Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Język angielski (A_C.1.3_zo_30/20_2)"2" (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

: znajomość języka na poziomie lektoratu C1

Cele

Cele zajęć oparte są na wytycznych dla poziomu C1 zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształce-nia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie opracowanego przez Radę Europy. Celem jest doskonalenie umiejętności językowych w zakresie powyższych obszarów do poziomu C1.

Treści kształcenia

T.1. doskonalenie językowej kompetencji komunikacyjnej na określonym poziomie językowym poprzez kształcenie umiejętności tworzenia konstrukcji warunkowych
T.2. doskonalenie umiejętności poprawnego użycia właściwych form gramatycznych w określonych kontekstach
T.3. doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
T.4. doskonalenie umiejętności pisania poprzez wprowadzanie spójników i wyrażeń łączących pokazujących relacje przyczynowo skutkowe
T.5. kształtowanie postawy szacunku dla innych kultur
T.6. wzbogacanie zasobu słownictwa: metafory, wyrażenia frazowe, słowotwórstwo, wyrażenia ekonomiczne, kolokacje
T.7. ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji, nauka strategii konwersacyjnych, bezosobowe sposoby relacjonowania informacji

Efekty kształcenia

E.1. zrozumieć krótką prezentację na nieznany mu wcześniej temat, współczesny wiersz, wywiad radiowy oraz zrobić notatkę na jego temat
E.2. rozpoznać i użyć różnorakich wyrażeń idiomatycznych, metafor, wyrażeń warunkowych
E.3. używać przyrostków aby zmienić formę wyrazową, rozpoznać i zastosować różne sufiksy znacze-niowe,
E.4. rozmawiać o złożonych zagadnieniach związanych z tematyką finansów oraz podsumować wyniki ankiety,
E.5. rozpoznać i zastosować różnego rodzaju pytania i wzory intonacyjne
E.6. opisywać uczucia i emocje oraz relacjonować informację w formie bezosobowej stosując różne struktury

Metody dydaktyczne

Metody nauczania:
M.1 elementy metody konwersacyjnej,
M.2 elementy metody kognitywnej,
M.3 elementy CLL
Narzędzia:
M.4 podręcznik,
M.5 komputer,
M.6 oprogramowanie do podręcznika,
M.7 rzutnik,
M.8 odtwarzacz CD oraz DVD,
M.9 płyty CD oraz DV,
M.10 materiały interaktywne dołączone do podręczników,
M.11 strony internetowe,
M.12 filmy obcojęzyczne,
M.13 prezentacje multimedialne,
M.14 materiały autentyczne,
M.15 artykuły z prasy,
M.16 słowniki

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
W.2 zadania domowe - obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane;
W.3 prezentacje - obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.4 projekty grupowe obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.5 obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach);
W.6 zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut
- w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu lub ustalenia terminu jego napisania
- w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);

Ocena za semestr jest średnią ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach).

Lektury podstawowe

Gillie Cunningham, Jan Bell Face2Face Advanced, Cambridge University Press 2009

Lektury uzupełniające

Michael Vince, Advanced Language Practice, English Grammar and Vocabulary, Macmillan 2009
Malcolm Mann, Taylor Knowles, Destination C1&C2 Grammar & Vocabulary, Macmillian 2010

Uwagi

część zajęć może być prowadzona w formie online (wg zasad prowadzenia zajęć e-learningowych określonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)