Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Diagnoza i ewaluacja w pracy socjalnej (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Celem przedmiotu jest zapoznanie oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności studentów nt. zagadnień związanych z diagnozowaniem i ewaluowaniem interwencji społecznej. Studenci mają poznać i wykorzystać w praktyce metody diagnozowania oraz ewaluacji oraz sporządzić plan diagnozy i ewaluacji interwencji względem wybranej osoby lub rodziny zakładając wykorzystanie informacji z różnych źródeł i dogłębną znajomość badanej sytuacji. Celem przedmiotu jest również uświadomienie studen-tom ważność metodologicznego i etycznego kontekstu podejmowanych działań diagnostycznych i ewaluacyjnych.

Treści kształcenia

Wykłady
Tw_1 Praca socjalna – uwagi definicyjne
Tw_2 Diagnoza – definicje, znaczenie, etapy w pracy socjalnej
Tw_3 Ewaluacja – kontekst nauk społecznych, rodzaje, modele, kryteria
Tw_4 Źródła danych
Tw_5 Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w procesie diagnozy i ewaluacji problemów społecznych
Tw_6 Diagnoza i ewaluacja w pracy z indywidualnym klientem
Tw_7 Diagnoza i ewaluacja w pracy z grupą

Ćwiczenia

Tc_1 Analiza dokumentów strategicznych w obszarze pomocy społecznej (Ocena Zasobów Pomocy Społecznej, programy operacyjne dotyczące wybranych zjawisk społecznych)
Tc_2 Opracowanie diagnozy i ewaluacji wybranych problemów społecznych (w odniesieniu do indywidualnego przypadku, grupy społecznej i społeczności lokalnej).

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Student zna podstawowe kryteria i zasady diagnozy i ewaluacji w pracy socjalnej,
Ew_2 Student posiada wiedzę nt. funkcjonujących w pomocy społecznej modeli ewaluacyjnych.
Ew_3 Student wyjaśnia podstawowe pojęcia w zakresie diagnozowania społecznego oraz zna istotę, ro-dzaje oraz funkcję wskaźników społecznych

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Student potrafi skonstruować i zastosować odpowiednie narzędzia do diagnozy i ewaluacji.
Eu_2 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu oraz rozumienia zjawisk i procesów spo-łecznych w obszarze pomocy społecznej
Eu_3 Student potrafi wskazać źródła danych wybranych przez siebie zjawisk społecznych oraz zapropo-nować metody ich pozyskiwania. Potrafi samodzielnie analizować główne fakty społeczne.

KOMPETENCJE (POSTAWY)
Ek_1 Student prezentuje i krytycznie ocenia wyniki przeprowadzonej diagnozy i ewaluacji

Metody dydaktyczne

M_1 wykład problemowy, M_2 wykład aktywizujący, M_3 praca z dokumentami i danymi statystycznymi, M_4 dyskusja, M_5 ćwiczenia kształcące formalnie (np. w rozumowaniu), M_6 burza mózgów. M_7 zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

WIEDZA
SW_1 - Egzamin pisemny albo ustny względnie obrona projektu diagnozy

UMIEJĘTNOŚCI
SW_2 - Projekt diagnozy oraz analiza przykładów na zajęciach

KOMPETENCJE (POSTAWY)
SW_3 - Projekt diagnozy oraz analiza przykładów na zajęciach, aktywność na ćwiczeniach

Ostateczna ocena wystawiana jest na podstawie uzyskanych punktów z wszystkich etapów zaliczenia: aby uzyskać ocenę pozytywną należy zebrać co najmniej 50% punktów. Ocena dostateczna – 50% - 60%; plus dostateczna - 61% - 70%; dobra - 71% - 80%; plus dobra – 81% - 90%; bardzo dobra – 91% - 100%.

Lektury podstawowe

Szymanowska J. Ewaluacja w pracy socjalnej. Badania, kształcenie, praktyka. Impuls, Kraków 2011

Kotlarska-Michalska A. Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej. UAM, Poznań 1999

Saręga-Piasek J., Hryniewiecka A. O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2008

Szatur-Jaworska B. Diagnozowanie w polityce społecznej. Materiały do studiowania, IPS UW, War-szawa 2005

Lektury uzupełniające

Kurowska A. Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Difin, Warszawa 2011