Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język rosyjski (R_B2.1_e_60/_5)_6_6 (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie B1.4 określona na podstawie wyników testów przeprowadzanych w czasie zajęć w poprzednim semestrze

Cele

Celem zajęć jest pogłębienie znajomości struktur języka rosyjskiego, utrwalenie wymowy, akcentu oraz zapoznanie studentów ze słownictwem niezbędnym do prowadzenia rozmów na tematy związane z pracą, działalnością gospodarczą i innymi problemami, z którymi spotykają się młodzi ludzie po za-kończeniu studiów.

Treści kształcenia

T.1 doskonalenie językowej kompetencji komunikacyjnej na określonym poziomie językowym poprzez kształcenie umiejętności wypowiadania się, czytania oraz słuchania ze zrozumieniem
T.2 doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi ustnych właściwych pod względem gramatycznym i logicznym
T. 3 doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi pisemnych właściwych pod względem gramatycznym i logicznym
T. 4 wzbogacenie zasobu słownictwa w zakresie poniższych zagadnień:
ludzie w sporcie, symbolika w sporcie, założenie firmy, operacje handlowe, sukcesy i porażki w biznesie, roz-mowa kwalifikacyjna – pierwsze spotkanie z przyszłym pracodawcą, architektoniczne cuda świata, znane budowle i ich historie
T. 5 doskonalenie poprawnej wymowy oraz intonacji
T. 6 doskonalenie poprawnego użycia znanych już struktur gramatycznych
T. 7 doskonalenie słownictwa potrzebnego do: rozpoczęcia, kontynuacji / przerwania, zakoń-czenia dyskusji, prezentacji
T. 8 doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem według założeń określo-nych dla poziomu B2 w ESKJ.

Efekty kształcenia

E. 1 rozwija słownictwo w zakresie omówionych tematów
E. 2 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych
E. 3 rozpoznaje swoje błędy oraz przejęzyczenia i poprawia je
E. 4 formułuje wypowiedzi na tematy poruszane na zajęciach dobierając właściwe słownictwo
E. 5 kontroluje swoją wypowiedź zarówno pod względem treści, jak i poprawności grama-tycznej
E. 6 opracowuje własne CV oraz przykładowy list motywacyjny
E. 7 czyta ze zrozumieniem teksty o różnorakiej tematyce
E. 8 opracowuje prezentacje na wybrane tematy

Metody dydaktyczne

M. 1 elementy metody konwersacyjnej
M. 2 elementy metody kognitywnej
M. 3 elementy metody audiolingwalnej
M. 4 podręcznik
M. 5 strony internetowe
M. 6 filmy obcojęzyczne
M. 7 prezentacje multimedialne
M. 8 materiały autentyczne
M. 9 artykuły z prasy
M. 10 słowniki

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W. 1 dwa testy sprawdzające krótsze partie materiału lub określone sprawności
W. 2 wypowiedzi ustne
W. 3 zadania domowe
W. 4 prezentacje
W. 5 krótkie wypowiedzi pisemne (napisanie własnego CV oraz listu motywacyjnego w wy-znaczonym przez lektora terminie; nieusprawiedliwione opóźnienie w oddaniu powyższych prac skutkuje obniżenie oceny o jeden stopień)
W. 6 uczestnictwo w zajęciach (dopuszcza się trzy nieobecności nieusprawiedliwione; każda kolejna nieobecność na zajęciach musi być odrobiona na dyżurze)
W. 7 ocenianie ciągłe (aktywność)
W. 8 egzamin końcowy obejmujący zakres materiału z trzech lat (ocena z egzaminu jest oceną wypadkową: 80% oceny uzyskanej na egzaminie + 20% stanowi średnia arytmetyczna z ocen końcowych z poprzednich semestrów)

Lektury podstawowe

Махнач А., Из первых уст. Русский язык для среднего уровня, Warszawa 2011

Lektury uzupełniające

Dąbrowska L., Język rosyjski od A do Z. Testy gramatyczne, Warszawa 2004
Dobrowolski J., 200 Ćwiczeń z języka rosyjskiego dla poziomu B2, Warszawa 2006
Dołowa A., Rosyjski. Testy gramatyczno-leksykalne dla średnio zaawansowanych. Poziom B1-B2, Warszawa 2011
Materiały własne prowadzącego