Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Etyka ogólna i pracy socjalnej (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw filozofii z zakresu przedmiotu podstawy filozofii

Cele

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami etyki oraz z charakterystyką etyki zawodowej pracownika socjalnego. Student po ukończeniu kursu jest świadomy problematyki etycznej i aksjologicznej, szczególnie w odniesieniu do zawodu pracownika socjalnego.

Treści kształcenia

Wykład: Zapoznanie studentów z filozoficznymi podstawami etyki, aksjologii etycznej, deontologii etycznej, etyki i prawa, problemu sumienia, odpowiedzialności, aretologii, etyki pracy, etyki biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem etyki zawodowej.

Treści merytoryczne – Pełny opis:

I. Wykłady
T_1. Zagadnienia i podstawowe pojęcia etyki: etyka – etos – moralność, spory o zakres etyki
T_2. Ogólnofilozoficzne podstawy etyki, eudajmonologia, norma moralności
T_3. Aksjologia etyczna: moralna specyfikacja czynu ludzkiego, wartości moralne, konflikt wartości, dylematy etyczne
T_4. Deontologia etyczna, powinności i normy, obowiązki i uprawnienia moralne, koncepcja obiek-tywnego prawa moralnego.
T_5. Etyka i prawo: normy prawne i normy etyczne, prawo naturalne i prawo stanowione, prawa człowieka
T_6. Sumienie, rodzaje sumienia
T_7. Aretologia – nauka o cnotach moralnych, cnoty kardynalne, wady główne
T_8. Odpowiedzialność moralna, rodzaje odpowiedzialności, odpowiedzialność prawna
T_9. Etyka pracy
T_10. Etyka zawodowa – charakterystyka, spór o odrębność, etyka biznesu

ćwiczenia:
Treści merytoryczne – Skrócony opis:
Przybliżenie podstaw etyki zawodowej, jej znaczenia dla realizacji zadań w zakresie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Studenci zapoznają się z zasadami, którymi winien kierować się przyszły pracownik socjalny, zawartymi w Kodeksie Etycznym Pracowników Socjalnych PTPS.

Treści kształcenia:
ćwiczenia:
T_1. Etyka zawodowa
T_2. Aksjologia pracownika socjalnego
T_3. Praca socjalna jako wartość
T_4. Polski Kodeks Etyczny Pracownika Socjalnego Etyka pracownika socjalnego

Efekty kształcenia

E_1. Student posiada wiedzę o normach etycznych oraz o zasadach, które obowiązują w pracy socjalnej a zawarte są w zawodowym kodeksie etycznym
E_2. Student kształtuje swoje relacje z osobami potrzebującymi wsparcia w oparciu o normy i zasady etyczne i aksjologiczne
E_3. Student umie formułować i uzasadniać oceny etyczne postępowania swojego i innych
E_4. Student jest przygotowany do praktycznego zastosowania zasad etyki zawodowej; potrafi doskonalić swoje etyczne kompetencje, wiedzę i umiejętności

Metody dydaktyczne

M_1. Wykład, M_2. metoda problemowa, M_3. burza mózgów, M_4. dyskusja, M_5. analiza dokumentów

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_ 1. Opracowanie i prezentacja sytuacji problemowej (1/2 oceny), W_2. Poszukiwanie źródeł bibliograficznych i ich analiza (1/2 oceny)
Ocena ostateczna:
bdb – 100-90%; +db – 89,5-80%; db – 79,5-70%; +dst – 69,5-60%; dst – 59,5-50%

możliwość nieuczestniczenia w max 2 zajęciach.

Lektury podstawowe

Lektury podstawowe:
Mysona Byrska J., Wykłady z etyki ogólnej, Kraków 2015.
Grzybek G., Etyczne podstawy pracy socjalnej, Bielsko-Biała 2007.
Sutek M., Swiniarski J., Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001 .
Arno Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, WAM, Kraków 2008
Ślipko Tadeusz, Zarys etyki ogólnej, WAM, Kraków 2002
Kodeks Etyczny Pracownika Socja1nego, www.pracasocjalna.p1

Lektury uzupełniające

Lektury uzupełniające:
Majka Józef, Etyka polityczna i społeczna, wyd. ODiSS, Warszawa 1993.
Dominiak Tomasz, Etyka pracownika socjalnego w działaniu: ethos i profesjonalizm. Praca So-cjalna, nr 1/2005