Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Etyka ogólna i pracy socjalnej (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw filozofii z zakresu przedmiotu podstawy filozofii

Cele

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami etyki oraz z charakterystyką etyki zawodowej pracownika socjalnego. Student po ukończeniu kursu jest świadomy problematyki etycznej i aksjologicznej, szczególnie w odniesieniu do zawodu pracownika socjalnego.

Treści kształcenia

Treści merytoryczne – Skrócony opis:
Przybliżenie podstaw etyki zawodowej, jej znaczenia dla realizacji zadań w zakresie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Studenci zapoznają się z zasadami, którymi winien kierować się przyszły pracownik socjalny, zawartymi w Kodeksie Etycznym Pracowników Socjalnych PTPS.

Treści kształcenia:
T_1. Etyka zawodowa
T_2. Aksjologia pracownika socjalnego
T_3. Praca socjalna jako wartość
T_4. Polski Kodeks Etyczny Pracownika Socjalnego Etyka pracownika socjalnego

Efekty kształcenia

E_1. Student posiada wiedzę o normach etycznych oraz o zasadach, które obowiązują w pracy socjalnej a zawarte są w zawodowym kodeksie etycznym
E_2. Student kształtuje swoje relacje z osobami potrzebującymi wsparcia w oparciu o normy i zasady etyczne i aksjologiczne
E_3. Student umie formułować i uzasadniać oceny etyczne postępowania swojego i innych
E_4. Student jest przygotowany do praktycznego zastosowania zasad etyki zawodowej; potrafi doskonalić swoje etyczne kompetencje, wiedzę i umiejętności

Metody dydaktyczne

M_1. Wykład, prezentacja (w tym multimedialna), M_2. metoda problemowa, M_3. burza mózgów, M_4. dyskusja, M_5. analiza dokumentów

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_ 1. Opracowanie i prezentacja sytuacji problemowej (1/2 oceny), W_2. Poszukiwanie źródeł bibliograficznych i ich analiza (1/2 oceny)
Ocena ostateczna:
bdb – 100-90%; +db – 89,5-80%; db – 79,5-70%; +dst – 69,5-60%; dst – 59,5-50%

możliwość nieuczestniczenia w max 2 zajęciach.

Lektury podstawowe

Lektury podstawowe:
Grzybek G. , Etyczne podstawy pracy socjalnej, Bielsko-Biała 2007.
Sutek M., Swiniarski J., Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001 .
Arno Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, WAM, Kraków 2008
Ślipko Tadeusz, Zarys etyki ogólnej, WAM, Kraków 2002
Kodeks Etyczny Pracownika Socja1nego, www.pracasocjalna.p1

Lektury uzupełniające

Lektury uzupełniające:
Majka Józef, Etyka polityczna i społeczna, wyd. ODiSS, Warszawa 1993.
Dominiak Tomasz, Etyka pracownika socjalnego w działaniu: ethos i profesjonalizm. Praca So-cjalna, nr 1/2005