Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Historia Kościoła I (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

 • Tytuł zajęć: Historia Kościoła I
 • Rok akademicki: 2017/18
 • Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:
  • Osoba odpowiedzialna za treść sylabusa: dr Józef Cezary Kałużny

  Sylabus

  Wymagania wstępne

  Wiedza historyczna na poziomie szkoły średniej

  Cele

  Przekrojowe zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami z Historii Kościoła w starożytności i średniowieczu.

  Treści kształcenia

  W trakcie wykładów semestru zimowego w 10 syntetycznych blokach przedstawione zostaną kluczowe aspekty z dziejów chrześcijaństwa pierwszych XV wieków

  1. Praeparatio evangelica: Judaizm, środowisko pogańskie.

  2. Chrześcijaństwo w cesarstwie rzymskim a. Chrześcijanie a Imperium Romanum do tzw. edyktu mediolańskiego (313). Konfrontacja z państwem, okres prześladowań.
  b. Chrześcijanie a Imperium Romanum od roku 313. Kościół narzędziem reformy ideologicznej cesarstwa.

  3. Chrześcijaństwo a schizmy (specyfika Zachodu).
  a. Spór o upadłych - Pasterz Hermasa.
  b. Walka o Kościół święty dla świętych - donatyzm.

  4. Chrześcijaństwo a herezje (specyfika Wschodu). W świetle soborów Kościoła niepodzielonego

  5. Początki monastycyzmu - nowe drogi świętości w Kościele

  6. Barbaryzacja i ewangelizacja Europy do VII wieku

  7. Cesarstwo Karolińskie i idea "Respublika christiana" - nowy model chrześcijańskiej Europy

  8. Dzieje Kościoła Zachodniego w świetle średniowiecznych soborów powszechnych

  9. Dzieje Kościoła Wschodniego w średniowieczu
  a. relacje Rzym - Konstantynopol 594-1054
  b. relacje Rzym - Konstantynopol 1054-1453

  10. Kształtowanie się sztuki i architektury chrześcijańskiej wyrazem:
  a. ciągłości ideowo-kulturowo-religijnej ludności zamieszkującej basen Morza Śródziemnego
  b. służebności sztuki i architektury sakralnej względem liturgii sakramentów świętych

  Efekty kształcenia

  Wiedza ogólna dotycząca dziejów chrześcijaństwa na przestrzeni pierwszych piętnastu wieków historii Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem materialnego i kulturowego dziedzictwa Kościoła

  Metody dydaktyczne

  Wykład prowadzony z zastosowaniem nowoczesnych środków multimedialnych, umożliwiających prezentację wybranych zabytków kultury chrześcijańskiej

  Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

  W trakcie semestru zimowego mają miejsce dwa kolokwia
  1. starożytność Kościoła
  2. średniowiecze Kościoła
  które stają się podstawa zaliczenia materiału

  Lektury podstawowe

  D. Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Katowice 1996

  Lektury uzupełniające

  Banaszak M., Historia Kościoła katolickiego, t. 1–2, Warszawa 1989; Daniélou J., Marrou H. I., Historia Kościoła od początków do roku 600, tłum. M. Tarnowska, Warszawa 1986, t. 2: Knowels M. D., Obolensky D., Historia Kościoła 600–1500, tłum. R. Turzyński, Warszawa 1988