Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Ćwiczenia z historii sztuki średniowiecznej polskiej (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Celem ćwiczeń jest nauczenie prawidłowej analizy i interpretacji dzieł sztuki średniowiecznej w aspekcie stylistycznym i ikonograficznym, a także przekazanie pogłębionej wiedzy na temat wybranych zagadnień sztuki średniowiecznej i wybranych grup dzieł.

Treści kształcenia

T.1 - Przedstawienie i właściwa analiza stylistyczna wybranych średniowiecznych kościołów w Krakowie
T.2 - Przedstawienie i właściwa analiza-stylistyczno ikonograficzna wybranych przykładów polskiej rzeźby średniowiecznej
T.3 - Przedstawienie i właściwa analiza-stylistyczno ikonograficzna wybranych przykładów średniowiecznego malarstwa monumentalnego i tablicowego z regionu Małopolski
T.4 - Przedstawienie i właściwa analiza-stylistyczno ikonograficzna wybranych przykładów malarstwa miniaturowego z terenów Polski. Ćwiczenia z historii sztuki średniowiecznej polskiej poświęcone są nabyciu umiejętności analizy stylistycznej i ikonograficznej dzieła sztuki średniowiecznej oraz jego interpretacji. Podczas zajęć analizowane będą wybrane dzieła architektury, malarstwa i rzeźby. Uwaga będzie skupiona na dziełach sztuki w Krakowie i Małopolsce, jednakże będą realizowane tematy obejmujące dziedzictwo artystyczne średniowiecza innych regionów. Będą zrealizowane następujące tematy: zespoły rzeźby romańskiej – Ołbin, Tum; romańskie malarstwo książkowe XI-XII wieku, architektura romańska Krakowa i małopolski, architektura wzgórza wawelskiego X- XIII wieku, katedra krakowska XI – XIV w., małopolskie malarstwo tablicowe XV wieku, krakowskie bazyliki XIV wieku, małopolska rzeźba architektoniczna i drewniana XIV – XV wieku – wybrane zagadnienia, śląskie malarstwo tablicowe XIV – XV wieku, malarstwo książkowe Małopolski, malarstwo książkowe Śląska, sztuka państwa krzyżackiego – wybrane zagadnienia, Wit Stwosz i jego dzieła. Analizy i interpretacja dzieł sztuki połączone będą z lekturą wybranych rozpraw na temat polskiej sztuki średniowiecznej. Ćwiczenia z historii sztuki średniowiecznej polskiej poświęcone są nabyciu umiejętności analizy stylistycznej i ikonograficznej dzieła sztuki średniowiecznej oraz jego interpretacji. Podczas zajęć analizowane będą wybrane dzieła architektury, malarstwa i rzeźby. Uwaga będzie skupiona na dziełach sztuki w Krakowie i Małopolsce, jednakże będą realizowane tematy obejmujące dziedzictwo artystyczne średniowiecza innych regionów. Będą zrealizowane następujące tematy: zespoły rzeźby romańskiej – Ołbin, Tum; romańskie malarstwo książkowe XI-XII wieku, architektura romańska Krakowa i małopolski, architektura wzgórza wawelskiego X- XIII wieku, katedra krakowska XI – XIV w., małopolskie malarstwo tablicowe XV wieku, krakowskie bazyliki XIV wieku, małopolska rzeźba architektoniczna i drewniana XIV – XV wieku – wybrane zagadnienia, śląskie malarstwo tablicowe XIV – XV wieku, malarstwo książkowe Małopolski, malarstwo książkowe Śląska, sztuka państwa krzyżackiego – wybrane zagadnienia, Wit Stwosz i jego dzieła. Analizy i interpretacja dzieł sztuki połączone będą z lekturą wybranych rozpraw na temat polskiej sztuki średniowiecznej. Ćwiczenia z historii sztuki średniowiecznej polskiej poświęcone są nabyciu umiejętności analizy stylistycznej i ikonograficznej dzieła sztuki średniowiecznej oraz jego interpretacji. Podczas zajęć analizowane będą wybrane dzieła architektury, malarstwa i rzeźby. Uwaga będzie skupiona na dziełach sztuki w Krakowie i Małopolsce, jednakże będą realizowane tematy obejmujące dziedzictwo artystyczne średniowiecza innych regionów. Będą zrealizowane następujące tematy: zespoły rzeźby romańskiej – Ołbin, Tum; romańskie malarstwo książkowe XI-XII wieku, architektura romańska Krakowa i małopolski, architektura wzgórza wawelskiego X- XIII wieku, katedra krakowska XI – XIV w., małopolskie malarstwo tablicowe XV wieku, krakowskie bazyliki XIV wieku, małopolska rzeźba architektoniczna i drewniana XIV – XV wieku – wybrane zagadnienia, śląskie malarstwo tablicowe XIV – XV wieku, malarstwo książkowe Małopolski, malarstwo książkowe Śląska, sztuka państwa krzyżackiego – wybrane zagadnienia, Wit Stwosz i jego dzieła. Analizy i interpretacja dzieł sztuki połączone będą z lekturą wybranych rozpraw na temat polskiej sztuki średniowiecznej. Ćwiczenia z historii sztuki średniowiecznej polskiej poświęcone są nabyciu umiejętności analizy stylistycznej i ikonograficznej dzieła sztuki średniowiecznej oraz jego interpretacji. Podczas zajęć analizowane będą wybrane dzieła architektury, malarstwa i rzeźby. Uwaga będzie skupiona na dziełach sztuki w Krakowie i Małopolsce, jednakże będą realizowane tematy obejmujące dziedzictwo artystyczne średniowiecza innych regionów. Będą zrealizowane następujące tematy: zespoły rzeźby romańskiej – Ołbin, Tum; romańskie malarstwo książkowe XI-XII wieku, architektura romańska Krakowa i małopolski, architektura wzgórza wawelskiego X- XIII wieku, katedra krakowska XI – XIV w., małopolskie malarstwo tablicowe XV wieku, krakowskie bazyliki XIV wieku, małopolska rzeźba architektoniczna i drewniana XIV – XV wieku – wybrane zagadnienia, śląskie malarstwo tablicowe XIV – XV wieku, malarstwo książkowe Małopolski, malarstwo książkowe Śląska, sztuka państwa krzyżackiego – wybrane zagadnienia, Wit Stwosz i jego dzieła. Analizy i interpretacja dzieł sztuki połączone będą z lekturą wybranych rozpraw na temat polskiej sztuki średniowiecznej.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student zna i rozumie właściwą terminologię, poznaje ikonografię dzieł i ich treści ideowe.
W_2 Student potrafi datować i właściwie klasyfikować i interpretować pod względem stylowym zabytek.
W_3 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 Student umie sporządzać opracowanie pisemne, potrafi wyszukiwać informacje, dokonywać analizy problemu, oceny i selekcji materiału.
U_2 Student potrafi rozpoznać różne rodzaje dzieł sztuki oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
U_3 Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków.
U_4 Student posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.
U_5 Student umie przygotować wystąpienia ustne w języku polskim, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

KOMPETENCJE
K_1 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy z dziedziny historii sztuki i umiejętności warsztatowych oraz rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólno humanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.
K_2 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K_3 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka sztuki i popularyzacji wiedzy z zakresu historii sztuki.

Metody dydaktyczne

M.1 Analiza i interpretacja dzieła sztuki w grupie ćwiczeniowej na podstawie prezentacji multimedialnej
M.2 Analiza i interpretacja dzieła sztuki w terenie lub w muzeum
M.3 Dyskusja problemowa

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną.
Warunkiem zaliczenia jest:
a) przygotowanie i przedstawienie dwóch prac pisemnych połączonych z prezentacją multimedialną;
b) przygotowanie i zreferowanie treści związanych ze wskazanym obiektem w terenie;
c) uczestnictwo w zajęciach.

Lektury podstawowe

Gadomski J., Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981;
Gadomski J, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460-1500, Warszawa 1988;
Gadomski J., Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500-1540, Warszawa –Kraków 1995;
Horzela D., Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce około 1440-1477, Kraków 2012;
Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A.S. Labuda, K. Secomska, T. 1-3, Warszawa 2004;
Miodońska B., Małopolskie malarstwo książkowe, Warszawa 1993;
Walanus W., Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 1490-1540, Kraków 2006.

Lektury uzupełniające

Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, T. 1-3, Warszawa 1995;
Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1959;
Wit Stwosz w Krakowie, red. L. Kalinowski, F. Stolot, Kraków 1987;
Walczak M., Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006;
Wokół Wita Stwosza. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, red. D. Horzela, A. Organisty, Kraków 2005.