Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Historia rzemiosła artystycznego (do wyboru: średniowiecze/nowożytność/XIX-XX w. (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Celem przedmiotu jest uzyskanie szczegółowej wiedzy o wybranych, istotnych z punktu widzenia jakości artystycznej i zawartości treściowej zjawiskach rzemiosła artystycznego w Europie średniowiecznej od VIII do XV wieku

Treści kształcenia

T.1 - Rzemiosło artystyczne karolińskie
T.2 - Rzemiosło artystyczne ottońskie
T.3 - Europejskie drzwi brązowe XI - XII wieku
T.4 - Sztuka mozańska XII wieku
T.5 - Kielichy romańskie XII wieku
T.6 - Śląskie złotnictwo XV wieku

Złotnictwo karolińskie
Karolińskie wyroby z kości słoniowej
Paliotto z Mediolanu
Dzieło biskupa Bernwarda
Ottońskie wyroby z kości słoniowej
Insygnia cesarskie
Dzieło biskupa Bernwarda
Ottońskie wyroby z kości słoniowej
Insygnia cesarskie
Dzieło Bonannusa z Pizy
Dzieło Barisanusa z Trani
Drzwi z Augsburga
Chrzcielnica z Notre-Dame–de-Fonts
Tryptyk przenośny ze Stavelot
Oltarz Z Klosterneuburga
Kielich z Wilten
Kielich z Salzburga
Kielich z Muszkowic
Kustodia z Raciborza

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Zna terminologię z zakresu historii rzemiosła artystycznego i poziomie rozszerzonym
W_2 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu rzemiosła artystycznego wieków średnich
W_3 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki i ochrony dóbr kultury

W_4 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów rzemiosła artystycznego wieków średnich właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki i ochrony dóbr kultury
UMIEJĘTNOŚCI
U_1 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii sztuki i ochrony dóbr kultury z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

U_2 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów dzieł sztuki, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia historii sztuki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Wykład konwersatoryjny
M.3 Indywidualna lektura opracowań

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną
Warunki zaliczenia:

W.1
Warunkiem zaliczenia jest wykonanie i przedłożenie trzech pisemnych opracowań. Każde z opracowań stanowi probę rozwiązania tczterech problemów postawionych w formie pytań czy poleceń. Opracoewanie i ich problemy dotyczą określonych okresów w dziejach rzemiosla średniowiecznego. W opracowaniach chodzi nie o odtwórzenie nabytej wiedzy, lecz wykoprzystanie jej do podjęcia próby roziwązania postawionego problemu. Problemy dotyczą kwestii treści idewoych, kulturowego podloża dzieł rzemiosła artystcznego, trwałości motywów antycznych w rzemiośle średniowiecznym oraz proweniencji motywów i tematów.
Problemy dotyczą również technologii rzemiosła artystycznego i jego związków z jakościami artystycznymi, treści ideowych oraz symboliki dzieł rzemiosła artystycznego. Oceniana jest umiejętność powiązania tych sfer – technologii, stylistyki oraz treści a także usytuowania ich w kontekście kultury średniowiecznej.

Lektury podstawowe

Mendes Ursula, Die Bronzetüren des Mittelalters 800-1200. München 1983
Altare d’oro di San Ambroggio/ a cura di Carlo Capponi. – Milano 1996
Lasko Peter, Ars sacra 800-1200.- New Haven London, 1994
Ornamenta Silesiae/ pod red. M. Starzewskiej. – Wrocław 2000

Lektury uzupełniające

Skubiszewski P., Programy obrazowe kielichów i paten romańskich, „Rocznik Historii sztuki”, t. XIII (1981), s. 5–96.
Ćwiklińska B., Poszukiwana kustodia Raciborza – otwarty problem badawczy, [w:] Złotnictwo śląskie: VII sesja z cyklu Sztuka Użytkowa na Śląsku, pod red. J. Patera, Wrocław 1995, s. 79–84
Ćwiklińska B., Późnogotyckie kustodiom z Raciborza a śląskie tworzywa szlachetne, [w:] Między Wrocławiem a Krakowem: sztuka gotycka na Górnym Śląsku, Katowice 1995, s. 57–72