Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język francuski F_B2.1_e_30/20_3 (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru dziewiątego (poziom wewnętrzny B1.3)

Cele

1. Wypracowanie u studentów umiejętności mówienia o sposobach uczenia się, zapoznanie ich z warunkami studiowania we Francji.
2. Zapoznanie studentów z prasą francuską, rozwijanie umiejętności rozumienia artykułów prasowych i umiejętności dyskusji nad ich treścią.
3. Wypracowanie umiejętności rozumienia i interpretowania krótkich fragmentów literatury francuskiej.
4. Doskonalenie umiejętności użycia czasów przeszłych w teksie oraz zasad uzgadniania imiesłowu czasu przeszłego.

Treści kształcenia

1. Komunikacja i sprawności językowe:
 Mówienie o strategiach i sposobach uczenia się.
 Relacjonowanie przebiegu kształcenia w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Mówienie o swoim doświadczeniu zawodowym.
 Zapisywanie się na uniwersytet – wypełnianie formularza zapisu.
 Opowiadanie o przeszłości.
 Wyrażanie przyzwolenia i opozycji.
 Mówienie o różnych gatunkach prasy pisanej. Relacjonowanie wydarzeń, rozumienie artykułów i tytułów prasowych. Artykuły narracyjne i informacyjne.
 Pisanie listu nieformalnego, pisemne przekazywanie informacji.
 Czytanie ze zrozumieniem fragmentów literatury francuskiej.
2. Gramatyka:
 Użycie w teksie czasów przeszłych: imparfait, passé composé i plus-que-parfait.
 Uzgadnianie imiesłowu czasu przeszłego.
 Różne sposoby wyrażenia przyzwolenia i opozycji.
 Równoważniki zdań, nominalizacja.
 Forma bierna czasownika.
 Zdanie przyczynowe i skutkowe.
 Różne sposoby przekazywania informacji niepotwierdzonych (np. conditionnel passé)
3. Słownictwo:
 Terminy służące do mówienia o sposobach i miejscach uczenia się.
 Organizacja administracyjna uniwersytetu.
 Leksyka związana z prasą, informacją, i „faits divers”.
4. Powtórzenie wiadomości i przygotowanie do egzaminu.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Opisuje sposoby i strategie uczenia się wykorzystując do tego odpowiednie słownictwo i struktury gramatyczne.
2. Mówi o swoich doświadczeniach zawodowych używając odpowiednich czasów przeszłych.
3. Rozumie artykuły prasowe o tematyce związanej z życiem codziennym.
4. Redaguje listy formalne i nieformalne w języku francuskim.
UMIEJĘTNOŚCI
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Potrafi streścić artykuł prasowy i wyrazić swoje zdanie na jego temat.
2. Posługuje się formami regularnymi i nieregularnymi podstawowych czasów i trybów w języku francuskim.

Metody dydaktyczne

1. Ćwiczenia audytoryjne,
2. praca w małych grupach lub parach: czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem,
3. rozumienie ze słuchu,
4. ćwiczenia fonetyczne,
5. zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów,
6. krótkie wypowiedzi na zadany temat,
7. dyskusja,
8. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań,
9. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych
10. wykonywanie ćwiczeń leksykalnych,
11. gry językowe.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Sposoby sprawdzania:
1. Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne, rozumienie krótkiego tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej (opis) przeprowadzane po każdej jednostce (dossier).
2. Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru).
3. 2-3 krótkie pisemne zadania domowe.
4. Egzamin pisemny (gramatyka, słownictwo, rozumienie tekstu słuchanego i pisanego, redakcja tekstu) i ustny (przedstawienie się, oraz streszczenie i przedstawienie swojej opinii nt dowolnego przeczytanego artykułu z codziennej prasy francuskiej).
5. Zakres materiału do egzaminu obejmuje cztery semestry nauki języka francuskiego (poziomy wewnętrzne B1.1, B1.2, B1.3, B2.1)
Warunki zaliczenia:
1. Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów.
2. Zaliczenie zadań domowych.
3. Zaliczenie ustnej prezentacji.
4. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach).
5. Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów.
6. Ocena końcowa stanowi składową oceny z egzaminu: 50%, ocen z poprzednich semestrów 30% i udziału w zajęciach oraz zadań domowych 20%.

Lektury podstawowe

1. Catherine Dollez, Sylvie Pons – Alter Ego 3 – podręcznik studenta, Paris, 2007
2. Emmanuelle Daill, Pascale TREVISIOLE - Alter Ego 3 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2007

Lektury uzupełniające

Dowolnie wybrany artykuł z francuskiej prasy codziennej (ok. 2000 znaków)