Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Badania interdyscyplinarne w ochronie dziedzictwa kulturowego (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Nie ma wymagań wstępnych i dodatkowych

Cele

Zrozumienie roli i potrzeby współpracy naukowców reprezentujących różne, często odległe dziedziny wiedzy. Ocena znaczenia współpracy interdyscyplinarnej w procesie ochrony dziedzictwa kulturowego. Zwrócenie uwagi na dynamiczny rozwój nowych dyscyplin, powstających na styku różnych specjalności.

Treści kształcenia

T.1 Studenci zapoznani zostaną z wieloaspektową analizą źródeł naukowych

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student nabywa pogłębioną wiedzę z zakresu wieloaspektowej ochrony dóbr kultury
W_2 Student nabywa pogłębioną wiedzę na temat dyscyplin powiązanych z ochroną dóbr kultury

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 Student nabywa wiedzę o możliwościach łączenia różnych dziedzin nauki w analizie i interpretacji zabytków sztuki

KOMPETENCJE
K_1 Student nabywa umiejętności warsztatowe pozwalające łączyć i organizować pracę zespołów interdyscyplinarnych, służących ochronie dóbr kultury

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład problemowy
M.2 Prezentacja multimedialna
M.3 Pokaz terenowy
M.4 Wizyty w pracowniach naukowych

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny. Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na wybrany temat z zakresu współpracy interdyscyplinarnej w ochronie dziedzictwa kulturowego.

Lektury podstawowe

Brykowska M.
2003 – Metody pomiarów i badań zabytków architektury; Warszawa.
Campbell B.
1995 – Ekologia człowieka. Historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych, Warszawa.
Lasota–Moskalewska A.,
2005 - Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości, Warszawa.
Clark G.
1998 – Przestrzeń, czas i człowiek. Spojrzenie badacza prehistorii, Warszawa.
Misiewicz K.,
1998 - Metody geofizyczne w planowaniu badań wykopaliskowych, Warszawa.
W. Śmigielski (red.)
1998 - Nauki przyrodnicze i fotografia lotnicza w archeologii., Poznań.
Lityńska-Zając M., Wasylikowa K. (red.)
2005 - Przewodnik do badań archeobotanicznych, Poznań.
Renfrew C., Bahn P., Archeologia. Teorie. Metody. Praktyka. Warszawa 2002.
Ważny T.
1999 - Dendrochronologia obiektów zabytkowych w Polsce, Warszawa

Lektury uzupełniające

Korobkowa G. F.,
1999 - Narzędzia w pradziejach. Podstawy badania funkcji metodą traseologiczną, Toruń.
Marciniak A.,
1996 - Archeologia i jej źródła. Materiały faunistyczne w praktyce badawczej archeologii, Warszawa.
Zielski A., Krąpiec M.,
2004 - Dendrochronologia. Warszawa.