Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Biomedyczne podstawy małżeństwa z elementami seksuologii (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wiedza ogólna z zakresu biologii i nauk społecznych.

Cele

Cele kształcenia: Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi fizjologicznych uwarunkowań płodności człowieka w różnych okresach życia. Ponadto zapoznanie z zagadnieniami związanymi z przygotowaniem do rodzicielstwa, opieki prekoncepcyjnej oraz w czasie ciąży, porodu i w połogu, a także laktacją, karmieniem piersią i pielęgnacją noworodka.

Treści kształcenia

11.Biologiczny rytm płodności u kobiety. Hormony w życiu kobiety – hormonalne uwarunkowania płodności kobiety.
a)Okres pokwitania,
b)Okres pełnej dojrzałości – fizjologia cyklu miesiączkowego,
c)Okres klimakterium.
2.Rozwój i budowa narządów płciowych żeńskich i męskich.
3.Wady wrodzone narządów płciowych żeńskich i ich następstwa.
4.Podstawy embriologii ogólnej; komórki płciowe męskie, komórki płciowe żeńskie.
5.Fizjologia rozrodu;
a)Zapłodnienie, implantacja i rozwój zarodka
b)Rozpoznanie ciąży, zmiany ciążowe w organizmie kobiety.
c)Opieka nad kobietą ciężarną.
6.Rozwój dziecka w łonie matki. Czynniki wpływające na rozwój dziecka.
7.Poród naturalny jego znaczenie dla matki i ojca. Przygotowanie w szkole rodzenia
8.Trudności w urodzeniu zdrowego dziecka; poronienie, ciąża ekotopowa, niewydolność cieśniowo-szyjkowa, poród przedwczesny, ciąża obumarła.
9.Niepłodność żeńska i męska
10.Genetyka w położnictwie - podstawy genetyki klasycznej, dziedziczenie chorób; autosomalne dominujące, autosomalne recesywne (sprzężone z chromosomem X), dziedziczenie dominujące sprzężone z chromosomem X.
11.Małżeństwa krewniacze. Poradnictwo genetyczne. Diagnostyka prenatalna
12.Podstawowe aspekty seksualnego zachowania kobiety i mężczyzny. Zaburzenia seksualne.

Ćwiczenia
1.Czynniki warunkujące rozwój człowieka.
2.Okresy rozwojowe w życiu wewnątrzmacicznym.
3.Funkcje rodziny i jej znaczenie dla wzmocnienia więzi.
4.Pielęgnacja noworodka
5.Okres przekwitania, hormonalna terapia zastępcza
6.Starość i niepełnosprawność w rodzinie.

Efekty kształcenia

E_1. Ma podstawowe wiadomości dotyczące etyki życia społecznego, w szczególności etyki życia małżeńskiego i rodzinnego
E_2. Zna podstawowe koncepcje człowieka w ujęciu antropologiczno-filozoficznym, teologicznym, psychospołecznym, pedagogicznym, biomedycznym, demograficznym i prawnym
E_3. Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat biologicznych podstaw funkcjonowania małżeństwa i rodziny
E_4. Posiada podstawową wiedzę o rozwoju człowieka oraz zadaniach rozwojowych na poszczególnych etapach rozwoju
E_5. Potrafi używać metod z zakresu poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego w celu rozwiązywanie sytuacji trudnych w rodzinie

Metody dydaktyczne

M_1. Wykład klasyczny, wykład z elementami pogadanki
M_2. Praca indywidualna
M_4. Analiza aktów prawnych
M_5. Prezentacja

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 - egzaminu pisemnego;
W_2 - ustnej prezentacji własnej pracy;
W_3 - samodzielne gromadzenie i analizowanie źródeł;
W_4 - wypowiedzi w trakcie zajęć; prawidłowe korzystanie ze zdobytej wiedzy;
W_5 - aktywność na zajęciach;

Lektury podstawowe

1.Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Jopkiewicz A., Suliga E., Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji- PIB 2005.
2.Fletcher H., Hickey I., Winter P.: Genetyka, Warszawa: PWN, 2010.
3.Biologiczne podstawy rozwoju człowieka, Jopkiewicz A., Suliga E., Radom- Kielce: WSP, 1998.
4.Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka. Podstawy auksologii, gerontologii
i promocji zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006,

Lektury uzupełniające

Horst A., Fizjologia patologiczna, Warszawa 1997.
Jakliński A., Medycyna sądowa, Warszawa 2000.
Konturek S., Fizjologia człowieka, Kraków 2002.
Krechowiecki A., Zarys anatomii człowieka, Warszawa 2003.
Pietrzyk J., Wybrane zagadnienia z pediatrii i genetyki klinicznej, Kra-ków 2001.
Rodkiewicz R., Zarys genetyki, Warszawa 2001.
Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, War-szawa 1997.
Sylwanowicz S., Mały atlas anatomiczny, Warszawa 2004.
Woynarowska B., Profilaktyka w pediatrii, Warszawa 2002.