Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Archiwistyka (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu historii Polski oraz nauk pomocniczych historii.

Cele

Zapoznanie z podstawowymi terminami i pojęciami z zakresu archiwistyki oraz nabycie umiejętności prowadzenia pracy archiwalnej w zakresie przydatnym dla historyka sztuki.

Treści kształcenia

1. Archiwistyka jako dyscyplina naukowa i zarys jej rozwoju (T_1)
2. Podstawowa terminologia archiwalna (T_2)
3. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i regulacje prawne obowiązujące aktotwórców (T_3)
4. Zadania państwowej sieci archiwalnej i nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym (T_4)
5. Rodzaje dokumentacji (T_5)
6. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji (T_6)
7. Lokal i personel archiwum (T_7)
8. Tworzenie zasobu archiwalnego i zasady kierujące jego rozmieszczeniem (T_8)
9. Porządkowanie archiwalnych zbiorów aktowych (T_9)
10. Porządkowanie archiwalnych zbiorów audio-wizualnych (T_10)
11. Opracowanie spuścizny archiwalnej (T_11)
12. Problematyka udostępniania zasobu – cele, warunki, formy udostępniania (T_12)
13. Profilaktyka i konserwacja akt, ratowanie zalanych archiwaliów (T_13)
14. Zastosowanie informatyki w pracy archiwisty (T_14)
15. Zapoznanie z funkcjonowaniem wybranego archiwum krakowskiego (zajęcia terenowe) (T_15)

Efekty kształcenia

Po zakończeniu zajęć student:
[WIEDZA]
- wymienia najważniejsze etapy rozwoju archiwistyki jako dyscypliny naukowej (Ew_1)
- definiuje podstawowe terminy archiwalne (Ew_2)
- identyfikuje ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego (Ew_3)
- objaśnia strukturę i zadania państwowej sieci archiwalnej (Ew_4)
- wylicza rodzaje dokumentacji (Ew_5)
- opisuje wzorcowy lokal archiwum oraz profil zawodowy archiwisty (Ew_6)

[UMIEJĘTNOŚCI]
- wykonuje klasyfikację i kwalifikację przykładowych materiałów archiwalnych (Eu_1)
- porządkuje przykładowy zbiór materiałów aktowych oraz audiowizualnych (Eu_2)
- opracowuje przykładową spuściznę archiwalną (Eu_3)
- prezentuje zasady udostępniania zasobu archiwalnego (Eu_4)
- stosuje wybrane archiwalne programy komputerowe i bazy danych (Eu_5)
- dobiera metody postępowania do rodzaju zniszczeń archiwaliów (Eu_6)

[KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE]
- jest przygotowany do stosowania zasad i metod archiwalnych w zawodzie historyka sztuki (Ek_1)
- rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych podczas pracy z archiwaliami (Ek_2)
- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego dziedzictwa archiwalnego (Ek_3)

Metody dydaktyczne

- wykład (M_1)
- wykład z prezentacją multimedialną (M_2)
- analiza aktów prawnych (M_3)
- dyskusja na temat analizowanych zagadnień (M_4)
- ćwiczenia z wykorzystaniem przykładowych archiwaliów oraz formularzy archiwalnych (M_5)
- praca z komputerem (programy archiwalne, bazy danych) (M_6)
- zajęcia terenowe (M_7)

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną.
Postawą uzyskania zaliczenia z przedmiotu są:
- obecność na zajęciach w wymiarze określonym przez przepisy uczelniane (W_1)
- wykonanie ćwiczeń przewidzianych w programie zajęć (W_2)
- aktywny udział w dyskusji (W_3)
- przygotowanie krótkiego referatu omawiającego historię i zasób jednego z polskich archiwów
(wybranego z listy przedstawionej przez prowadzącego) (W_4)
- znajomość omawianych zagadnień – weryfikacja za pomocą kolokwium sprawdzającego
(testu wyboru na przedostatnich zajęciach) (W_5)

Lektury podstawowe

Materiały własne prowadzącego, a ponadto:
Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173

Lektury uzupełniające

Archiwistyka na studiach historycznych, red. W. K. Roman, Toruń 2003
Pańków S., Archiwa, Warszawa 1975.
Polski słownik archiwalny, red. Wanda Maciejewska, Warszawa 1974 (wybrane hasła)
Robótka H., Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002 (2003)
Ryszewski B., Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział, Warszawa-Toruń 1972
Ryszewski B., Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985
artykuły zamieszczone w „Archeionie” i „Archiwiście Polskim” (wybór)