Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Biblijna historia zbawienia (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wymagana jest znajomość podstawowych wiadomości o Biblii - na poziomie szkoły średniej

Cele

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowego tematu Pisma Świętego: zbawczego zamiaru Boga wobec człowieka oraz dróg realizacji tego zamiaru na przestrzeni dziejów w ramach czasowych określonych objawieniem biblijnym.

Treści kształcenia

T_1 Po objaśnieniu pojęć podstawowych takich jak kultura, historia, literatura, religia, objawienie, zostanie podjęty temat naturalnego poznania Boga i oceny tego poznania wg Biblii. Następnie będzie omówiony cel i zakres objawienia oraz wymagany sposób odpowiedzi ze strony człowieka jako jednostki i jako
społeczności, zasady objawienia (L. Bouyer) oraz tzw. tematy osiowe.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Eu_1 Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii w szczególności w zakresie nauk biblijnych i teologii systemowej, historii kościoła, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Student będzie rozumiał historię również jako scenę, na której rozgrywa się dramat objawienia i zbawienia człowieka jako jednostki i jako zbiorowości/ wspólnoty/ narodu/ludzkości

KOMPETENCJE
Ek_1 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład, oparty o tekst źródłowy.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 test pisemny
Zaliczenie z oceną

Lektury podstawowe

Romaniuk K., Krótki zarys historii zbawienia, Warszawa 1987.

Lektury uzupełniające

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym "Dei verbum".