Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Diagnoza i ewaluacja w pracy socjalnej (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

 • Tytuł zajęć: Diagnoza i ewaluacja w pracy socjalnej
 • Rok akademicki: 2017/18
 • Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:
  • Osoba odpowiedzialna za treść sylabusa: dr hab. Paweł Ulman

  Sylabus

  Wymagania wstępne

  brak

  Cele

  Celem przedmiotu jest zapoznanie oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności studentów nt. zagadnień związanych z diagnozowaniem i ewaluowaniem interwencji społecznej. Studenci mają poznać i wyko-rzystać w praktyce metody diagnozowania oraz sporządzić plan diagnozy wybranej osoby zakładając wykorzystanie informacji z różnych źródeł i dogłębną znajomość badanej sytuacji. Celem przedmiotu jest również uświadomienie studentom ważność metodologicznego i etycznego kontekstu podejmowa-nych działań diagnostycznych i ewaluacyjnych.

  Treści kształcenia

  Wykłady
  Tw_1 Praca socjalna – uwagi definicyjne
  Tw_2 Diagnoza – definicje, znaczenie, etapy w pracy socjalnej
  Tw_3 Ewaluacja – kontekst nauk społecznych, rodzaje, modele, kryteria
  Tw_4 Źródła danych
  Tw_5 Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w procesie diagnozy i ewaluacji problemów społecznych
  Tw_6 Diagnoza i ewaluacja w pracy z indywidualnym klientem
  Tw_7 Diagnoza i ewaluacja w pracy z grupą

  Ćwiczenia

  Tc_1 Zagadnienia wstępne
  Tc_2 Analiza przykładowych ekspertyz społecznych ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów i funkcji wskaźników, a także metod pozyskiwania danych.
  Tc_3 Wybór obszaru własnego projektu diagnozy i ewaluacji wraz z uzasadnieniem
  Tc_4 Projektowanie diagnozy społecznej oraz jej prezentacja podczas zajęć

  Efekty kształcenia

  WIEDZA
  Ew_1 Student zna podstawowe kryteria i zasady diagnozy i ewaluacji w pracy socjalnej,
  Ew_2 Student posiada wiedzę nt. funkcjonujących w pomocy społecznej modeli ewaluacyjnych.
  Ew_3 Student wyjaśnia podstawowe pojęcia w zakresie diagnozowania społecznego oraz zna istotę, ro-dzaje oraz funkcję wskaźników społecznych

  UMIEJĘTNOŚCI
  Eu_1 Student potrafi skonstruować i zastosować odpowiednie narzędzia do diagnozy i ewaluacji.
  Eu_2 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu oraz rozumienia zjawisk i procesów spo-łecznych w obszarze pomocy społecznej
  Eu_3 Student potrafi wskazać źródła danych wybranych przez siebie zjawisk społecznych oraz zapropo-nować metody ich pozyskiwania. Potrafi samodzielnie analizować główne fakty społeczne.

  KOMPETENCJE (POSTAWY)
  Ek_1 Student prezentuje i krytycznie ocenia wyniki przeprowadzonej diagnozy i ewaluacji

  Metody dydaktyczne

  M_1 wykład problemowy, M_2 wykład aktywizujący, M_3 praca z dokumentami i danymi statystycznymi, M_4 dyskusja, M_5 ćwiczenia kształcące formalnie (np. w rozumowaniu), M_6 burza mózgów. M_7 zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

  Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

  WIEDZA
  SW_1 - Egzamin pisemny albo ustny względnie obrona projektu diagnozy

  UMIEJĘTNOŚCI
  SW_2 - Projekt diagnozy oraz analiza przykładów na zajęciach

  KOMPETENCJE (POSTAWY)
  SW_3 - Projekt diagnozy oraz analiza przykładów na zajęciach, aktywność na ćwiczeniach

  Ostateczna ocena wystawiana jest na podstawie uzyskanych punktów z wszystkich etapów zaliczenia: aby uzyskać ocenę pozytywną należy zebrać co najmniej 50% punktów. Ocena dostateczna – 50% - 60%; plus dostateczna - 61% - 70%; dobra - 71% - 80%; plus dobra – 81% - 90%; bardzo dobra – 91% - 100%. Maksymalną oceną z przygotowania i obrony projektu diagnozy oraz z pracy na zaję-ciach jest ocena dobra.

  Lektury podstawowe

  Szymanowska J. Ewaluacja w pracy socjalnej. Badania, kształcenie, praktyka. Impuls, Kraków 2011

  Kotlarska-Michalska A. Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej. UAM, Poznań 1999

  Saręga-Piasek J., Hryniewiecka A. O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2008

  Szatur-Jaworska B. Diagnozowanie w polityce społecznej. Materiały do studiowania, IPS UW, War-szawa 2005

  Lektury uzupełniające

  Kurowska A. Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Difin, Warszawa 2011

  Panek T. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, SGH, Warszawa 2011