Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Antropologia kulturowa (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Przedmiot podstawowy - brak wymagań wstępnych

Cele

Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu antropologii społecznej i kulturowej. Refleksja nad podstawowymi pojęciami antropologii: kultura, metody badań, czas, przestrzeń.

Treści kształcenia

Podstawowy kurs antropologii społecznej i kulturowej. Zajęcia obejmują charakterystykę antropologii jako nauki, omówienie źródeł antropologii, podstawowych paradygmatów antropologicznych oraz kluczowych pojęć w antropologii.

Wykład:
Tw_1. Antropologia jako dyscyplina naukowa i jako perspektywa badawcza
Tw_2. Źródła refleksji antropologicznej
Tw_3. Prekursorzy antropologii
Tw_4. Podstawowe paradygmaty w antropologii: ewolucjonizm, dyfuzjonizm, funkcjonalizm, strukturalizm, poststrukturalizm, postmodernizm

Ćwiczenia:
Analiza podstawowych pojęć w antropologii:
Tc_1. kultura
Tc_2. czas
Tc_3. przestrzeń
Tc_4. współczesne procesy kulturowe

Efekty kształcenia

Ew_1. Student rozróżnia i opisuje podstawowe paradygmaty w antropologii
Ew_2. Student rozpoznaje i identyfikuje podstawowe procesy kulturowe
Eu_1. Student potrafi analizować podstawowe pojęcia antropologiczne
Eu_2. Student interpretuje w podstawowym zakresie różnice między wybranymi systemami kulturowymi
Ek_1. Student dyskutuje o różnicach kulturowych zachowując tolerancję wobec odmienności kulturowych

Metody dydaktyczne

M_1. Wykład
M_2. Praca z tekstem
M_3. Dyskusja

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W1. Egzamin pisemny.
W2. Aktywność na ćwiczeniach

Lektury podstawowe

1.Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, (red.) A.Mencwel, Wyd UW Warszawa 2005 (fragmenty)
2. Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, (red.) M.Kempny, E.Nowicka, PWN Warszawa 2005 (fragmenty)

Lektury uzupełniające

1. Barnard A., Antropologia, PIW Warszawa 2008
2. Barth F. , Jedna dyscyplina, cztery tradycje…, Wyd.UJ, Kraków 2007
3. Burszta W., Antropologia kultury, Wyd.Zysk i S-ka, Poznań 2007
4. Krawczak E., Antropologia kulturowa, Wyd. UMCS Lublin 2007
5. Kuligowski W, Antropologia współczesności, wiele światów, jedno miejsce, Universitas Kraków 2007
6. Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, PWN Warszawa 1991