Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Budowniczowie, nowoczesności: Le Corbusier, Mies van der Rohe, Carlo Scarpa, Josef Plecnik (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wiedza z historii sztuki

Cele

Uzyskanie wiedzy z zakresu twórczości czołowych architektów modernizmu, w kontekście kulturowym, którą student jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej.

Treści kształcenia

T. 1 Omówienie twórczości najważniejszych architektów dzialających w XX wieku, przedstawionej w kontekście antropologiczno-kulturowym i w powiązaniu z różnymi zjawiskami w kulturze.
T. 2 Wykład prezentuje różne apekty twórczości architektonicznej, oraz teoretycznej wybranych czołowych architektów XX w..
T. 3 Szczegółowo omówione zagadnienia dotyczące relacji między projektoaniem architektonicznym a teorią architektury formułowaną przez tych twórców, oraz rola, jaką odegrali oni w formowaniu dyskursu modernistycznego

Efekty kształcenia

HS2aK_W01 ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki, którą jest
w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej
HS2aK_W02 zna terminologię z zakresu historii sztuki na poziomie rozszerzonym
HS2aK_W03 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu historii sztuki i innych nauk humanistycznych
HS2aK_W04 ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki, szczególnie w zakresie sztuki nowoczesnej
HS2aK_W05 ma pogłębioną wiedzę o dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych powiązanych z historią sztuki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych
HS2aK_W06 ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, szkołach badawczych, obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki
HS2aK_W07 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki
HS2aK_W08 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej
HS2aK_W09 ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze obrazu i historycznej zmienności jego znaczeń
HS2aK_W10 ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym
UMIEJĘTNOŚCI
HS2aK_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii sztuki i ochrony dóbr kultury z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
HS2aK_U02 posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla historii sztuki
HS2aK_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową
HS2aK_U04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie historii sztuki, w tym konserwatorstwa oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
HS2aK_U06 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów dzieł sztuki, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia historii sztuki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym
HS2aK_U07 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, samodzielnego formułowania wniosków i krytycznych wypowiedzi oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
HS2aK_U09 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu historii sztuki oraz dziedzin nauki i dyscyplin pokrewnych oraz niespecjalistami, w języku polskim i języku obcym, a także popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach
HS2aK_U11 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie historii sztuki lub w obszarze leżącym na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych
HS2aK_U15 ma świadomość swojej wiedzy z zakresu historii sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, umiejętności warsztatowych oraz rozumie potrzebę pogłębiania ich przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
HS2aK_K01 jest przygotowany do krytycznej oceny odbieranych treści
HS2aK_K02 jest gotów do podejmowania działań w celu ochrony dzieł dziedzictwa artystycznego w różnych kontekstach kulturowych
HS2aK_K03 Jest przygotowany do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
HS2aK_ K04 jest przygotowany do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu; rozumienia konieczności przestrzegania norm etycznych w pracy historyka sztuki, szczególnie w ochronie dziedzictwa kulturowego i popularyzacji wiedzy z zakresu historii sztuki
HS2aK_ K05 jest gotów do podejmowania aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata
HS2aK_K06 jest przygotowany do systematycznego uczestniczenia w życiu kulturalnym, interesowania się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce
HS2aK_ K07 jest gotów do aktywnego uczestniczenia w ochronie zabytków sztuki sakralnej

Metody dydaktyczne

Wykład monograficzny ilustrowany

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie obecności na wykładach

Lektury podstawowe

B. Colomina, Privacy and Publicity. Modern Architecture as Mass Media, MIT Press 1996
M. Leśniakowska, Oczy Le Corbusera, [w:] Le Corbusier, W stronę architektury, Warszawa 2012
Fr. Dal Co, G. Mazzariol, Carlo Scarpa : Opera Completa. Milan 1984
M. A, Crippa, ed. by M. Loffi Randolin. Carlo Scarpa: Theory, Design, Projects. Cambridge, Mass : MIT Press 1986
P. Krečič; Plečnik’s Ljubljana, Ljubljana 2005
P. Blake, Mies van der Rohe – architektura i struktura, Warszawa 1991
C. Trewin, Frank Lloyd Wright. Przegląd retrospektywny, tłum. S.W. Fiszer, Warszawa 1998.
G. Menocal Narciso, Frank Lloyd Wright and the Question of Style, „The Journal of Decorative and Propaganda Arts” 2(1986), s. 4-19.
J.Siry Joseph, Frank Lloyd Wright's Unity Temple and Architecture for Liberal Religion in Chicago, 1885-1909, „The Art Bulletin” 73(1991)2, s. 257-282.

Lektury uzupełniające

Le Corbusier, W stronę architektury, Warszawa 2012
Le Corbusier, Urbanistyka, Warszawa 2015
Le Corbusier, Kiedy katedry były biale, Warszawa 2013
J.Quinan, Frank Lloyd Wright's Guggenheim Museum: A Historian's Report, „Journal of the Society of Architectural Historians” 52(1993) 4, s. 466-482.
L.J. Sloan, Light Screens. The complete leaded-glass windows of Frank Lloyd Wright, New York 2001.
Ł. Galusek, M. Rydiger, J. Purchla, P. Krečič, F. Achleiter; Jože Plečnik-Architekt i wizjoner, Kraków 2006
T. Riley, B. Bergdoll (red.), Mies in Berlin, Monachium-Berlin-Londyn-Nowy Jork 2002
D. Spaeth, K. Frampton, Mies van der Rohe: Der Architekt der technischen Perfektion, Stuttgart 1995
D. Prelovšek; Žale. 20 Stoletje:architektura od moderne do sodobne, Ljubljana 2001
J. Jencks, Le Corbusier – tragizm współczesnej architektury, Warszawa 1982