Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Człowiek stary na rynku dóbr i usług (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Cele

Nabycie wiedzy i umiejętności do diagnozy zasobów indywidualnych, grupowych i społecznych se-niorów oraz nabycie umiejętności zaangażowania tych zasobów na rzecz środowisk rodzinnych, lo-kalnych i społecznych

Treści kształcenia

T_1. Usługi i dobra społeczne na rzecz osób starszych.
T_2. Senior jako odbiorca usług i dób społecznych.
T_3. Miejsca przyjazne seniorom w przestrzeni publicznej.

Efekty kształcenia

E_1. Student posiada wiedzę o zasadach przygotowania oferty usług społecznych na rzecz seniorów
E_2. Student diagnozuje i określa potrzeby osób starszych
E_3. Student zna przykłady dobrych praktyk tzw. miejsc przyjaznych seniorom

Metody dydaktyczne

M_1. Prezentacje multimedialne
M_2. Analiza dokumentów, przykładów dobrych praktyk
M_3. Dyskusja

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1. Aktywność na zajęciach – ustne wypowiedzi Słuchaczy

Na zaliczenie składa się aktywność w dyskusji oraz ustne zaliczenie przedmiotu, obejmujące treści zajęć oraz zasoby wskazanej literatury

Lektury podstawowe

Czekanowski P., Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce. Perspektywa socjologii starości, Gdańsk 2012.
Duda M., Gulla B. (red.), Przeciw wykluczeniu społecznemu, Kraków 2008.
Dzięgielewska M. (red.), Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, Łódź 2000.

Lektury uzupełniające

To idzie starość – polityka społeczna, a przygotowanie do starzenia się ludności Polski. Praca ekspercka ISP, http://www.zus.pl/files/dpir/20080930_To_idzie_starosc_polityka_spoleczna_wobec_procesu_starzenia.pdf