Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język francuski F_B1.2_e_30/20_3 (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru siódmego (poziom wewnętrzny B1.1)

Cele

1. Wypracowanie u studentów rozumienia tekstów argumentacyjnych oraz umiejętności redagowania podobnych tekstów.
2. Rozwijanie u studentów umiejętności wyrażania swojego punktu widzenia.
3. Umiejętność wypowiadania się na temat Internetu.

Treści kształcenia

1. Komunikacja i sprawności językowe:
 Rozumienie i wyrażanie swojej opinii na temat tekstu związanego z problemami społecznymi.
 Rozumienie i redagowanie petycji (listu oficjalnego).
 Wyrażanie skargi, żalu, oburzenia, protestu, zarzutu.
 Wyrażanie swojego punktu widzenia, polemizowanie.
 Rozumienie tekstu argumentacyjnego.
 Wyrażanie sądów, uwag, rekomendowanie.
 Rozumienie tekstu oraz wypowiadanie się na temat nowych technologii komunikowania się (Internet).
 Pisemne odpowiadanie na ogłoszenie, pytanie o szczegóły proponowanej usługi.
2. Gramatyka:
 Tryb subjonctif – c.d. – w zdaniach przyzwolenia, przyczynowych, w zdaniach wyrażających opinię, sąd oraz po wyrażeniach bezosobowych.
 Wyrażenie przyczyny i skutku – c.d.
 Imiesłów czasu teraźniejszego.
 Forma pour + bezokolicznik w czasie przeszłym.
 Tryb warunkowy w czasie przeszłym (conditionnel passé).
 Zaimki pytające.
 Zaimki względne złożone.
 Zaimki dzierżawcze.
3. Słownictwo:
 Czasowniki wyrażające skutek.
 Terminy związane z problemami społecznymi, skargą, oburzeniem.
 Rejestry językowe – standardowy i potoczny – c.d.
 Terminy związane z przedstawianiem swojego punktu widzenia (zgoda, sprzeciw).
 Terminy związane z Internetem, pisaniem blogu.
4. Fonetyka:
 Intonacja zdania wyrażającego: protest, skargę, oburzenie, zgodę, sprzeciw, niedowierzanie, wahanie.
 Wymowa i zapis graficzny samogłosek nosowych – powtórzenie.
 Wymowa dźwięków: [j], [з], [jĔ], [jEn].
 Charakterystyczne cechy wymowy w języku potocznym.
 Zapis graficzny homofonu [kEl].
5. Powtórzenie wiadomości i przygotowanie do egzaminu.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Wyraża swój punkt widzenia na różne tematy i problemy społeczne.
2. Czyta ze zrozumieniem tekst argumentacyjny.
3. Rozróżnia podstawowe cechy języka potocznego na poziomie słownictwa, wymowy oraz intonacji zdań.
UMIEJĘTNOŚCI
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Samodzielnie redaguje tekst argumentacyjny posługując się odpowiednimi strukturami gramatycznymi oraz słownictwem.
2. Posługuje się odpowiednimi wyrażeniami służącymi do wypowiadania się na temat nowych technologii informacyjnych, zwłaszcza internetu, potrafi pisać prosty blog.
3. Posługuje się zaimkami dzierżawczymi oraz odróżnia ich funkcje i formy od zaimków przymiotnych dzierżawczych.
4. Posługuje się również zaimkami pytającymi oraz względnymi prostymi i złożonymi.
5. Doskonali swoją umiejętność wymowy i intonacji w języku francuskim

Metody dydaktyczne

1. Ćwiczenia audytoryjne,
2. praca w małych grupach lub parach: czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem,
3. rozumienie ze słuchu,
4. ćwiczenia fonetyczne,
5. zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów,
6. krótkie wypowiedzi na zadany temat,
7. dyskusja,
8. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań,
9. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych
10. wykonywanie ćwiczeń leksykalnych,
11. gry językowe.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Sposoby sprawdzania:
1. Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne, rozumienie krótkiego tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej (opis) przeprowadzane po każdej jednostce (dossier).
2. Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru).
3. 2-3 krótkie pisemne zadania domowe.
4. Egzamin pisemny (gramatyka, słownictwo, rozumienie tekstu słuchanego i pisanego, redakcja tekstu) i ustny (przedstawienie się, oraz streszczenie i przedstawienie swojej opinii nt dowolnego przeczytanego artykułu z codziennej prasy francuskiej).
5. Zakres materiału do egzaminu obejmuje cztery semestry nauki języka francuskiego (poziomy wewnętrzne A2.2, A2.3, B1.1, B1.2)
Warunki zaliczenia:
1. Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów.
2. Zaliczenie zadań domowych.
3. Zaliczenie ustnej prezentacji.
4. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach).
5. Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów.
6. Ocena końcowa stanowi składową oceny z egzaminu: 50%, ocen z poprzednich semestrów 30% i udziału w zajęciach oraz zadań domowych 20%.

Lektury podstawowe

1. Annie Berthet, Catherine Hugot, V. Kizirian, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 2 - Livre de l'élève (podręcznik studenta), Paris, 2006
2. Annie Berthet, Catherine Hugot, Béatrix Sampsonis - Alter Ego 2 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2006

Lektury uzupełniające

Dowolnie wybrany artykuł z francuskiej prasy codziennej (ok. 2000 znaków)