Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język francuski F_B1.3_e_30/20_3 (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru ósmego (poziom wewnętrzny B1.2)

Cele

1. Doskonalenie u studentów umiejętności językowych w celu mówienia o wyglądzie zewnętrznym, charakteryzowania, opisywania wyglądu, dawania porad.
2. Doskonalenie u studentów umiejętności językowych w celu robienia zakupów przez Internet, negocjowania ceny, pisania reklamacji.
3. Rozwijanie u studentów umiejętności używania trybu łączącego subjonctif w opozycji do trybu oznajmującego indicatif.

Treści kształcenia

1. Komunikacja i sprawności językowe:
 Mówienie o swoim wyglądzie zewnętrznym oraz wyrażanie opinii nt. swojego stosunku do wyglądu zewnętrznego.
 Pisanie e-maila z pytaniem o informacje i o radę.
 Charakterystyka osób i ich zachowania.
 Wyrażanie pochwał, sugestii i zarzutów.
 Dawanie porad i rozkazywanie.
 Wyrażanie uczuć – c.d.
 Mówienie o swoim sposobie robienia zakupów.
 Charakteryzowanie przedmiotu i usługi.
 Pisanie e-maila z reklamacją.
 Negocjowanie ceny.
 Przytaczanie opinii i słów innej osoby.
 Zwracanie uwagi.
 Czytanie ze zrozumieniem fragmentów literatury francuskiej.
2. Gramatyka:
 Zaimki względne proste – utrwalenie, uwypuklanie treści zdania za pomocą tych zaimków.
 Użycie trybu oznajmującego indicatif oraz łączącego subjonctif.
 Wyrażenia służące porównywaniu – utrwalenie.
 Zaimki względne złożone.
 Mowa zależna w czasie przeszłym i zgodność czasów.
3. Słownictwo:
 Cechy charakteru.
 Nazwy ubrań i dodatków.
 Terminy związane z wyrażaniem uczuć.
 Chirurgia plastyczna.
 Cechy zawodowe dobrego pracownika.
 Terminy związane z zakupami i konsumpcją.
 Używanie internetu.
4. Powtórzenie wiadomości i przygotowanie do egzaminu.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W efekcie przeprowadzonych zajęć student:
1. Posługuje się odpowiednimi wyrażeniami oraz strukturami gramatycznymi w celu wyrażania swojej opinii nt. wyglądu zewnętrznego swojego i innej osoby.
2. Przytacza opinie i słowa innej osoby zachowując przy tym zasadę zgodności czasów w języku francuskim.
3. Rozumie oryginalne teksty (artykuły prasowe) dotyczące opinii związanych z wyglądem zewnętrznym, sposobami robienia zakupów oraz posługiwania się Internetem.

UMIEJĘTNOŚCI
W efekcie przeprowadzonych zajęć student:
1. Redaguje krótkie teksty argumentacyjne i informacyjne w tym wiadomości e-mail.
2. Dyskutuje na temat przeczytanego artykułu dotyczącego opinii związanych z wyglądem zewnętrznym, sposobami robienia zakupów oraz posługiwania się Internetem.
3. Rozumie i interpretuje krótkie fragmenty literatury francuskiej.

Metody dydaktyczne

1. Ćwiczenia audytoryjne,
2. praca w małych grupach lub parach: czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem,
3. rozumienie ze słuchu,
4. ćwiczenia fonetyczne,
5. zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów,
6. krótkie wypowiedzi na zadany temat,
7. dyskusja,
8. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań,
9. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych
10. wykonywanie ćwiczeń leksykalnych,
11. gry językowe.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Sposoby sprawdzania:
1. Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne, rozumienie krótkiego tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej (opis) przeprowadzane po każdej jednostce (dossier).
2. Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru).
3. 2-3 krótkie pisemne zadania domowe.
4. Egzamin pisemny (gramatyka, słownictwo, rozumienie tekstu słuchanego i pisanego, redakcja tekstu) i ustny (przedstawienie się, oraz streszczenie i przedstawienie swojej opinii nt dowolnego przeczytanego artykułu z codziennej prasy francuskiej).
5. Zakres materiału do egzaminu obejmuje cztery semestry nauki języka francuskiego (poziomy wewnętrzne A2.3, B1.1, B1.2, B1.3)
Warunki zaliczenia:
1. Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów.
2. Zaliczenie zadań domowych.
3. Zaliczenie ustnej prezentacji.
4. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach).
5. Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów.
6. Ocena końcowa stanowi składową oceny z egzaminu: 50%, ocen z poprzednich semestrów 30% i udziału w zajęciach oraz zadań domowych 20%.

Lektury podstawowe

1. Catherine Dollez, Sylvie Pons – Alter Ego 3 – podręcznik studenta, Paris, 2007
2. Emmanuelle Daill, Pascale TREVISIOLE - Alter Ego 3 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2007

Lektury uzupełniające

Dowolnie wybrany artykuł z francuskiej prasy codziennej (ok. 2000 znaków)