Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Teologia a sztuka (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wiedza o sztuce i teologii na poziomie szkoły średniej

Cele

Ukazać powiązania pomiędzy sacrum, teologią i sztuką

Treści kształcenia

T_1 Definicja teologii
T_2 Definicja sztuki
T_3 Hermeneutyka dzieła sztuki
T_4 Funkcja 1: Sztuka jako źródło wiedzy
T_5 Funkcja 2: Sztuka jako objawienie
T_6 Funkcja 3: Sztuka jako otwarcie na transcendencję
T_7 Funkcja 4: Sztuka jako katharsis wiary i teologii
T_8 Funkcja 5: Sztuka jako przejaw wiary
T_9 Funkcja 6: Sztuka jako inny rodzaj teologii
T_10 Funkcja 7: Sztuka jako kontemplacja

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 zna podstawowe definicje teologii i sztuki;
zna funkcje, jakie sztuka pełni w teologii;
ma świadomość zależności istniejących pomiędzy sacrum i sztuką

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 potrafi posługiwać się metodą hermeneutyczną w analizie dzieła sztuki;
Eu_2 samodzielnie wydobywa trzy „intencje” dzieła sztuki

KOMPETENCJE
Ek_1 jest przygotowany do współpracy z teologami i twórcami z różnych dziedzin poszukującymi sacrum w sztuce

Metody dydaktyczne

M_1 wykład problemowy
M_2 wykład konwersatoryjny
M_3 wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
M_4 praca z tekstem i dyskusja

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Kontrola obecności na zajęciach.
W_2 Animacja dyskusji i ocena aktywności uczestników
W_3 Test sprawdzający wiedzę

Warunkiem zaliczenia jest uczęszczanie na zajęcia oraz osiągnięcie założonych efektów kształcenia
Zaliczenie z oceną

Lektury podstawowe

Rahner K., Die Kunst im Horizont von Theologie und Frömmigkeit, w: Schriften zur Theologie, t. XVI, Zürich 1984, s. 364-372; tłum. polskie: Sztuka w horyzoncie teologii i pobożności
Tillich P., Art and Ultimate Reality (1960), w: Writings in the Philosophy of Culture, Kulturphilosophische Schriften, Berlin, New York 1990, s. 315-329; tłum. polskie: Sztuka i ostateczna rzeczywistość
Balthasar Urs von H., Sztuka i religia, w: Pisma wybrane, t. 2, Kraków 2007, s. 84-98.
Kandyński W., O duchowości w sztuce, Łódź 1996.
Jan Paweł II, List do artystów, w: Dzieła zebrane, t. III: Listy, Kraków 2007, s. 490-501

Lektury uzupełniające

Dzidek T., Funkcje sztuki w poznaniu teologicznym, [w:] Poza utopią i nihilizmem. Człowiek jako podmiot kultury, red. Waśko A., Kraków 2007, s. 65-83.