Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Ćwiczenia terenowe (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza z zakresu historii, historii sztuki i rzemiosła artystycznego zdobyta podczas studiów pierwszego stopnia

Cele

Celem zajęć jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności nakreślenia problematyki artystycznej dzieła w terenie w oparciu o zdobytą wcześniej wiedzę oraz obserwację w terenie.

Treści kształcenia

T.1 - Organizowanie zajęć w terenie daje możliwości pogłębienia terminologii w zakresie nauk humanistycznych, poznania zaawansowanych metod analizy, interpretacji oraz wartościowania różnych rodzajów dzieł sztuki.
T.2 - Zajęcia terenowe organizowane są w formie spotkań w terenie jak i całodniowych objazdów zabytkoznawczych (1 dzień = 10h zajęć). Podczas zajęć omawiana będzie w szczególności tematyka dotycząca sztuki współczesnej.
T.3 - W ramach ćwiczeń terenowych zostanie przedstawiona problematyka dotycząca sztuki współczesnej a w szczególności różnych sposobów prezentowania jej odbiorcom oraz strategii jej popularyzowania (wystawy, festiwale, wykłady, dyskusje, spotkania z artystami oraz ludźmi świata sztuki). Udział w ćwiczeniach uczy studenta współdziałania w grupie i przyjmowania różnych w niej ról oraz zapoznaje go z aktualnymi wydarzeniami artystycznymi i nowymi zjawiskami w sztuce.

Efekty kształcenia

Student zdobywa pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki, którą jest
w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej HS2aK_W01

Student zdobywa podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym. HS2aK_W10

Uczy się wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy. HS2aK_U01

Zdobywa umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach HS2aK_U08

Student jest przygotowany do systematycznego uczestniczenia w życiu kulturalnym, interesowania się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce HS2aK_K06

Student jest przygotowany do krytycznej oceny odbieranych treści. HS2aK_K01

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna
M.3 Zajęcia terenowe
M.4 Dyskusja

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny. Warunkiem zaliczenia jest systematyczny i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności) - W.1 oraz przedstawienie pracy pisemnej (referatu) na zadany temat - W.2.

Lektury podstawowe

Wykaz literatury jest dobierany każdorazowo do obszaru, na którym odbywa się objazd zabytkoznawczy.