Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Chór - praktyki zawodowe (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności dyrygenckie zdobyte podczas zajęć z zakresu dyrygowania i zespołów wokalnych.

Cele

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności i kompetencji studenta w zakresie dyrygowania dziełami wokalnymi i wokalno-instrumentalnymi w aspekcie praktycznym.
Powyższy cel osiągany jest poprzez:
1. Czynne uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez cenionych dyrygentów
2. Indywidualna praca z zespołami wokalnymi i instrumentalnymi
3. Kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów techniczno-wykonawczych
4. Opracowywanie i przyswajanie wybranych pozycji literatury muzycznej
5. Twórczą dyskusję z prowadzącymi praktyki, mającą na celu omówienie podstawowych problemów pracy oraz komunikacji z zespołem muzycznym

Treści kształcenia

T_1 Prowadzenie prób z zespołami w oparciu o przygotowywany przez nie repertuar
T_2 Prowadzenie różnorodnych ćwiczeń oddechowych i muzycznych (tzw. rozśpiewek)
T_3 Wykorzystania różnorodnych sposobów aktywności dyrygenckiej w pracy z zespołem prowadzonym okazjonalnie
T_4 Sposoby komunikowania się z zespołem
T_5 Należyte wykorzystanie czasu i energii w pracy z zespołem wokalnym
T_6 Metody dyrygenckie, służące należytemu zaangażowaniu w śpiew zespołów amatorskich

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Potrafi w sposób odpowiedzialny i umiejętny prowadzić próbę z powierzonym zespołem
Ew_2 Twórczo wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas studiów
Ew_3 Potrafi łączyć poznane elementy muzyki z własną interpretacją dzieła muzycznego

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Twórczo wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas studiów
Eu_2 Jest gotowy do podjęcia kierowniczej roli w zespole podczas wspólnego wykonywania utworów, a także organizacji i uczestnictwa w artystycznych wydarzeniach o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym
Eu_3 Podchodzi twórczo do procesu przygotowania dzieła muzycznego. Reaguje na nieprawidłowości i potrafi znaleźć sposoby rozwiązywania problemów w zespole
Eu_4 Jest przygotowany do prawidłowej reakcji w sytuacji niezrozumienia przez zespół uwag natury muzycznej

KOMPETENCJE
Ek_1 Jest artystą rozumiejącym znaczenie dialogu (w sensie werbalnym i muzyczny
Ek_2 Jest wrażliwy na potrzebę zrozumienia uwag muzycznych przez osoby prezentujące różny poziom muzycznego zaawansowania
Ek_3 Potrafi nawiązać kontakt z powierzonymi sobie chórzystami i instrumentalistami
Ek_4 Potrafi kreować własną wizje i koncepcję dzieła muzycznego
Ek_5 Jest autorytetem muzycznym dla prowadzonego zespołu

Metody dydaktyczne

M_1 rozwiązywanie zadań artystycznych
M_2 praca indywidualna
M_3 twórcza dyskusja z dyrektorem/opiekunem zespołu

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 wpis zaliczeń poszczególnych godzin zajęć przez dyrygenta danego zespołu

wpis zaliczenia praktyk przez opiekuna praktyk

Lektury podstawowe

Partytury utwory wokalnych i wokalno-instrumentalnych wszystkich epok historycznych, z przewagą dzieł o tematyce religijnej. Przykładowe formy:
- fragmenty z kantat i oratoriów
- cykle mszalne
- chóry oratoryjne w stylu koncertującym
- rozbudowane motety, różnorodne pod względem stylistycznym

Lektury uzupełniające

Nagrania CD i DVD