Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Ćwiczenia z historii sztuki XX i XXI wieku polskiej (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość sztuki XIX w. i podstawowych zagadnień z historii XX w.

Cele

Umiejętność ukazania problematyki sztuki polskiej XX i XXI w. Pogłębienie znajomości nurtów, trendów, kierunków i stylów w architekturze, malarstwie, rzeźbie i rzemiośle artystycznym.

Treści kształcenia

T.1 - Ćwiczenia dotyczą najważniejszych zjawisk w sztuce polskiej w zakresie malarstwa, rzeźby oraz architektury od początku XX wieku po czasy współczesne XXI w.
T.2 - Omówione zostaną najważniejsze tendencje (w architekturze, malarstwie, rzeźbie i rzemiośle artystycznym), ich założenia teoretyczne oraz twórczość reprezentujących je artystów.
T.3 - Ukazane zostaną powiązania między polską i światową sceną artystyczną, wpływy i dzielące je różnice.
T.4 - W trakcie zajęć studenci poznają ugrupowania artystyczne oraz założenia urbanistyczne XX w. Ćwiczenia dotyczą najważniejszych zjawisk w sztuce polskiej w zakresie malarstwa, rzeźby oraz architektury od początku dwudziestego wieku po czasy współczesne. Omówione zostaną najważniejsze tendencje, ich założenia teoretyczne oraz twórczość reprezentujących je artystów. Ukazane zostaną powiązania między polską i światową sceną artystyczną, wpływy i dzielące je różnice Ćwiczenia dotyczą najważniejszych zjawisk w sztuce polskiej w zakresie malarstwa, rzeźby oraz architektury od początku dwudziestego wieku po czasy współczesne. Omówione zostaną najważniejsze tendencje, ich założenia teoretyczne oraz twórczość reprezentujących je artystów. Ukazane zostaną powiązania między polską i światową sceną artystyczną, wpływy i dzielące je różnice Ćwiczenia dotyczą najważniejszych zjawisk w sztuce polskiej w zakresie malarstwa, rzeźby oraz architektury od początku dwudziestego wieku po czasy współczesne. Omówione zostaną najważniejsze tendencje, ich założenia teoretyczne oraz twórczość reprezentujących je artystów. Ukazane zostaną powiązania między polską i światową sceną artystyczną, wpływy i dzielące je różnice

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student nabywa umiejętności posługiwania się właściwą terminologią,
zdobywa wiedzę ogólną, zna periodyzację omawianych zjawisk, tematykę i ikonografię dzieł, umie je osadzić w szerszym kontekście kulturowym,
umie powiązać założenia teoretyczne z rozwojem zjawisk artystycznych.
W_2 Student potrafi datować i właściwie klasyfikować i interpretować pod względem stylowym zabytek.
W_3 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 Student umie sporządzać opracowanie pisemne, potrafi wyszukiwać informacje, dokonywać analizy problemu, oceny i selekcji materiału.

KOMPETENCJE
K_1 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Metody dydaktyczne

M.1 Prezentacja (referat, projekt, poster) przygotowanego przez studenta referatu, po niej dyskusja i ocena referatu przez studentów oraz zaopiniowanie jej przez prowadzącego.
M.2 Zajęcia ilustrowane zdjęciami i prezentacjami multimedialnymi;

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Ocena obejmuje następujące kryteria:
-czy zaprezentowana praca odpowiada tematowi (zadanemu),
-czy praca jest logicznie skonstruowana i posiada materiał ilustracyjny,
-czy student potrafi formułować wnioski,
-czy student potrafi wyszukiwać literaturę (również tę najnowszą) i z niej korzystać,
-czy student potrafi wyrażać się jasno (w słowie) i poprawnie (w piśmie – ortografia i interpunkcja).

Lektury podstawowe

Baranowicz Z., Polska awangarda artystyczna 1918–1939, Warszawa 1979;
Kowalska B., Polska awangarda malarska 1945–1980. Szanse i mity, Warszawa 1988;
Melbechowska-Luty A., Posągi i ludzie. Rzeźba polska dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2005;
Luba I., Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2004;
Pollakówna J., Malarstwo polskie między wojnami 1918-1939, Warszawa 1982;
Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2005;
Turowski A., Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Kraków 2000;
Włodarczyk W., Socrealizm, Paryż 1986;
Wojciechowski A., Czas smutku, czas nadziei. Sztuka niezależna lat osiemdziesiątych, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1992;
Wroński J. Sz., Kościoły Krakowa zbudowane w latach 1945 – 1989, Kraków, 2010.

Lektury uzupełniające

Anders H., Rytm, Warszawa 1972;
Gry barwne, katalog wystawy, Kraków 1996;
Konstantynów D., Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków 1920-1939, Warszawa 2006;
Malinowski J., Sztuka i nowa wspólnota. Zrzeszenie Artystów Polskich Bunt 1917–1922, Wrocław 1991;
Ludomir Sleńdziński i szkoła wileńska, oprac. W. Odorowski, katalog wystawy, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2008;
Łukaszewicz P., Zrzeszenie artystów plastyków „Artes"1929-1935, Wrocław 1975;
Pollakówna J., Formiści, Wrocław 1972;
Stowarzyszenie Artystów Polskich Rytm 1922–1932, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie 11 czerwca – 29 lipca 2001, red. K. Nowakowska-Sito, Warszawa 2001;
Wroński J. Sz., Nurt swojski w polskiej sztuce sakralnej, [w:] Stulecie Młodej Polski, red. M. Kwiatkowska, Kraków 1997.