Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Historia sztuki średniowiecznej polskiej I (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Zapoznanie studentów z rozszerzoną terminologią z zakresu historii sztuki średniowiecznej polskiej w epoce romańskiej. Wyróżnienie i omówienie podstawowych zagadnień i zjawisk artystycznych zachodzących na ziemiach polskich od X do 2. poł. XIII w. oraz odniesienie ich do tych samych procesów występujących w innych miejscach Europy, a także podanie zagadnień wstępnych do polskiej sztuki gotyckiej.

Treści kształcenia

T.1 - Ogólne omówienie kultury artystycznej przed powstaniem państwa polskiego, z zaakcentowaniem wpływów kultur ościennych oraz przedstawieniem charakterystycznych cech kultury słowiańskiej.
T.2 - Przedstawienie zagadnień związanych z kształtowaniem się polskiej architektury romańskiej - rotundy i palatia, katedry i kolegiaty XI i XII w., kościoły grodowe oraz architektura cysterska i mendykancka XIII w.
T.3 - Scharakteryzowanie najważniejszych zespołów rzeźby romańskiej w Polsce i omówienie głównych nurtów stylistycznych-artystycznych
Omówienie najważniejszych przykładów romańskiego rzemiosła artystycznego w Polsce (drzwi brązowe, paramenty liturgiczne).
T.4 - Scharakteryzowanie polskiego malarstwa ściennego oraz przedstawienie najważniejszych romańskich kodeksów iluminowanych w zbiorach polskich. Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia sztuki ziem polskich od końca X do początku XV wieku. Przedstawione zostaną następujące zagadnienia: rotundy i palatia, katedry i kolegiaty XI i XII wieku, architektura cysterska XIII wieku, architektura mendykancka XIII wieku, architektura późnoromańska XIIII wieku, architektura wczesnogotycka, architektura XIV wieku – Małopolska, Śląsk, Państwo Krzyżackie i Pomorze , architektura XV wieku - Małopolska, Śląsk, państwo krzyżackie, Pomorze, Wielkopolska; rzeźba romańska XI wieku, rzeźba romańska XII wieku – zespoły Ołbin Strzelno, Tum, Czerwińsk, Trzebnica, Wrocław, romańskie malarstwo książkowe, rzeźba pomnikowa Piastów Śląskich, rzeźba pomnikowa na Wawelu, rzeźba architektoniczna XIV wieku - Śląsk, Małopolska, państwo Krzyżackie, Pomorze, rzeźba drewniana XIV i XV wieku – Śląsk, Małopolska, Państwo Krzyżackie, Pomorze, Wielkopolska, malarstwo XIV i XV wieku – Śląsk, Małopolska, państwo krzyżackie, Pomorze, Wielkopolska.
Studenci znają podstawową terminologię z zakresu historii sztuki średniowiecznej polskiej. Potrafią wyróżnić podstawowe zagadnienia i zjawiska artystyczne zachodzące na ziemiach polskich od końca X do początków XVI wieku oraz umieją odnieść je do tych samych procesów występujących w innych częściach Europy. Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia sztuki ziem polskich od końca X do początku XV wieku. Przedstawione zostaną następujące zagadnienia: rotundy i palatia, katedry i kolegiaty XI i XII wieku, architektura cysterska XIII wieku, architektura mendykancka XIII wieku, architektura późnoromańska XIIII wieku, architektura wczesnogotycka, architektura XIV wieku – Małopolska, Śląsk, Państwo Krzyżackie i Pomorze , architektura XV wieku - Małopolska, Śląsk, państwo krzyżackie, Pomorze, Wielkopolska; rzeźba romańska XI wieku, rzeźba romańska XII wieku – zespoły Ołbin Strzelno, Tum, Czerwińsk, Trzebnica, Wrocław, romańskie malarstwo książkowe, rzeźba pomnikowa Piastów Śląskich, rzeźba pomnikowa na Wawelu, rzeźba architektoniczna XIV wieku - Śląsk, Małopolska, państwo Krzyżackie, Pomorze, rzeźba drewniana XIV i XV wieku – Śląsk, Małopolska, Państwo Krzyżackie, Pomorze, Wielkopolska, malarstwo XIV i XV wieku – Śląsk, Małopolska, państwo krzyżackie, Pomorze, Wielkopolska.
Studenci znają podstawową terminologię z zakresu historii sztuki średniowiecznej polskiej. Potrafią wyróżnić podstawowe zagadnienia i zjawiska artystyczne zachodzące na ziemiach polskich od końca X do początków XVI wieku oraz umieją odnieść je do tych samych procesów występujących w innych częściach Europy. Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia sztuki ziem polskich od końca X do początku XV wieku. Przedstawione zostaną następujące zagadnienia: rotundy i palatia, katedry i kolegiaty XI i XII wieku, architektura cysterska XIII wieku, architektura mendykancka XIII wieku, architektura późnoromańska XIIII wieku, architektura wczesnogotycka, architektura XIV wieku – Małopolska, Śląsk, Państwo Krzyżackie i Pomorze , architektura XV wieku - Małopolska, Śląsk, państwo krzyżackie, Pomorze, Wielkopolska; rzeźba romańska XI wieku, rzeźba romańska XII wieku – zespoły Ołbin Strzelno, Tum, Czerwińsk, Trzebnica, Wrocław, romańskie malarstwo książkowe, rzeźba pomnikowa Piastów Śląskich, rzeźba pomnikowa na Wawelu, rzeźba architektoniczna XIV wieku - Śląsk, Małopolska, państwo Krzyżackie, Pomorze, rzeźba drewniana XIV i XV wieku – Śląsk, Małopolska, Państwo Krzyżackie, Pomorze, Wielkopolska, malarstwo XIV i XV wieku – Śląsk, Małopolska, państwo krzyżackie, Pomorze, Wielkopolska.
Studenci znają podstawową terminologię z zakresu historii sztuki średniowiecznej polskiej. Potrafią wyróżnić podstawowe zagadnienia i zjawiska artystyczne zachodzące na ziemiach polskich od końca X do początków XVI wieku oraz umieją odnieść je do tych samych procesów występujących w innych częściach Europy. Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia sztuki ziem polskich od końca X do początku XV wieku. Przedstawione zostaną następujące zagadnienia: rotundy i palatia, katedry i kolegiaty XI i XII wieku, architektura cysterska XIII wieku, architektura mendykancka XIII wieku, architektura późnoromańska XIIII wieku, architektura wczesnogotycka, architektura XIV wieku – Małopolska, Śląsk, Państwo Krzyżackie i Pomorze , architektura XV wieku - Małopolska, Śląsk, państwo krzyżackie, Pomorze, Wielkopolska; rzeźba romańska XI wieku, rzeźba romańska XII wieku – zespoły Ołbin Strzelno, Tum, Czerwińsk, Trzebnica, Wrocław, romańskie malarstwo książkowe, rzeźba pomnikowa Piastów Śląskich, rzeźba pomnikowa na Wawelu, rzeźba architektoniczna XIV wieku - Śląsk, Małopolska, państwo Krzyżackie, Pomorze, rzeźba drewniana XIV i XV wieku – Śląsk, Małopolska, Państwo Krzyżackie, Pomorze, Wielkopolska, malarstwo XIV i XV wieku – Śląsk, Małopolska, państwo krzyżackie, Pomorze, Wielkopolska.
Studenci znają podstawową terminologię z zakresu historii sztuki średniowiecznej polskiej. Potrafią wyróżnić podstawowe zagadnienia i zjawiska artystyczne zachodzące na ziemiach polskich od końca X do początków XVI wieku oraz umieją odnieść je do tych samych procesów występujących w innych częściach Europy.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii sztuki w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej.
W_2 Student zna i rozumie terminologię z zakresu historii sztuki.
W_3 Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną oraz szczegółową, z zakresu sztuki romańskiej, jej periodyzacji, głównych kierunkach jej rozwoju oraz tematyki i ikonografii.
W_4 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki romańskiej.

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje w zakresie historii sztuki romańskiej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów.
U_2 Student umie rozpoznać różne rodzaje dzieł sztuki romańskiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
U_3 Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków.

KOMPETENCJE
K_1 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy z zakresu sztuki romańskiej i umiejętności warsztatowych oraz rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólno humanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie kolokwium kończącego semestr oraz uczestnictwa w dyskusjach problemowych

Lektury podstawowe

Historia sztuki polskiej, red. T. Dobrowolski, T. I., Średniowiecze, Kraków 1965;
Mroczko T., Polska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa, 1978;
Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wiek, red. M. Walickiego, Warszawa 1971;
Świechowski Z., Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1990.

Lektury uzupełniające

Drzwi gnieźnieńskie, red. M. Walicki, T. 1-3, Wrocław 1956;
Ginter T., Działalność fundacyjna księcia Mieszka III Starego, Kraków 2008;
Pianowski Z., Sedes regni proncipales: Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim, Kraków 1994;
Początki architektury monumentalnej w Polsce: Materiały sesji naukowej Gniezno 20-21 listopada 2003, Gniezno 2004;
Źródła kultury duchowej Krakowa, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Kraków 2007.