)
• liczba tekstów: jeden.
• rodzaj tekstu: krótki, prosty, np. ogłoszenie, reklama, broszurka, menu, rozkład jazdy, prosty tekst osobisty, opowiadanie o codziennych sprawach, dotyczący znanych tematów.
• typ zadań: zadania zamknięte – prawda/fałsz, dobieranie lub wielokrotny wybór;
2. wypowiedzi pisemnej (35 min):
• rodzaj wypowiedzi (liczba słów: 120 – 140):
- notatka,
- ogłoszenie,
- zaproszenie,
- wiadomość,
- życzenia,
- ankieta,
- pocztówka,
- list/e-mail
Egzamin ustny (ok. 10 minut) obejmuje dwa elementy:
• opisanie przygotowanego przez egzaminującego materiału stymulującego dot. życia codziennego, np. scenki, historyjki obrazkowej lub kilku obrazków-fotografii oraz
• krótką spontaniczną rozmowę na tematy życia codziennego.
Ocenianie egzaminu
Ocena z egzaminu jest oceną końcową za semestr.
Ocenianie wypowiedzi pisemnej
Przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej bierze się pod uwagę: treść (zgodność wypowiedzi
z tematem, poziom wyczerpania tematu); formę (zgodność wypowiedzi z wymaganą formą, jeśli rodzaj wypowiedzi wymaga zachowania szczególnej formy, np. list); bogactwo językowe
i poprawność językową.
Ocenianie wypowiedzi ustnej
Przy ocenianiu wypowiedzi ustnej bierze się pod uwagę: treść (zgodność wypowiedzi z tematem, poziom wyczerpania tematu); bogactwo językowe, poprawność językową i płynność wypowiedzi.
Progi procentowe
Punkty z badanych w czasie egzaminu sprawności sumuje się i ustala ich stosunek procentowy. Przyjmuje się następującą skalę oceniania:
• ocena bardzo dobra (5) — 91% – 100% poprawnie wykonanych zadań
• ocena plus dobra (+4) — 81% – 90% poprawnie wykonanych zadań
• ocena dobra (4) — 71% – 80% poprawnie wykonanych zadań
• ocena plus dostateczna (+3) — 61% – 70% poprawnie wykonanych zadań
• ocena dostateczna (3) — 51% – 60% poprawnie wykonanych zadań
• ocena niedostateczna (2) — 0% – 50% poprawnie wykonanych zadań

Lektury podstawowe

1. Castro Viúdez F., Díaz Ballesteros P., Rodero Díez I., Sardinero Franco C., Español en marcha Nivel basico (A1 + A2) Libro del alumno, Madrid 2011
2. Castro Viúdez F., Díaz Ballesteros P., Rodero Díez I., Sardinero Franco C., Español en marcha Nivel basico (A1 + A2) Cuaderno de ejercicios, Madrid 2011
3. Materiały opracowane i dostarczone przez prowadzącego

Lektury uzupełniające

1. Bartkowiak E., Repetytorium tematyczno-leksykalnego do języka hiszpańskiego + CD, WAGROS, Poznań 2009
2. Castro F., Uso de la gramática española, Madrid 2010
3. Martin Peris E., Martínez Gila P., Baulenas Sans N. Gente A1-A2 Ćwiczenia, Madrid 2010
4. Romero Dueñas C., Gonzáles Hermoso A., Cervera Vélez A., Competencia gramatical en uso A2, Madrid 2007
5. Romero Dueñas C., Gonzáles Hermoso A., Cervera Vélez A., En uso. Gramatyka języka hiszpańskiego, wersja polska, A1, Madrid 2008