Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Artyści żydowscy w Krakowie w latach 30-tych XX w. (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Zapoznanie studentów z twórczością artystów żydowskich w Krakowie w latach trzydziestych

Treści kształcenia

T.1: Pierwsi twórcy żydowscy w Krakowie, pierwsze inicjatywy podejmowane w tym kręgu, uwarunkowania w jakich artyści działali.
T.2: Twórczość artystów żydowskich w latach trzydziestych w Krakowie w zakresie malarstwa i rzeźby. Omówienie najważniejszych tendencji, jakie dają się odszukać w ich dorobku. Omówienie wystaw, w których brali udział. Analiza tekstów krytycznych, jakie ukazywały się na ich temat w prasie międzywojennej.

Efekty kształcenia

Student poznaje podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki i źródeł historycznych.
Zdobywa wiedzę wiedzę szczegółową z zakresu historii sztuki, jej periodyzacji, tematyki i ikonografii.
Poznaje terminologię z zakresu historii sztuki na poziomie rozszerzonym.
Uczy się rozpoznać różne rodzaje dzieł sztuki i źródeł historycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
Zdobywa świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.
Jest przygotowany do krytycznej oceny odbieranych treści
O1aK_W07
HS1aK _W07
HS1aK _W04
HS1aK _W04
HS2aK_W02
O1aK_U05
HS1aK_U05
HS2aK_U06
O1aK_K04
HS1aK_K04
HS2aK_K01

Metody dydaktyczne

M.1: Wykład
M.2: Prezentacja multimedialna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1: Zaliczenie na podstawie obecności oraz ewaluacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów, której dokonuje się podczas zajęć w toku dyskusji nad zagadnieniami omawianymi przez wykładowcę.

Lektury podstawowe

Malinowski J., Jewish Artistic Circles in Inter-War Poland, „Polish Art Studies” 1989, t. 10, s. 54–66.
Styrna N., Artyści żydowscy w Krakowie 1873-1939 (katalog wystawy), Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2008.
Styrna N., Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie 1931-1939, Warszawa 2009.

Lektury uzupełniające

Artur Markowicz (katalog wystawy), oprac. R. Piątkowska, M. Tarnowska, wstęp J. Wiercińska, Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego, Warszawa 1995.
Gottlieb S., Abraham Neuman, Kraków 1927.
Malinowski J., Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000.
Malinowski J., Sztuka mniejszości narodowych w Polsce w XIX i XX wieku, [w:] Inni wśród swoich. Białorusini, Cyganie, Czesi, Grecy, Karaimi, Litwini, Łemkowie, Macedończycy, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Tatarzy, Ukraińcy, Węgrzy, Żydzi, red. W. Władyka, Warszawa 1994, s. 132–138.
Żydzi w Polsce. Obraz i słowo, red. M. Rostworowski, Warszawa 1993.