Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Badania laboratoryjne w konserwacji tkanin zabytkowych (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza z zakresu historii i historii kultury przygotowująca studenta do studiów humanistycznych.

Cele

Celem wykładu jest przedstawienie możliwości nowoczesnych technik badawczych do analizy tkanin zabytkowych.

Treści kształcenia

Wykład stanowi przedstawienie możliwości historyka sztuki posługującego się nowoczesnymi i tradycyjnymi metodami badawczymi do oceny analizy obiektów zabytkowych w oparciu o interdyscyplinarną współpracę naukową( T.1-T.2)

Tematem wykładu jest zaprezentowanie możliwości badawczych nowoczesnych technik laboratoryjnych w odniesieniu do analizy tkanin zabytkowych. Środkiem zastosowanymi do realizacji powyższego zamiaru jest przestawienie studentom mechanizmów działania konkretnych metod badawczych ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopii optycznej i cyfrowej (T.1)

Wykład ma na celu ukazanie potrzeby nawiązywania interdyscyplinarnej współpracy naukowej do poszerzania zakresu wiedzy na temat: autentyczności zabytku, oceny stanu jego zachowania, analizy surowców i techniki wykonania, oceny chronologii zabytku, do dokumentacji etapów konserwacji i monitorowania warunków mikroklimatycznych (T.2)

Efekty kształcenia

HS1aK_U02, HS1aK_U04, HS2aK_U02, HS2aK_U04, O1aK_U02, O1aK_U04: Student swobodnie posługuje się szerokorozumianym warsztatem historyka sztuki w celu ustalenia datowania, autentyczności czy stanu zachowania zabytku

HS1aK_W05, HS1aK_W06, HS2aK_W05, HS2aK_W06, O1aK_W05, O1aK_W06: Student rozumie znaczenie prowadzenia badań interdyscyplinarnych podczas pracy z obiektem zabytkowym

HS1aK_K01, HS2aK_K01, O1aK_K01: Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i podążania za rozwijającymi się możliwościami naukowymi i technicznymi w zakresie analizy obiektów zabytkowych

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład.
M.2 Prezentacja multimedialna.
M.3 Dyskusja prowadzona przez wykładowcę.
M. 4 Praca w grupach.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności)- W.1- oraz przyswojenie materiału weryfikowane podczas rozmowy zaliczeniowej kończącej semestr – W. 2

Lektury podstawowe

Literatura podstawowa:
Flik, J. (red.), Ars longa Vita brevis, Tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki, Toruń 2002.
Keally D., Haines H. J., Chemia analityczna, Warszawa 2009.
Glascock M, D., Speakman R. S., Popelka-Filcoff (red.), Archaeological Chemistry, Analytical Techniques and Archaelogical Interpretation, Washington 2007.
Ciliberto E., Spoto G., Modern Analytical Methods in Art and Archaeology, Nev Your-Chichester-Weinheim-Brisbone-Singapore-Toronto 2000.
Techniki analityczne w konserwacji zabytków, seminarium i warsztaty, Gdańsk 2006.

Lektury uzupełniające

Literatura uzupełniająca:
Alfassi Z. B., Non-destructive Elemental Analysis, Oxford 2001.
Pasierb J. S., Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa 1995
Pollard A. M., Batt C. M., Stern B., Young S. M. M., Analytical Chemistry in Archaelogy, Cambridge 2007.
Rouba B. J., Pielęgnacja świątyni, Toruń 2000.
Rouessac F., Rouessac A., Chemical Analysis, Modern Instrumentation methods and Techniques, Chichester 2007.
Strzelczyk A. B. Karbowska – Berent J., Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Toruń 2004.
Szostak-Kot J., Zagrożenia mikrobiologiczne wyrobów włókienniczych, Kraków 2007.
Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, t. I-III, Warszawa 1989.