Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

1. Umiejętności i wiedza na poziomie ukończonych studiów I st. na kierunku Muzyka Kościelna
2. zdolność i chęć do pracy z dziełem muzycznym
3. zaufanie do pedagoga prowadzącego przedmiot a także uznanie jego kompetencji zawodowych
4. znajomość literatury muzycznej gatunków, form i stylów muzycznych
5. zdolności pamięciowe do niezbędne do opanowania partytur

Cele

1. Wykształcenie dyrygenta, posiadającego wiedzę oraz umiejętności techniczne i organizacyjne do prowadzenia wielogłosowego zespołu chóralnego oraz zespołu wokalno-instrumentalnego
2. wykształcenie odpowiednich cech muzycznych i nawyków, niezbędnych do pracy z grupą ludzi, pozwalających bez problemów prowadzić zespoły wykonujące muzykę religijną i świecką w czasie prób i publicznych występów
3. praktyczna nauka pracy z partyturami utworów muzycznych na poziomie zdobywanych umiejętności i kwalifikacji
4. rozwijanie i udoskonalanie muzycznych możliwości studenta
5. Nauka metodyki pracy z zespołem chóralnym

Treści kształcenia

Materiał realizowany podczas zajęć jest wybierany przez pedagogów, prowadzących przedmioty: chór i dyrygowanie.

Treści programowe:

T_1 technika dyrygencka (schematy metryczne, w tym metra złożone i nieregularne, realizacja metrum zmiennego, wyższy stopień komplikacji środków artykulacyjnych, dynamicznych itp.)

T_2 problematyka rozumienia i interpretacji dzieła muzycznego (faktura polifoniczna, imitacja, techniki kontrapunktyczne, interpretacja tekstu słownego, doskonalenia warstwy ekspresyjnej, kształtowanie relacji pomiędzy formą i przebiegiem napięć)

T_3 problematyka odczytywania i uczenia się partytur (realizacja partytury wokalnej przy pomocy instrumentu klawiszowego, dokładna znajomość układu formalnego utworu, a także jego konstrukcji, przedstawienie pełnego zakresu środków muzycznych, użytych w partyturze realizowanego utworu)

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 ma gruntowną znajomość repertuaru związanego ze studiowanym kierunkiem muzyka kościelna
Ew_2 umie zastosować wiedzę dotyczącą elementów działa muzycznego i muzycznych wzorców formalnych do wyrażania własnych koncepcji artystycznych

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

KOMPETENCJE
Ek_1 posiada umiejętność krytycznej oceny

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład problemowy,
M_2 Ćwiczenia z partyturą,
M_3 analiza przypadków,
M_4 praca z chórem

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Opanowanie i poprowadzenie z pamięci w trakcie egzaminu wszystkich utworów objętych programem semestru
W_2 możliwie najdoskonalsze przygotowanie się do zajęć
W_3 aktywna praca podczas zajęć

Forma zaliczenia - egzamin

Lektury podstawowe

wybrane i udostępnione na początku każdego semestru materiały nutowe

Lektury uzupełniające

inne materiały nutowe i piśmiennicze, wzbogacające wiedzę i umiejętności studenta w zakresie pracy muzycznej