Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Działalność fundacyjna Jana Długosza (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Cele

Zapoznanie z biografią i działalnością fundacyjną Jana Długosza w dziedzinie architektury, rzemiosła artystycznego i jego spuścizną pisarską. Pogłębienie wiedzy z historii Polski, historii Kościoła oraz historii sztuki i ionografii.

Treści kształcenia

Omówienie biografii Jana Długosza na tle historycznym T. 1
Przedstawienie jego aktywności w dziedzinie architektury i rzemiosła artystycznego T. 2
Działalność fundacyjna Jana Długosza na tle fundacji króla, biskupów krakowskich, kapituły katedralnej i kapituł kolegiackich T. 3
Spuścizna pisarska Jana Długosza: Annales, Banderia Prutenorum, żywoty świętych, żywoty biskupów i listy T. 4
Liber beneficiorum Jana Długosza T. 5

Efekty kształcenia

Student zna i identyfikuje zabytki wiązane z działalnością Jana Długosza K_W02
Student zna wkład Jana Długosza w kulturę Polski średniowiecznej HS1aK_W01, HS1aK_W04, HS2a_W04
Student potrafi na podstawie analizy formalnej rozpoznać cechy tzw. architektury długoszowej w architekturze Małopolski HS1aK_U05, HS2aK_U01
Student zna najważniejsze dzieła pisarskie Jana Długosza i ich znaczenie w historiografii HS1aK_K01, HS2aK_K01

Metody dydaktyczne

Wykład M. 1
Prezentacja multimedialna M. 2

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

test zaliczeniowy W.1

Lektury podstawowe

Bobrzyński M., Smolka S., Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kraków 1883.
Smoleńska J., Działalność budowlana Jana Długosza, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki XIV, 1969, z. 3-4, s. 161-179.
Pieradzka K., Związki Długosza z Krakowem, Kraków 1975 (Biblioteka Krakowska, nr 115).
Buczek A., Mecenat artystyczny Jana Długosza w dziedzinie architektury, [w:] Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, Kraków 1980, s. 108-140.
Borkowska U., Treści ideowe w dziełach Jana Długosza, Lublin 1983.
Rożek M., Fundacje artystyczne Jana Długosza, [w:] Jan Długosz. W pięćsetną rocznicę śmierci. Materiały z sesji (Sandomierz 24-25 maja 1980 r.). Red. F. Kiryk, Olsztyn 1983, s. 75-95.