Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Człowiek starszy w rodzinie (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Bez wymogów wstępnych

Cele

Celem przedmiotu jest przybliżenie zjawiska starości i starzenia się w kontekście poprawy jakości życia osób starszych.

Treści kształcenia

T_1. Miejsce i rola seniora w rodzinie
T_2. Relacje międzypokoleniowe
T_3. Strategie włączania seniorów w życie rodzinne i społeczne
T_4. Problemy wewnątrzrodzinne

Efekty kształcenia

E_1. Słuchacz dysponuje wiedzą na temat człowieka starszego w kontekście jego funkcjonowania i rozwoju psychicznego, fizycznego, emocjonalnego, społecznego i duchowego oraz zna kontekst kul-turowy wpływający na funkcjonowanie społeczne (GSPK_W03; GSPK_K02)
E_2. Zna metody badania problemów społecznych, diagnozowania zasobów i potrzeb, sposoby roz-wiązywania występujących problemów, identyfikowania korelacji, występujących w obszarze spo-łecznego funkcjonowania osób starszych (GSPK_W06; GSPK_U05)
E_3. Zna metody wspierania zdrowotnego i aktywizowania edukacyjnego oraz społecznego osób star-szych oraz zasady podejmowania działań na rzecz osób starszych (GSPK_W06; GSPK_U05; GSPK_K04)

Metody dydaktyczne

M_1. Dyskusja, burza mózgów
M_2. Prezentacja multimedialna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1. Przygotowanie przez studentów wystąpienia z wybranego zagadnienia.
W_2. Dyskusja problemowa, wymagająca znajomości literatury.

Na ocenę ostateczną składają się składniki: 50% ocena z prezentacji, 50% aktywność w dyskusji na podstawie analizowanej literatury.

Lektury podstawowe

Kawczyńska – Butrym Z., Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Wyd. Makmed, Lublin 2008.
Seredyńska D., Rodzina jako kontekst rozwoju seniora,
http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/noe4/131_Danuta%20Seredynska.pdf

Lektury uzupełniające

Fabiś A., Wąsiński A. (2008), Opiekun osób starszych – więcej frustracji niż satysfakcji. [W:] R. Konieczna–Woźniak (red.), Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – Radości – Dylematy. Poznań: Wydawnictwo UAM.