Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język angielski (A_B2.3_zo_30/20)"2" (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie B2

Cele

Cele zajęć oparte są na wytycznych dla poziomu B2 zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie opracowanego przez Radę Europy. Celem jest doskonalenie umiejętności językowych w zakresie powyższych obszarów do poziomu B2.

Treści kształcenia

T.1 doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi właściwych pod względem gramatycznym oraz logicznym
T.2 kształtowanie postawy szacunku dla innych kultur,
T.3 wzbogacanie zasobu słownictwa w zakresie poniższych zagadnień: handel, firma, Internet, finanse, kino i rozrywka, rozmowa telefoniczna
T.4 doskonalenie poprawnej wymowy oraz intonacji.
Obszar leksykalny: temat handlu, prowadzenia firmy, Internetu, problemy i zagadnia związane z finansami (z uwzględnieniem tzw. phrasal verbs), przemysłu kinowego i rozrywkowego, wyrazy pochodne, synonimy, homonimy, słownictwo związane z rozmową telefoniczną
Obszar strukturalno – gramatyczny: aspekty continuous oraz simple czasowników (ze szczególnym uwzględnieniem różnicy pomiędzy Present Perfect Simple a Present Perfect Continuous), zasady tworzenia zdań po wyrażeniu I wish / It’s time, strona bierna, zasady tworzenia wyrazów pochodnych, konstrukcja should have
T.5 doskonalenie poprawnego użycia znanych już struktur gramatycznych.
Obszar funkcji językowych:
T.6 strategie kompensacji oraz parafrazy
T.7 wyrażenia potrzebne do realizacji celów zajęć w zakresie interakcji ustnych, obejmujące swoim zakresem struktury używane do:
- włączania się do dyskusji oraz oddawania głosu innym
- wyrażania i uzasadniania swoich poglądów w sposób kulturalny
- wprowadzania wypowiedzi o charakterze przeciwstawiającym się
- rozpoczynania, podtrzymywania oraz kończenia dyskusji
- zespolenia wypowiedzi tak, aby miała ona charakter płynny, klarowny i spójny (chociaż mogą pojawiać się pewne nieścisłości)
- wyrażenia zawahania, wątpliwości.

T.8 doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem według założeń określonych dla poziomu B2 w ESKJ.

Efekty kształcenia

E.1 właściwie rozumie oraz interpretuje sens przeczytanych tekstów,
E.2 podejmuje działania komunikacyjne wymagające użycia określonych wyrażeń oraz struktur
E.3 stosuje określoną formę oraz wyrażenia w trakcie pisania raportu, ulotki, wypowiedzi na forum internetowym
E.4 rozróżnia utrwalone czasy oraz wyrażenia modalne
E.5 wykorzystuje zasady tworzenia zdań warunkowych, czasów gramatycznych w celu opisania konkretnych wydarzeń
E.6 poprawnie używa utrwalonych czasów oraz wyrażeń modalnych i właściwie wykorzystuje je w wypowiedziach ustnych oraz pisemnych
E.7 posługuje się specjalistycznym słownictwem z zakresu reklamy, marketingu oraz planów na przyszłość
E.8 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych
E.9 opisuje siebie, swoje plany i nadzieje

Metody dydaktyczne

Metody nauczania:
M.1 elementy metody konwersacyjnej,
M.2 elementy metody kognitywnej,
M.3 elementy CLL
Narzędzia:
M.4 podręcznik,
M.5 komputer,
M.6 oprogramowanie do podręcznika,
M.7 rzutnik,
M.8 odtwarzacz CD oraz DVD,
M.9 płyty CD oraz DV,
M.10 materiały interaktywne dołączone do podręczników,
M.11 strony internetowe,
M.12 filmy obcojęzyczne,
M.13 prezentacje multimedialne,
M.14 materiały autentyczne,
M.15 artykuły z prasy,
M.16 słowniki

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
W.2 zadania domowe - obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane;
W.3 prezentacje - obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.4 projekty grupowe obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.5 obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach);
W.6 zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut
- w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu lub ustalenia terminu jego napisania
- w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);

Ocena za semestr jest średnią ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach).

Lektury podstawowe

Chris Redston, Gillie Cunningham, Face2Face Upper Intermediate, Cambridge University Press 2013

Lektury uzupełniające

Malcolm Mann, Taylor Knowles, Destination B2 Grammar & Vocabulary, Macmillian 2010

Uwagi

część zajęć może być prowadzona w formie online (wg zasad prowadzenia zajęć e-learningowych określonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)