Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Historia Kościoła I (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wiedza historyczna na poziomie szkoły średniej

Cele

Przekrojowe zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami z Historii Kościoła w starożytności i średniowieczu.

Treści kształcenia

W trakcie wykładów semestru zimowego w 10 syntetycznych blokach przedstawione zostaną kluczowe aspekty z dziejów chrześcijaństwa pierwszych XV wieków

1. Praeparatio evangelica: Judaizm, środowisko pogańskie.

2. Chrześcijaństwo w cesarstwie rzymskim a. Chrześcijanie a Imperium Romanum do tzw. edyktu mediolańskiego (313). Konfrontacja z państwem, okres prześladowań.
b. Chrześcijanie a Imperium Romanum od roku 313. Kościół narzędziem reformy ideologicznej cesarstwa.

3. Chrześcijaństwo a schizmy (specyfika Zachodu).
a. Spór o upadłych - Pasterz Hermasa.
b. Walka o Kościół święty dla świętych - donatyzm.

4. Chrześcijaństwo a herezje (specyfika Wschodu). W świetle soborów Kościoła niepodzielonego

5. Początki monastycyzmu - nowe drogi świętości w Kościele

6. Barbaryzacja i ewangelizacja Europy do VII wieku

7. Cesarstwo Karolińskie i idea "Respublika christiana" - nowy model chrześcijańskiej Europy

8. Dzieje Kościoła Zachodniego w świetle średniowiecznych soborów powszechnych

9. Dzieje Kościoła Wschodniego w średniowieczu
a. relacje Rzym - Konstantynopol 594-1054
b. relacje Rzym - Konstantynopol 1054-1453

10. Kształtowanie się sztuki i architektury chrześcijańskiej wyrazem:
a. ciągłości ideowo-kulturowo-religijnej ludności zamieszkującej basen Morza Śródziemnego
b. służebności sztuki i architektury sakralnej względem liturgii sakramentów świętych

Efekty kształcenia

Wiedza ogólna dotycząca dziejów chrześcijaństwa na przestrzeni pierwszych piętnastu wieków historii Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem materialnego i kulturowego dziedzictwa Kościoła

Metody dydaktyczne

Wykład prowadzony z zastosowaniem nowoczesnych środków multimedialnych, umożliwiających prezentację wybranych zabytków kultury chrześcijańskiej

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W trakcie semestru zimowego mają miejsce dwa kolokwia
1. starożytność Kościoła
2. średniowiecze Kościoła
które stają się podstawa zaliczenia materiału

Lektury podstawowe

D. Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Katowice 1996

Lektury uzupełniające

Banaszak M., Historia Kościoła katolickiego, t. 1–2, Warszawa 1989; Daniélou J., Marrou H. I., Historia Kościoła od początków do roku 600, tłum. M. Tarnowska, Warszawa 1986, t. 2: Knowels M. D., Obolensky D., Historia Kościoła 600–1500, tłum. R. Turzyński, Warszawa 1988