Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Historia sztuki nowożytnej polskiej I (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Studenci mają pozyskać wiedzę o najważniejszych zjawiskach w sztuce polskiej od XVI do początku XVII wieku, nabywając umiejętność rozpoznania i interpretacji dzieła w szerszym kontekście społecznym, politycznym i religijnym.

Treści kształcenia

T.1 - Przedstawienie okoliczności politycznych, społecznych i religijnych mających wpływ na trzy podstawowe gałęzie sztuki: architekturę, rzeźbę i malarstwo.
T.2 - Omówienie wybranych środowisk artystycznych, działalności fundatorów i promotorów sztuki.
T.3 - Przedstawienie korzeni polskiego renesansu i manieryzmu, z uwzględnieniem genezy twórczości działających w Polsce artystów.
T.4 - Charakterystyka twórczości najważniejszych artystów działających w Polsce.
T.5 - Zapoznanie studentów z terminologią i wiedzą szczegółową, periodyzacją, tematyką i ikonografią dzieł prezentowanych podczas zajęć, różnymi metodami analizy i interpretacji dzieł sztuki w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student potrafi rozpoznać dzieło sztuki, określić jego temat i zarysować treść w szerszym kontekście kulturowym
W_2 Student potrafi analizować i łączyć zjawiska z różnych środowisk artystycznych
W_3 Student potrafi posługiwać się fachową terminologią z zakresu sztuki nowożytnej polskiej
W_4 Student potrafi posłużyć się podstawowymi metodami badań formalno-genetycznych w analizie dzieła sztuki

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład ilustrowany zdjęciami
M.2 Prezentacja multimedialna
M.3 Analiza dzieł sztuki w terenie

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny. Warunkiem zaliczenia jest udział w zajęciach i zaliczenie testu końcowego.

Lektury podstawowe

Chrzanowski T., Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej, Warszawa 1998;
Zlat M., Sztuka polska. Renesans i manieryzm, Warszawa 2010.

Lektury uzupełniające

Chrzanowski T., Kornecki M., Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982;
Fischinger A., Santi Gucci, architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Kraków 1969;
Fischinger A., Fabiański M., Dzieje budowy renesansowego zamku na Wawelu, około 1504-1548, Kraków 2009;
Kozakiewiczowa H., Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1986;
Kozakiewiczowie H. S., Renesans w Polsce, Warszawa 1976;
Morka M., Sztuka dworu Zygmunta I Starego. Treści polityczne i propagandowe, Warszawa 2006;
Mossakowski S., Kaplica Zygmuntowska (1515–1533). Problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007;
Ratajczak, Mistrz Benedykt, królewski architekt Zygmunta I, Kraków 2011;
Renesans. Sztuka i ideologia, Warszawa 1976;