Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język angielski (A_A2.2_zo_30/_2_4) "2" (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie A2 określona na podstawie wyników testu plasującego online przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć

Cele

Cele zajęć oparte są na wytycznych dla poziomu A2 zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie opracowanego przez Radę Europy. Celem jest doskonalenie umiejętności językowych w zakresie powyższych obszarów do poziomu B2.

Treści kształcenia

T.1 doskonalenie językowej kompetencji komunikacyjnej na określonym poziomie językowym poprzez kształcenie umiejętności opowiadania o sobie, swoim otoczeniu, doświadczeniach z przeszłości oraz sytuacjach obecnych,
T.2 doskonalenie umiejętności poprawnego użycia właściwych form gramatycznych w określonych kontekstach,
T.3 doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
T.4 kształtowanie postawy szacunku dla innych kultur,
T.5 wzbogacanie zasobu słownictwa,
T.6 ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji.
T.7 opis siebie, swojej rodziny, panujących w niej relacji i związków, opis upodobań, czasu wolnego, przewidywanie przyszłości,
T.8 podróżowanie, aspekty międzykulturowe w globalnym świecie,życie zawodowe ,opis pracy
T.9 nowoczesne zakupy, on-line shopping,
T.10 przestępstwa we współczesnym świecie ,słownictwo specjalistyczne
T.11 tworzenie pytań, przeczeń w czasach teraźniejszych, przeszłych, przyszłych (Present Simple, Continuous, Past Simple, Continuous, Future Simple, going to, Present Perfect for life experiences)
T.12 tworzenie zdań z czasownikami modalnymi, oraz Have/ Had to
T.13 tworzenie porównań, zaimki dzierżawcze
T.14 zdania warunkowe typu pierwszego, zdania czasowe future time clauses
T.15 zapoznanie ze sposobami reagowania na różne sytuacje życiowe: zaczynanie i kończenie rozmów, wyrażanie opinii, zgadzanie się, oferowanie, sugestie, zażalenia, prośby, rezerwacje w hotelu, zachowanie się w sklepie
T.16 Inne: doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem. Tworzenie prostych wypowiedzi pisemnych na wybrany temat.

Efekty kształcenia

E.1 pogłębia znajomość słownictwa w zakresie omówionych tematów.
E.2 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych o różnym charakterze, dialog, prosta rozmowa, wyrażanie opinii, sytuacje życia codziennego
E.3 rozpoznaje ton i intencje rozmówcy
E.4 wykazuje znajomość słownictwa potrzebnego do opisu spraw dla niego ważnych;
E.5 znajduje konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego
E.6 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych, potrafi znaleźć się w sytuacji formalnej i nieformalnej
E.7 rozumie sens przeczytanych tekstów,umie odnaleźć konkretne, przewidywalne informacje w tekstach
E.8 dobiera właściwe konstrukcje gramatyczne potrzebne do opisu wydarzeń mających miejsce w różnych okresach czasowych
E.9 dobiera właściwe czasowniki modalne w zależności od kontekstu sytuacji
E.10 potrafi usprawiedliwić się, wyrazić prośbę ,opinię sugestię,
E.11 potrafi napisać prostą notatkę, list

Metody dydaktyczne

Metody nauczania:
M.1 elementy metody konwersacyjnej,
M.2 elementy metody kognitywnej,
M.3 elementy CLL
Narzędzia:
M.4 podręcznik,
M.5 komputer,
M.6 oprogramowanie do podręcznika,
M.7 rzutnik,
M.8 odtwarzacz CD oraz DVD,
M.9 płyty CD oraz DV,
M.10 materiały interaktywne dołączone do podręczników,
M.11 strony internetowe,
M.12 filmy obcojęzyczne,
M.13 prezentacje multimedialne,
M.14 materiały autentyczne,
M.15 artykuły z prasy,
M.16 słowniki

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
W.2 zadania domowe - obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane;
W.3 prezentacje - obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.4 projekty grupowe obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.5 obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach);
W.6 zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut
- w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu lub ustalenia terminu jego napisania
- w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);

Ocena za semestr jest średnią ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach).

Lektury podstawowe

Redston Chris, Cunningham Gillie, Face2Face Pre-Intermediate, Cambridge University Press 2013

Uwagi

część zajęć może być prowadzona w formie online (wg zasad prowadzenia zajęć e-learningowych określonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)