Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Elementy zdrowia publicznego i geriatrii (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Cele

Celem realizacji przedmiotu jest uzupełnienie i wzbogacenie wiedzy Słuchacza o odrębności przebiegu chorób w starości oraz rozwinięcie wiedzy o interdyscyplinarnych i złożonych problemach zdro-wotnych, psychicznych i środowiskowo-społecznych pacjenta geriatrycznego, a także poznanie i zro-zumienie podstawowych terminów zdrowia publicznego: demografii społecznej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, środowiskowych zagrożeń zdrowia, chorób cywilizacyjnych i zawodowych, czynników wpływających na zdrowie.

Treści kształcenia

T_1. Starzenie fizjologiczne, patologiczne. Specyfika patologii wieku podeszłego. Obraz i przebieg chorób w wieku podeszłym
T_2. Kompleksowa ocena i opieka geriatryczna. Ocena stanu funkcjonalnego pacjenta geriatrycznego jako podstawa zespołowej oceny geriatrycznej
T_3. Instrumenty oceny sprawności fizycznej, emocjonalnej, funkcji poznawczych, stanu odżywienia, ryzyka odleżyn, chodu i równowagi.
T_4. Sytuacja opiekunów osób starszych i możliwości ich wsparcia.
T_5. Systemy organizacji i finansowania opieki zdrowotnej
T_6. Wielkie Problemy Geriatryczne - zaburzenia równowagi i upadki, unieruchomienie, długotrwałe unieruchomienie, inkontynencja
T_7. Problemy neurologiczne wieku podeszłego- choroby naczyniowe i zwyrodnieniowe mózgu. Ze-społy psychogeriatryczne- demencja, depresja, delirium.
T_8. Choroby cywilizacyjne
T_9. Farmakologia geriatryczna.

Efekty kształcenia

E_1. Słuchacz posiada wiedzę o przebiegu chorób w starości oraz złożonych problemach zdrowot-nych, psychicznych i środowiskowo-społecznych pacjenta geriatrycznego (GSPK_W03; GSPK_U02)
E_2. Słuchacz zna i rozumie podstawowe terminy zdrowia publicznego (GSPK_W08; GSPK_U02; GSPK_K02)
E_3. Słuchacz potrafi zastosować zdobytą wiedzę do działań na rzecz seniorów w kontekście edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz aktywizacji środowiskowych (GSPK_K06; GSPK_U05; GSPK_W06)

Metody dydaktyczne

M_1. Wykład
M_2. Dyskusja, burza mózgów

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1. Dyskusja problemowa, wymagająca znajomości literatury.

Na zaliczenie składa się aktywność w dyskusji

Lektury podstawowe

Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (red.): Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studen-tów. Via Medica, Gdańsk 2007.
Kawczyńska – Butrym Z., Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Wyd. Makmed, Lublin
2008.
Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M.: Podstawy Gerontologii Społecznej. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.

Lektury uzupełniające

Galus K. (red.) Geriatria. Wybrane zagadnienia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.
Gerontologia Polska. Wydawnictwo kwartalne, organ naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego